Samarbeten

Senast ändrad: 04 mars 2024

Enheten för pedagogisk utveckling arbetar för att utveckla utbildningar och lärande vid SLU. Det gör vi bland annat genom att utbilda universitets lärare, stödja program och kursutveckling, finnas till hands för rådgivning och stöd till enskilda lärare samt genom att bygga upp en bred högskolepedagogisk kompetens inom SLU.

I detta arbete är det en stor tillgång att vi är väl etablerade i såväl regionala som nationella nätverk och att vi samarbetar med andra lärosäten både inom landet och internationellt.

Några exempel på samarbeten och nätverk

SWEDNET - Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning

Genom samarbetet inom SWEDNET har EPU ett brett kontaktnät med andra pedagogiska utvecklingsenheter, enskilda pedagogiska utvecklare samt högskolepedagogiska forskare. SWEDNET genomför bl. a. en årlig utvecklingskonferens; ger i samarbete med olika lärosäten utbildningar, t.ex. ”Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga” (2 Veckor) och ” Att arbeta strategiskt med högskolepedagogisk utveckling” (5 veckor); ger seminarier och webbinarier på aktuella teman inom högskolepedagogiska fältet.

SWEDNET norr

En underavdelning till SWEDNET som verkar för samarbete mellan lärosäten i norra Sverige. Här ingår bland annat Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Mittuniversitetet.

PULS – Pedagogisk utveckling inom lärosäten syd

Lärosäten syd är ett samarbete mellan Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan i Halmstad.   Syftet med lärosäten syd är att skapa en dynamisk helhet och en kunskapsmiljö för högre utbildning och forskning i södra Sverige. PULS är en del av detta samarbete och innebär framförallt ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan pedagogiska utvecklingsenheter på de ingående lärosätena, men tar sig också uttryck i konkreta aktiviteter. De pedagogiska enheterna inom PULS arrangerade t.ex. tillsammans den nationella utvecklingskonferensen NU2016.

SUUN - Stockholm – Uppsala Universitetsnätverk

I nätverket ingår Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.
Universitetsnätverkets vision är att genom den samlade forskningsstyrkan och kvaliteten i utbildningsprogrammen vid universiteten i Stockholm – Uppsalaregionen inta en position som en av de ledande kunskapsregionerna i världen.

Utöver ett vardagligt nära samarbete mellan de pedagogiska enheterna vid de ingående lärosätena så har de pedagogiska enheterna inom SUUN arrangerat t.ex. träffar för regionens pedagogiska utvecklare, den nationella högskolepedagogiska utvecklingskonferensen NU2010 och den internationella högskolepedagogiska forskningskonferensen ICED2014.

Högre utbildning – Sveriges enda vetenskapliga tidskrift inom det högskolepedagogiska området

EPU har en medarbetare som är aktiv i redaktionen för Högre utbildning, vilket innebär att vi på enheten har en överblick över aktuella forsknings- och utvecklingsområden inom det högskolepedagogiska området i Sverige. Medverkan i redaktionsarbetet innebär också ett nätverkande med forskare och utvecklare som har en bred insikt i de förändringar och den utveckling som pågår inom fältet.

Internationellt

ICED - The International Consortium for Educational Development

EPU är via SWEDNET medlemmar I konsortiet. ICED är bland annat huvudman för den internationella forskningstidskriften International Journal of Academic Development (IJAD) samt för en av de största internationella högskolepedagogiska konferenserna som ges vartannat år. År 2014 var EPU medarrangör till denna konferens tillsammans med övriga pedagogiska enheter inom SUUN-nätverket.