Administrativa stödfunktioner för lärare på SLU

Senast ändrad: 22 april 2024

Som lärare vid SLU är du ansvarig för undervisningen i dina moment. På den här sidan informerar vi om stöd- och servicefunktioner på SLU som kan vara bra att känna till när du planerar och genomför din undervisning.

Informationen är indelad i rubrikerna:

Kommunikation

Stöd i skrivprocessen

Menyingången skriva och referera på bibliotekets webb är en är en handledning med tips som är särskilt användbara vid skrivuppgifter. Sidorna har utvecklats i samarbete med studenter och lärare och är en resurs i samband med undervisningen i generella kompetenser.

Här kan du läsa mer om bibliotekets Språkverkstad.

Använd rätt system vid kommunikation med studenten

Idag finns det framförallt fyra system som du bör använda för att sprida information till studenter.

Se vår vägledning för hur du kan använda rätt system för att kommunicera studierelaterad information med studenterna.

Appar för akademiker

Kontakta biblioteket om du vill ha tips på hur du kan använda din mobil eller surfplatta mer effektivt i jobbet.

Bilder att använda i undervisningen

I bildbanken finns det bilder som du kan använda fritt, tagna inom universitetets egen verksamhet. På sidorna om bildhantering hittar du tips om urval av bilder och hur du använder bilder på bästa sätt.

Här hittar du länk till bildbanken.

Dokumentmallar

Använd de färdiga mallarna för dokumentation och presentationer, så sprider du rätt utformat material till studenterna och slipper skapa egna mallar.

Här hittar du länkar till sidorna om Wordmallar och Powerpointmallar.

Språk – både svenska och engelska

På sidorna om språk finns handfast stöd, till exempel språkliga anvisningar med en SLU-ordlista med specifika SLU-termer översatta mellan svenska och engelska. Där finns också tips om klarspråk, viktigt för att ditt budskap ska nå fram!

Här hittar du länkar till sidorna om klarspråk, språkliga anvisningar och SLU-ordlistan.

Nyheter till anställda och studenter

Om du som lärare vill nå ut med nyheter till anställda och studenter om något som gäller undervisningen kan du kontakta kommunikations- eller utbildningsavdelningen: för webbnyheter gäller: adm-press@slu.se, för artiklar i personaltidningen Resurs kontaktar du resurs@slu.se.

Regelverk

Varje enskild lärare vid SLU har ett professionellt uppdrag i kraft av sin kompetens, såväl den vetenskapliga som den pedagogiska och erfarenhetsmässiga. Universitetets lärare förväntas också känna till lagstiftningen för den svenska högskolan och det interna regelverket på lärosätet. Utbildningshandboken beskriver de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna för lärare och studenter inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU. Det finns även mer specifika regelverk, t.ex. om att vara lärare för studenter med funktionsnedsättningar.

Fler tips hittar du på sidan Planera och genomföra kurs: Kursledare.

Media

Media och verktyg i undervisningen

Film och pedagogik är ett område som växer. På sidan Media och verktyg i undervisningen finns många tips om hur man både tekniskt och pedagogiskt kan använda media i sin undervisning.

Sända/spela in föreläsningar

Ibland vill man som lärare videosända en föreläsning. AV-stöd kan då hjälpa dig med att live-streama förleläsningen till andra orter. Samtidigt kan de spela in föreläsningen. Behöver du hjälp efteråt med att redigera live-inspelningen kan Utbildningmedia hjälpa till.

Om föreläsningen inte behöver live-sändas utan bara spelas in kan Utbildningsmedia filma och redigera ihop den tillsammans med eventuella powerpoint-presentationer.

Reportage och utbildningsfilmer

Utbildningsmedia gör utbildningsfilmer, instruktionsfilmer och spelar in undervisningsmoment.
Läs mer här.

Hjälp med att spela in egna filmer

Vill du lära dig mer om hur du kan använda video i din undervisning. Vill du kunna spela in egna filmer? Utbildningsmedia kan hjälpa dig att komma igång.

Hjälp med animationer, illustrationer och interaktiv media

Animationer och illustrationer kan förstärka och förtydliga det du vill säga i undervisningen. En animation eller en illustration kan på ett enkelt sätt beskriva något som är svårare att förstå i bara textform. Interaktiv media handlar om att användaren interagerar med webben och att innehållet förändras beroende på vad användaren gör.

Vill du använda animationer, illustrationer och Interaktiv media i undervisningen kan Utbildningsmedia hjälpa dig.

Undervisa online

Tips på hur du kan ställa om din undervisning till undervisning online.

Undervisa online

Pedagogik

Kurser i högskolepedagogik

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU) erbjuder kurser i högskolepedagogik. Exempel på kurser är:

 • Grundkurs i högskolepedagogik
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogik
 • Kurs i forskarhandledning 
 • Fortbildningskurser med olika teman

Här kan du läsa mer om kurserna och se vem du vänder dig till för frågor om kursinnehållet.

