Medarbetarsamtal

Senast ändrad: 10 april 2024

Alla medarbetare på SLU ska årligen ha ett förberett och strukturerat samtal med sin närmaste chef om sitt uppdrag och sina förutsättningar för att lyckas i det. Medarbetarsamtalet syftar till att föra individens och institutionens/avdelningens utveckling framåt genom att utvärdera det som varit och prata om vad som kan utvecklas framöver.

Medarbetarsamtalet är ett tillfälle att klargöra mål och förväntningar på medarbetaren. Dialogen mellan chefen och medarbetare blir på detta sätt en viktig del av kvalitetsarbetet på institutionen/avdelningen.

Medarbetarsamtalet är också en möjlighet för medarbetaren att lämna synpunkter, förslag och idéer kring det egna arbetet liksom för institutionens/avdelningens arbete i stort samt arbetsmiljön. Det är även ett tillfälle att framföra önskemål om egen utveckling och att prata om relationen till kollegor och till chefen. Det ger också medarbetaren tillfälle att ha ett samtal med chefen i lugn och ro.

Medarbetarsamtalet ger chefen en möjlighet att få ökad insikt om medarbetarens arbetsinsatser och situation på arbetsplatsen. Det ger även en aktuell överblick över institutionen/avdelningen vad gäller kapacitet, utvecklingsbehov, medarbetarnas kompetens och syn på arbetsmiljön. Chefen får också möjlighet att få återkoppling på sitt eget chefskap.

Samtalet är en ömsesidig process där båda parter har ett ansvar för samtalets innehåll och för att komma förberedd. För att samtalet ska bli bra är det viktigt att både chef och medarbetare i förväg läser igenom mallen för medarbetarsamtal och tänker igenom frågor och områden som kommer tas upp. Mallen kan vid behov modifieras något för att bättre möta olika delar av SLUs verksamhet. I slutet av mallen finns kompletterande punkter som tas upp vid medarbetarsamtal mellan chef och underordnad chef.

Samtalet beräknas ta ca 1 timme och sammanfattas i ett måldokument som följs upp kontinuerligt och vid nästa lönesättande samtal/lönesamtal.

Medarbetarsamtalsmallen


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU