Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR)

Senast ändrad: 22 januari 2024

Rådet för utbildning på forskarnivå (Fur) arbetar med övergripande, strategiska frågor som rör SLU:s forskarutbildning.

Furs uppdrag är att behandla SLU-övergripande strategiska frågor som avser stödja, samordna, stimulera och utveckla utbildning på forskarnivå. Fur ska bidra till att utveckla forskarutbildningens kvalitet i nationellt och internationellt perspektiv samt till samverkan för ett effektivt resursutnyttjande inom utbildningen på forskarnivå. 

Fur lämnar förslag på beslut till rektor och styrelse. 

 

  Furs kommande sammanträdesdatum 2024

 •   11 mars kl 13.00-16.00 (IRL Ultuna)

 •   3 juni kl 13.00-16.00 (Zoom)
 •   12 september kl 10.00-16.00 (IRL Workshop Ultuna)
 •   12 december kl 09.00-12.00 (Zoom)

Kallelse och underlag görs i normalfallet tillgängliga för ledamöterna 7 dagar (5 arbetsdagar) före mötet.

Sök efter och läs protokoll från Fur:s möten. 

 

Fakta:

Furs sammansättning

Fur består av ordförande, en lärare/forskare från vardera fakulteten, samt fyra representanter för de studerande. Sammansättning och åligganden styrs av rektors delegationsordning. Fakulteternas studierektorer för utbildning på forskarnivå har närvaro- och yttranderätt vid Furs sammanträden.

Ledamöter t.o.m. 31 mars 2025

 • Ylva Hillbur, vice-rektor, ordförande
 • Åsa Lankinen, vice-dekan, LTV-fakulteten
 • Petra Fransson, vice-dekan, NJ-fakulteten
 • Göran Spong, vice-dekan, S-fakulteten
 • Henrik Rönnberg, vice-dekan, VH-fakulteten
 • Poorva Sundararajan, doktorand LTV-fakulteten
 • Agnes af Sandeberg, doktorand NJ-fakulteten
 • Antonia Hartmann, doktorand S-fakulteten
 • Ashwath Gaudhaman, doktorand VH-fakulteten

Med närvaro- och yttranderätt

 • Monika Appel, doktorandombudsman
 • Lotta Jäderlund, sekreterare
 • Eva Stening, sekreterare
 • Adrien Kroese, Sluss DN
 • Elisabet Lewan, studierektor NJ-fakulteten
 • Robert Glinwood, studierektor NJ-fakulteten
 • Åsa Klintborg Ahlklo, studierektor LTV-fakulteten
 • Helene Larsson Jönsson, studierektor LTV-fakulteten
 • Carl-Gustaf Thulin, studierektor VH-fakulteten

För vardera lärarrepresentanterna skall även finnas en personlig suppleant som utses av rektor efter förslag från dekanerna. Suppleanterna kallas om den ordinarie representanten är förhindrad att delta. I rektorsbeslutet som fattades 20 april 2022 framgår vilka som utsetts till suppleanter. 

Ytterligare personer kan beviljas närvaro- och yttranderätt efter att ha kontaktat sekreteraren. 

Läs mer om Furs åligganden i rektors delegationsordning. 


Kontaktinformation

För mer information om Furs arbete, kontakta sekretariatet: 

FUR-sekr@slu.se.