Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR)

Senast ändrad: 28 mars 2023

Rådet för utbildning på forskarnivå (Fur) arbetar med övergripande, strategiska frågor som rör SLU:s forskarutbildning.

Här hittar du Furs kommande sammanträdestider.

2023:

9 mars kl 13.00-16.00

13 juni kl 13.00-16.00

14 mars kl 10.00-16.00

11 december kl 09.00-12.00

Sök efter och läs protokoll från Fur:s möten. 

 

Ledamöter

Ylva Hillbur Ordförande,
Åsa Lankinen  LTV-fakulteten
Petra Fransson NJ-fakulteten
Göran Spong S-fakulteten
Lena Lidfors VH-fakulteten
Poorva Sundara Rajan doktorand LTV-fakulteten
George Cheng doktorand NJ-fakulteten
Carl Lehto doktorand S-fakulteten
Adrien Kroese doktorand VH-fakulteten

Med närvarorätt

 

Monika Appel Doktorandombudsman
Lotta Jäderlund Sekreterare
Eva Stening Sekreterare
Carl Lehto

SLUSS DN

Elisabet Lewan Studierektor NJ-fakulteten
Robert Glinwood Studierektor NJ-fakulteten

Åsa Klintborg Ahlklo

Helene Larsson Jönsson

Studierektor LTV-fakulteten
Studierektor LTV-fakulteten
Carl-Gustaf Thulin Studierektor VH-fakulteten

 

FUR består av ordförande, en lärare/forskare från vardera fakulteten, samt fyra representanter för de studerande. Sammansättning och åligganden styrs av rektors delegationsordning.

Ordförande utses av rektor och lärare/forskare utses av rektor efter förslag från dekanerna för en tid av tre år med början tre månader efter det att de nyvalda fakultetsnämnderna tillträtt. För vardera lärarrepresentanterna skall även finnas en personlig suppleant som utses av rektor efter förslag från dekanerna. Suppleanterna kallas om den ordinarie representanten är förhindrad att delta. I rektorsbeslutet som fattades 20 april 2022 framgår vilka som utsetts till suppleanter. 

Studeranderepresentanterna utses av Sluss.

Fakulteternas studierektorer för utbildning på forskarnivå har närvaro- och yttranderätt vid Furs sammanträden.

Åligganden

Fur åligger:

 • att vara ett för universitetet och fakulteterna gemensamt organ med uppgift att behandla övergripande strategiska frågor som avser stödja, samordna, stimulera och utveckla utbildning på forskarnivå,
 • att bidra till att utveckla forskarutbildningens kvalitet i nationellt och internationellt perspektiv samt till samverkan för ett effektivt resursutnyttjande inom utbildningen på forskarnivå,
 • att för beslut av rektor utarbeta förslag till riktlinjer, policydokument och handlingsplaner för utbildningen på forskarnivå,
 • att initiera kartläggning och analys av studiesociala problem inom utbildningen på forskarnivå samt utvärdera genomförda åtgärder rörande studiesociala problem inom denna,
 • att yttra sig över en fakultets förslag till forskarutbildningsämnen och meddela sitt ställningstagande till rektor,
 • att yttra sig över ärenden inom utbildningen på forskarnivå eller i förekommande fall utarbeta förslag till beslut som ska fattas av styrelse eller rektor,
 • att till rektor lämna förslag om fördelningen av de medel som i anslagsfördelningen ställs till Furs förfogande,
 • att inom ramen för de medel som i anslagsfördelningen ställs till Furs förfogande ansvara dels för SLU:s utbud av fakultetsövergripande utbildningsaktiviteter, inklusive de generella baskurserna och
  NOVA-kurserna, i utbildningen på forskarnivå, dels för utbildningen av universitetets handledare,
 • att till rektor lämna förslag om modell för anslagstilldelning och kriterier för SLU:s forskarskolor,
 • att vara rådgivande till ordföranden inför beslut i frågor som rör serien Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, där universitetets avhandlingar publiceras,
 • att inom sig utse vice ordförande,
 • att vid behov bevilja ytterligare personer närvaro- och yttranderätt, samt,
 • att sammanträda minst en gång per termin.