Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR)

Senast ändrad: 27 september 2023

Rådet för utbildning på forskarnivå (Fur) arbetar med övergripande, strategiska frågor som rör SLU:s forskarutbildning.

Furs uppdrag är att behandla SLU-övergripande strategiska frågor som avser stödja, samordna, stimulera och utveckla utbildning på forskarnivå. Fur ska bidra till att utveckla forskarutbildningens kvalitet i nationellt och internationellt perspektiv samt till samverkan för ett effektivt resursutnyttjande inom utbildningen på forskarnivå. 

Fur lämnar förslag på beslut till rektor och styrelse. 

 

Furs kommande sammanträdesdatum 2023

13 juni kl 13.00-16.00

14 september kl 10.00-16.00

11 december kl 09.00-12.00

Kallelse och underlag görs i normalfallet tillgängliga för ledamöterna 7 dagar (5 arbetsdagar) före mötet.

Sök efter och läs protokoll från Fur:s möten. 

 

Fakta:

Furs sammansättning

Fur består av ordförande, en lärare/forskare från vardera fakulteten, samt fyra representanter för de studerande. Sammansättning och åligganden styrs av rektors delegationsordning. Fakulteternas studierektorer för utbildning på forskarnivå har närvaro- och yttranderätt vid Furs sammanträden.

Ledamöter t.o.m. 31 mars 2025

 • Ylva Hillbur, vice-rektor, ordförande
 • Åsa Lankinen, vice-dekan, LTV-fakulteten
 • Petra Fransson, vice-dekan, NJ-fakulteten
 • Göran Spong, vice-dekan, S-fakulteten
 • Henrik Rönnberg, vice-dekan, VH-fakulteten
 • Poorva Sundara Rajan, doktorand LTV-fakulteten
 • Agnes af Sandeberg, doktorand NJ-fakulteten
 • Carl Lehto, doktorand S-fakulteten
 • Adrien Kroese, doktorand VH-fakulteten

Med närvaro- och yttranderätt

 • Monika Appel, doktorandombudsman
 • Lotta Jäderlund, sekreterare
 • Eva Stening, sekreterare
 • Carl Lehto, Sluss DN
 • Elisabet Lewan, studierektor NJ-fakulteten
 • Robert Glinwood, studierektor NJ-fakulteten
 • Åsa Klintborg Ahlklo, studierektor LTV-fakulteten
 • Helene Larsson Jönsson, studierektor LTV-fakulteten
 • Carl-Gustaf Thulin, studierektor VH-fakulteten

För vardera lärarrepresentanterna skall även finnas en personlig suppleant som utses av rektor efter förslag från dekanerna. Suppleanterna kallas om den ordinarie representanten är förhindrad att delta. I rektorsbeslutet som fattades 20 april 2022 framgår vilka som utsetts till suppleanter. 

Ytterligare personer kan beviljas närvaro- och yttranderätt efter att ha kontaktat sekreteraren. 

Läs mer om Furs åligganden i rektors delegationsordning. 


Kontaktinformation

För mer information om Furs arbete, kontakta Lotta Jäderlund eller Eva Stening enligt nedan. 

Lotta Jäderlund, Furs sekreterare, planeringsavdelningen

Eva Stening, Furs sekreterare, planeringsavdelningen