Forskarutbildningskurser

Senast ändrad: 20 mars 2024

Forskarutbildningen ska innehålla både ämneskurser och så kallade generella baskurser (till exempel kurser i etik, vetenskapsfilosofi och pedagogik). Genom att trycka på den gröna knappen nedan kommer du till SLU:s sökfunktion för doktorandkurser och där hittar du samtliga kurser för doktorander som ordnas av SLU. Övriga länkar nedan tar dig till specifik information från till exempel forskarskolor eller de baskurser i generella färdigheter som anordnas centralt av SLU.

 


Vilka regler gäller för kurser i forskarutbildningen? 

Detta gäller för antagna efter 1 januari 2013:

Examen ska innehålla minst

-          30 hp i form av kurser för en doktorsexamen

-          15 hp i form av kurser för en licentiatexamen

Den allmänna studieplanen för ett specifikt forskarutbildningsämne kan ange ett högre minimum för kurspoäng. För en doktorsexamen är det möjligt att kräva upp till 120 hp och för en licentiatexamen kan upp till 60 hp krävas.

Detta gäller för antagna efter 1 juli 2015: Om utbildning i vetenskapsteori och forskningsetik med relevant innehåll och nivå inte ingår i tidigare examen ska alla doktors- och licentiatexamina vid SLU ska innehålla poänggivande utbildning i vetenskapsteori och forskningsetik. Utbildningen ska bland annat behandla regler angående fusk och plagiering.

Huvudhandledare föreslår vilka kurser som kan ingå i examen. Fakultetsnämnden godkänner examen inklusive vilka kurser som ingår.

Vad menas med generella baskurser?


Forskarutbildningens generella baskurser stödjer doktorandernas personliga utveckling och tränar generella kunskaper och färdigheter i exempelvis statistik, vetenskapsfilosofi, forskningsetik, kommunikation och pedagogik. Forskarutbildningens ämneskurser syftar till att ge bredare eller djupare ämneskunskaper.

Krav för kursplaner


Alla forskarutbildningskurser vid SLU ska ha en kursplan som beskriver förkunskapskrav, omfattning, lärandemål, syfte, innehåll, pedagogisk form, tidsplan och vad som krävs för att man ska bli godkänd. Kurser ska innehålla ett moment av egen prestation där nyvunna kunskaper och färdigheter testas och tillämpas i en lämplig pedagogisk form.

Här finns en kursplansmall. 

Alla kursplaner för SLU-ämneskurser i forskarutbildningen ska godkännas av fakultetsnämnden och alla kursplaner för SLU-baskurser ska godkännas av Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR). Kursplanerna ska sedan registreras i den webbaserade, sökbara databasen SLUkurs forskarutbildning. Registreringen av kurstillfälle bör göras senast 6 månader före kurstart.

Tillgodoräknande av kurser genomförda före antagning


En kurs genomförd före antagningen till forskarutbildningen kan endast tillgodoräknas om det motiveras av den individuella studieplanen, vilket betyder att schablonmässig överföring av poäng inte får ske från tidigare utbildning. Tillgodoräknande av kurs innebär inte att utbildningen blir kortare än fyra år nettostudietid för doktor respektive två år nettostudietid för licentiat.

Utbildning/kurser som genomförts innan sökande antagits till forskarutbildningen får inte tillgodoräknas

-          om de ingått i magisterexamen, master eller någon annan motsvarande eller lägre examen,

-          om de är för forskarutbildningen behörighetsgivande kurser på grund- eller avancerad nivå.

Kurser på grund- eller avancerad nivå kan efter godkännande av fakultetsnämnden tillgodoräknas. Vid godkännandet ska poängantalet anges i beslutet. Antalet poäng ska anpassas med hänsyn till att kraven på studerande på forskarnivå ligger högre än för studerande på de tidigare utbildningsnivåerna.

Kurser på lägre nivå - avgifter?


Alla studenter som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz ska betala för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller även doktorander, trots att utbildning på forskarnivå är gratis i Sverige.

SLU vill inte ta ut avgifter för kursdeltagande från sina doktorander. Därför rekommenderas följande:

För att en doktorand avgiftsfritt ska kunna läsa  en kurs på grund- eller avancerad nivå som en del av sin utbildning på forskarnivå ska motsvarande kurs etableras som kurs på forskarnivå. Det vill säga fakultetsnämnden ska godkänna en kursplan där lärandemål och examinationsform och -nivå har anpassats till forskarutbildningsnivån. Doktoranden kan då samläsa kursen tillsammans med övriga studenter

Att organisera en Nova-kurs

SLU är en av grundarna av Nova (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network). Sedan starten 1995 har huvudverksamheten inom nätverket varit att gemensamt anordna doktorandkurser.

