Kontakt

Senast ändrad: 20 mars 2024

Här hittar du kontaktuppgifter till olika funktioner inom SLU när det gäller jämställdhet och lika villkor.

SLU:s samordningsgrupp för jämställdhet och lika villkor

Gruppen samordnar arbetet inom jämställdhet och lika villkor inom SLU samt är sekreterare i Rådet för jämställdhet och lika villkor (JLV-rådet) och Jämställdhets- och lika villkorskommittén för det gemensamma verksamhetsstödet och biblioteket (JLV-VSB).

  • Jenni Vahlström, personalavdelningen
  • Tina Sjöström, planeringsavdelningen
  • Ylva Eklind, utbildningsavdelningen
  • jlvsam@slu.se

Handläggare för jämställdhet och lika villkor på fakulteterna

JLV-handläggaren stödjer fakultetsledningen i det fakultetsövergripande JLV-arbetet, och prefekterna i det JLV-arbete som sker på institutionsnivå.

HR-specialist

HR-specialisten stödjer chefer inom universitetsadministrationen i JLV-arbetet, inklusive det systematiska arbetet med att förebygga  diskriminering. 

De stödjer alla chefer inom SLU i utredning vid misstanke om en anställd utsatts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier.

  • HR-specialisterna, HR-enheten, Personalavdelningen, SLU 

SLU:s jurister

Jurister stödjer prefekter i utredning vid misstanke om en student utsatts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, och kan ta emot en anmälan från en student.

Företagshälsovård/Studenthälsa

Samordnare av riktat pedagogiskt stöd

Diskrimineringsombudsmannen