Nämnden för hantering av frågor om god sed i forskning (GSF)

Senast ändrad: 19 juni 2024

SLU har i rollen som forskningshuvudman ett övergripande ansvar för att all forskning vid SLU utförs i enlighet med god forskningssed. Därför finns Nämnden för hantering av frågor om god sed i forskning (GSF).

Enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ansvarar varje forskare för att följa god forskningssed i sin forskning.

Nämndens primära uppgifter är att dels vara rådgivande och arbeta förebyggande i frågor som gäller god sed i forskning vid SLU, dels att vara kontaktorgan gentemot den statliga myndigheten Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) och överlämna ärenden om misstänkt oredlighet i forskning till Npof för avgörande.

Lagen definierar oredlighet i forskning som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. SLU:s nämnd för hantering av frågor om god sed i forskning är inte en dömande instans som avgör vad som utgör oredlighet eller vem som gjort sig skyldig till det. Enligt lagen om ansvar för god forskningssed är nämnden dock skyldig att överlämna fall av misstänkt oredlighet i forskning till Npof.

För att avgöra om det rör sig om misstänkt oredlighet, och för att kunna lämna över material och underlag till Npof, krävs oftast någon form av utredning. I sin bedömning om misstänkt oredlighet i forskning utgår GSF primärt från All European Academics (ALLEA) grundläggande principer och Vetenskapsrådets publikation om god forskningssed.

Andra misstänkta avvikelser från god forskningssed, det vill säga sådant som inte omfattas av lagdefinitionen, hanterar SLU utifrån vad som framkommit i det enskilda fallet.

GSF består av en ledamot och suppleant från varje fakultet och en extern ledamot. Ledamöterna utses för en period om tre år. Vicerektor Ylva Hillbur är nämndens ordförande. Övriga ledamöter är

  • NJ-fakulteten: ledamot Sara Hallin, suppleant Anna Gårdmark
  • S-fakulteten: ledamot Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, suppleant Bengt Kriström
  • LTV-fakulteten: ledamot Thomas Randrup, suppleant Rickard Ignell
  • VH-fakulteten: ledamot Göran Andersson, suppleant Linda Keeling
  • Extern ledamot: Torbjörn Ingvarsson, Uppsala universitet

Har du frågor om god sed i forskning kan du kontakta gsf@slu.se. Du kan även kontakta någon av ledamöterna. Om det gäller ett konkret ärende där det kan misstänkas att oredlighet i forskning förekommit kan du antingen vända dig till GSF eller direkt till den statliga myndigheten Npof. I regel behöver Npof någon form av underlag eller utredning för att kunna fatta beslut i ett ärende.


Kontaktinformation

Nämnden för hantering av frågor om god sed i forskning (GSF): gsf@slu.se