Klarspråk - vad och varför

Senast ändrad: 03 juli 2024

Att skriva klarspråk är att anpassa innehåll, struktur och språk till läsaren. Använd ett språk som är vårdat och korrekt, och krångla inte till det i onödan. Lättläsa dokument spar tid och minskar risken för feltolkningar.

Varför ska vi använda klarspråk?

Klarspråk ger effektivare kommunikation. Information som är anpassad till mottagaren leder till effektivare kommunikation, eftersom risken för missförstånd och feltolkningar minskar. 

Det stärker vårt varumärke. Information som är begriplig för mottagaren innebär att kommunikationens kvalitet ökar, vilket i sin tur stärker SLU:s varumärke.

Det är en skyldighet. Enligt språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara ”vårdat, enkelt och begripligt”.

Hur skriver jag klarspråk?

För att försäkra dig om att din text blir läsvänlig bör du ha punkterna nedan i åtanke. Planera din text, strukturera den på ett sätt som passar den tänkta mottagaren, skriv koncist och korrekt och glöm inte att korrekturläsa texten. Be gärna en kollega läsa och kommentera också!

Planera

 1. Definiera målgrupp och syfte. Vem skriver du för och varför? Vad ska läsarna veta eller kunna göra efter att ha läst texten? Målgrupp och syfte kan gärna nämnas i ett par inledande meningar.

 2. Planera innehållet. Att börja med rubrik och underrubriker är ett bra sätt att planera innehållet. Vilken information ska vara med? Vad kan utelämnas? Sådant som bara vissa läsare behöver läsa markerar du förslagsvis med en informativ underrubrik så att den som inte behöver informationen lätt kan hoppa över det stycket.

Strukturera

 1. Disponera texten på ett sätt som är logiskt för läsaren. Det innebär som regel att resultatet eller den viktigaste informationen kommer först. 

 2. Gör en logisk styckeindelning. En tanke/idé per stycke. Inled gärna med en nyckelmening som du sedan vidareutvecklar.

 3. Använd underrubriker, och gör dem informativa. Det hjälper läsaren att navigera i texten.

 4. Gör gärna listor om texten innehåller uppräkningar eller instruktioner i flera led - det ger bättre överblick.

 5. Fyll inte sidorna med text utan gör dokumentet luftigt. Det finns många studier som visar att luft är en av de viktigaste faktorerna för ett dokuments läsbarhet.

Skriva

 1. Skriv kort och koncist och stryk allt som inte är nödvändigt. För mycket information kan göra det svårt att ta till sig det väsentliga. Skriv inte det du vet, skriv det läsaren behöver veta!

 2. Variera meningslängden. En text med alltför många mycket långa, eller mycket korta, meningar är svårläst. Varierad meningslängd ger en behagligare läsrytm.

 3. Var tydlig. Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. Undvik onödigt krångliga ord, ta gärna svarta listan till hjälp.

 4. Ange hur resonemang hänger ihop med hjälp av sambandsord som följaktligen, alltså, däremot, på samma sätt, samtidigt, dessutom, nämligen etc.

 5. Undvik onödiga substantiv. Verb gör texten aktivare och konkretare, medan alltför många substantiv gör den tungläst. Det gäller särskilt när verb görs om till substantiv (forska -> forskning) och sedan kombineras med ett verb utan innehåll. Skriv alltså "X forskar om Y" hellre än "X bedriver forskning inom Y-området". 

 6. Använd i första hand aktiva verb. Använd inte ett passivt verb om det blir tydligare med ett aktivt. Skriv "X fattar beslut", inte "Beslut fattas av X".

 7. Följ svenska skrivregler. Språkliga fel försämrar läsbarheten och kan i värsta fall göra att mottagaren misstror innehållet.

Testa

 1. Korrekturläs alltid texten. Att köra stavnings- och grammatikkontrollen i Word räknas inte som korrekturläsning! Är ni flera skribenter som bidragit till en text är det extra viktigt att en person läser hela texten för att se till att den är konsekvent vad gäller språk och stil.

 2. Testa din text. Bäst är om du kan be någon från den tänkta målgruppen att ge återkoppling på texten. Om det inte går, be en kollega läsa texten.

Skrivtips och testa din text

Hos Isof (Institutet för språk och folkminnen) finns guiden klarspråkshjälpen med steg-för-steg tips.

Guiden avslutas med ett klarspråkstest som du kan använda på texter du redan skrivit.

Klarspråkskurs på webben

Denna webbkurs om klarspråk innehåller rekommendationer, råd, exempel och praktiska övningar. Den fungerar som en introduktion till klarspråk och passar alla som skriver informerande texter på svenska, både vana och ovana skribenter.

Kursen är utformad av Institutet för de inhemska språken i Finland.

 

Checklista för klarspråk

Använd gärna checklistan för klarspråk när du granskar texter - dina egna eller kollegors.