Kursutveckling

Behöver du hjälp med att utveckla en kurs? EPU ger stöd i kursutveckling genom konsultationer med ämneslag, arbetslag eller grupper av kurs- och programansvariga.

Kontakta EPU för mer information.

Pedagogiska och metodiska idéer

Behöver du hjälp med att få till det pedagogiska i din undervisning? EPU har pedagogiska konsultationer med lärare, ämneslag och arbetslag och kan även stötta lärare vid användning av Canvas. Fokus ligger då på de pedagogiska och metodiska möjligheterna och problemen för att använda Fronter som en plattform för kursen och det webbstöd som finns i kursen.

Kontakta EPU för mer information.

Undervisning från biblioteket

Biblioteket på SLU samarbetar med programstudierektorer, lärare och kursansvariga i arbetet med att integrera bibliotekets undervisning i SLU:s utbildningar. Exempel på moment som kan ingå i undervisningen:

 • Sökstrategi och sökprocess
 • Hitta vetenskaplig information
 • Källkritik
 • Att källhänvisa och skriva referenslista
 • Grunderna i upphovsrätt
 • Fusk och plagiering
 • Elektronisk publicering och Open Access

Kontakta biblioteket för att diskutera innehållet i din kurs och på ditt program.

Språkverkstaden

Behöver dina studenter stöd i skriftlig och muntlig framställning? Språkverkstaden kan hjälpa till med pedagogiskt stöd och undervisning i programmen

Exempel på stöd som vi kan erbjuda:

 • Presentationer och workshops om vetenskapligt skrivande, skrivprocessen och muntlig framställning.
 • Se över progressionen vad gäller skriftlig och muntlig framställning i programmen.
 • Ge feedback på upplägg och ge förslag på hur Språkverkstaden kan integreras som stödresurs i kursen.

Vi kan erbjuda presentationer och workshops utifrån era behov. Planering sker alltid i samarbete med lärare på kursen.

Informera gärna studenter och doktorander om möjligheten till individuell handledning. Vi har även drop-in tider. Språkverkstaden hjälper till med texter och förberedelser inför muntliga presentationer på både svenska och engelska.

Vi kan hjälpa till med:

 • Komma i gång "skrivkramp eller "talängslan"
 • En arbetsplan
 • Språk och stil
 • Struktur och disposition
 • Referatteknik
 • Möjlighet att öva och få återkoppling på muntlig presentation
 • Studieteknik

Vi hjälper inte till med innehåll eller korrekturläsning. Tanken är att handledningen ska fungera som hjälp till självhjälp.

Kontakta academic-language@slu.se för mer information. Riktad information för studenter om Språkverkstaden finns på studentwebben.

Workshops

SLU-biblioteket anordnar workshops på olika ämnen som kan vara till nytta för både anställda och studenter. Exempel på teman:

 • Skapa en inspirerande presentation
 • Excel – inte bara för att skriva listor
 • Olika referenshanteringsprogram – vilket passar mig?

Kontakta biblioteket för att boka en workshop.

EPU utför också workshops av olika slag. Exempel på workshops:

 • Hur skriver jag begripliga betygskriterier?
 • Metoder att definiera och bedöma progressionen av hållbar utveckling i utbildningen.

Kontakta EPU om du har idéer om workshops. Här kan du se vilka workshops som är inplanerade.

Lärarluncher

EPU arrangerar lärarluncher ett antal gånger per termin. Syftet är att lärare ska få inspiration i en avslappnad miljö.

Stöd vid problem

Som lärare kan du av olika anledningar uppleva problem med undervisningen, den kanske fungerar dåligt och uppgiften som lärare kan kännas jobbig. Utöver personer på din institution finns en rad andra instanser vid universitetet som på olika vis kan vara ett stöd vid vissa problem i utbildningen.

Institutionen

Prefekten vid respektive institution har personalansvar och därmed ansvar för arbetsmiljön. Ansvar för de kurser som institutionen ger har ytterst prefekten, men ofta är det delegerat till studierektor och kursledare/examinator.

Utbildningsledare på fakulteterna

Dessutom arbetar personalenheten bl.a med arbetsmiljö och hälsa och kompetens- och karriärutveckling.

För studenterna finns också särskilda stödfunktioner, se Stöd till studenter.

Support

Inloggningar

IT-stöd kan hjälpa till med inloggningar till SLU.s nätverk.

Ljud och bild

Har du frågor om ljud och bild på egen dator ska du kontakta IT-stöd.

Har du frågor om ljud och bild på annan utrustning än din egen ska du kontakta IT-stöd.

System och manualer

IT-stöd har flera manualer till IT-baserade tjänster som kan vara bra att ha för dig som är lärare vid SLU.

Boka en bibliotekarie

Vill du ha hjälp med en fråga som kanske behöver lite mer tid? På sidan Boka en bibliotekarie kan du få hjälp med många olika biblioteksrelaterade frågor. Det kan gälla informationssökning, referenshanteringsprogram, upphovsrätt, fusk samt plagiat och elektronisk publicering.


Kontaktinformation