Här kan du läsa mer om att organisera en Nova-kurs. 

Här kan du läsa mer om Nova. 

Kursledare - sök FUR-pengar för generella baskurser

Under en doktorandutbildning på SLU krävs att doktoranden inhämtar både ämneskunskaper och mer generella färdigheter som inte är bundna till ett visst ämne. Dessa mer generella färdigheter erbjuds via generella baskurser och dessa kurser kan ges av institutioner/enheter med ersättning från rådet för utbildning på forskarnivå (FUR).

”Forskarutbildningens baskurser stödjer doktorandernas personliga utveckling och tränar generella kunskaper och färdigheter i exempelvis statistik, vetenskapsfilosofi, forskningsetik, kommunikation och pedagogik.” Från SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå, dnr SLU ua Fe.2012.4.0-3218.

Krav för att få ersättning för en baskurs

  • Kursinnehållet ska vara väsentligt för SLU:s doktorander.
  • Kursinnehållet ska vara kopplat till färdigheter och förhållningssätt som anges i forskarutbildningens examensmål.
  • Kursupplägget ska anpassas så att doktorander från alla SLU:s orter kan delta (t.ex. genom videolänk, att kursledaren alternerar mellan orterna eller anpassad schemaläggning).
  • Kursen ska erbjudas på engelska om behov finns.
  • Kursplan och kurstillfälle ska registreras i SLUkurs forskarutbildning.
  • För att kursen ska vara berättigad till ersättning från FUR ska minst 5 SLU-doktorander vara anmälda vid kursstart.

Ersättning

  • 5-9 SLU-doktorander = 2 500 SEK per SLU-doktorand och kurspoäng
  • ≥ 10 SLU-doktorander = 25 000 SEK per kurspoäng + ytterligare 1 000 SEK extra för varje SLU-doktorand över 10. (t.ex. så ger en 3 hp kurs med 12 deltagare 77 000 SEK.

Maxersättning per kurs och år är 180 000 SEK från FUR.

Nya kurser kan ansöka om ett planeringsbidrag på 50 000 SEK.

En etablerad kurs som står inför ett omfattande utvecklingsarbete kan ansöka om ett engångsbidgrag på 50 000 SEK.

Vissa större, återkommande, kurser får ersättning enligt förhandling.

Rapportering
Efter avslutad kurs skickas en rapport till Lotta Jäderlund. Rapporten ska innehålla schema, deltagarlista och sammanställning av kursutvärderingar.

Ansökan till FUR
Ansökan om att ge baskurs med ersättning från FUR ska innehålla en beskrivning av den tänkta kursen, inklusive kursplan, preliminärt schema, budget samt en motivering till varför kursen bör få ersättning från FUR. Ansökan skickas till FUR (Lotta Jäderlund). FUR fattar beslut om budget under hösten inför nästkommande år, ansökan ska vara FUR tillhanda senast 1 augusti. Ett urval kommer att ske.

Kursledare - webbaserad kursutvärdering

SLU har en universitetsgemensam mall för utvärderingar av doktorandkurser samt en universitetsgemensam mall för utvärderingar av utbildningsaktiviteter arrangerade inom ramen för en forskarskola.

Mallarna innehåller obligatoriska frågor som inte får ändras. Den enskilde kursledaren kan lägga till kompletterande frågor.

De som vill ha en webbaserad utvärderingsblankett som doktoranderna fyller i på webben och vars resultat automatiskt sammanställs och rapporteras på webben skickar ett mail till lotta.jaderlund@slu.se med en länk till kursens sida i SLUkurs. Därefter får kursledaren behörighet till ett utvärderingsformulär avsett för kursen eller utbildningsaktiviteten samt instruktioner. Förutsatt att kursledaren har ett Google-konto så kan hen lägga till eventuella egna frågor och se resultatsammanställningen. Därefter behöver kursledaren bara förmedla en länk till deltagarna. De som svarar behöver inte ha ett Google-konto. De svarandes identitet registreras inte. De svarande kan se en sammanställning av svaren på den utvärdering de själva har svarat på. Administratören har behörighet till alla webbaserade utvärderingar.

https://www.google.com/intl/en/forms/about/ finns allmän information om webbplattformen som vi använder för kursutvärderingarna.

De som vill kan hämta mallen för kursutvärderingar i form av ett word-dokument på sidan för universitetsgemensamma blanketter och skicka ut, samla in och sammanställa svaren själva.

De som väljer bort att göra utvärderingar med hjälp av den webbaserade mallen måste redovisa en sammanställning av svaren på kursutvärderingen för fakultetsnämnden, om det är en ämneskurs, eller för FUR om det är en baskurs (kursledare på LTV-fakulteten redovisar för fakultetshandläggaren).

Relaterade sidor: