Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR)

Senast ändrad: 09 september 2021

Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) arbetar med övergripande, strategiska frågor som rör SLU:s forskarutbildning.

Här hittar du FUR:s kommande sammanträdestider.

Hösten 2021:

9 september 08.30-11.30

9 december 13.00-16.00

Sök efter och läs protokoll från Fur:s möten. 

 

Ledamöter

Ylva Hillbur Ordförande,
Åsa Lankinen  LTV-fakulteten
Johan Meijer NJ-fakulteten
Göran Ståhl S-fakulteten
Dirk-Jan De Koning VH-fakulteten
Sbatie Lama doktorand LTV-fakulteten
Shamik Mazumdar doktorand NJ-fakulteten
Carl Lehto doktorand S-fakulteten
Aprajita Aprajita doktorand VH-fakulteten

Med närvarorätt

 

Monika Appel Doktorandombudsman
Lotta Jäderlund Sekreterare
Anja Pedersen

SLUSS DN

Elisabet Lewan Studierektor NJ-fakulteten
Petra Fransson Studierektor NJ- och S-fakulteterna

Åsa Klintborg Ahlklo

Helene Larsson Jönsson

Studierektor LTV-fakulteten
Studierektor LTV-fakulteten
Göran Spong Studierektor S-fakulteten
Jan Hultgren Studierektor VH-fakulteten

 

FUR består av ordförande, en lärare/forskare från vardera fakulteten, samt fyra representanter för de studerande. Sammansättning och åligganden styrs av rektors delegationsordning.

Ordförande utses av rektor och lärare/forskare utses av rektor efter förslag från dekanerna för en tid av tre år med början tre månader efter det att de nyvalda fakultetsnämnderna tillträtt. För vardera lärarrepresentanterna skall även finnas en personlig suppleant som utses av rektor efter förslag från dekanerna. Suppleanterna kallas om den ordinarie representanten är förhindrad att delta.

Studeranderepresentanterna utses av SLUSS.

Fakulteternas studierektorer för utbildning på forskarnivå har närvaro- och yttranderätt vid FUR:s sammanträden.

Åligganden

 • att vara ett för universitetet och fakulteterna gemensamt organ med uppgift att behandla övergripande strategiska frågor som avser stödja, samordna, stimulera och utveckla utbildning på forskarnivå,
 • att bidra till att utveckla forskarutbildningens kvalitet i nationellt och internationellt perspektiv samt till samverkan för ett effektivt resursutnyttjande inom utbildning på forskarnivå,
 • att för beslut av rektor utarbeta förslag till riktlinjer, policydokument och handlingsplaner för utbildning på forskarnivå,
 • att initiera kartläggning och analys av studiesociala problem inom utbildning på forskarnivå samt utvärdering av genomförda åtgärder rörande studiesociala problem inom denna,
 • att yttra sig över en fakultets förslag till forskarutbildningsämnen och meddela sitt ställningstagande till rektor,
 • att yttra sig över ärenden inom utbildning på forskarnivå eller i förekommande fall utarbeta förslag till beslut som ska fattas av styrelse eller rektor,
 • att till rektor lämna förslag om fördelningen av de medel som styrelsen ställer till Fur:s förfogande,
 • att inom givna ramar i rektors beslut ansvara för SLU:s utbud av fakultetsövergripande baskurser i utbildningen på forskarnivå och för utbildningen av universitetets handledare,
 • att inom sig utse vice ordförande,
 • att vid behov bevilja ytterligare personer närvaro- och yttranderätt, samt
 • att sammanträda minst två gånger per termin.