Policy brief (Indesign)

Senast ändrad: 27 november 2023

En policy brief innehåller opolitiskt formulerade rekommendationer till beslutsfattare i policyrelevanta ämnen, sammanställda av kunniga forskare och paketerade i ett lättillgängligt format.

För avancerade InDesignanvändare

För att använda mallen behöver du ha senaste versionen av Adobe InDesign och ha god kunskap om programmet. Om du inte har detta kan du få hjälp av SLU Grafisk service mot ersättning. Observera att indesignmallarna använder sig av typsnitten Akzidenz Grotesk samt Bembo. Mer om våra typsnitt och hur du får tillgång till dem.

Format

Mallen är fyrsidig och i A4-storlek. I mallen finns plats för flera avsändare nertill.

Tillgänglighet

Mallen är tillgänglighetsanpassad och gjord för att skapa såväl tryckt som digitalt underlag. 

Vad är en policy brief?

En policy brief innehåller opolitiskt formulerade rekommendationer till beslutsfattare i policyrelevanta ämnen, sammanställda av kunniga forskare och paketerade i ett lättillgängligt format.

Syftet med science for policy är att bidra till att viktiga beslut i samhället fattas på vetenskaplig grund och att bidra till förändringsprocesser i samhället genom att tillsammans med forskare ta fram vetenskapligt underbyggda rekommendationer till beslutsfattare sammanfattade i policy briefs.

Styrkor

 • Policy briefs för fram vetenskapligt underbyggda rekommendationer i policyrelevanta frågor viktiga för samhällsutvecklingen. En policy brief är inte ett faktablad (den innehåller rekommendationer), men inte heller en debattartikel (den innehåller inte personliga åsikter).
 • Beslutsfattare på alla nivåer uppskattar både det korta formatet och att slutsatser redan dragits utifrån aktuell forskning.
 • Policy briefs är lättillgängliga och uppmärksammar därför forskningsresultaten i längre rapporter och vetenskapliga artiklar på ett bra sätt.

Målgrupper

Beslutsfattare relevanta för livsmedelssystemet på alla nivåer i samhället, t.ex. politiker, myndigheter, livsmedelssystemets aktörer och finansiärer.

Upplägg

Forskarna är avsändare av en policy brief eftersom det är de som står för sakkunskapen. Du som skriver policy brief hjälper till att göra innehållet lättillgängligt och står som garant för tillförlitligheten. En policy brief är ett samarbete mellan forskare och kommunikatör.

Innan du skapar en policy brief, säkerställ alltid om det finns någon risk för intressekonflikt eller jäv som kan påverka policy briefen. Finns t. ex. någon bisyssla med koppling till ämnet för policy briefen? Om ja, är den godkänd av SLU?

Det är en kulturskillnad mellan forskning och politik, så texten ska skrivas på en allmän populär nivå, vara fri från pekpinnar och mana till handling. Känslan i texten bör återspegla trovärdighet och hopp.

En svårighet är avvägningen mellan vetenskap och värderingar. Det är viktigt att rekommendationerna i en policy brief är grundligt förankrade i forskning och så värdeneutrala som möjligt.

En rekommendation är också att policy briefen förankras hos institutionens ledning och kollegor i ämnet, samt sänds till berörda/ledning för kännedom innan den släpps.

Innehåll

 • 4 sidor i A4 med layout enligt mall
 • Rubriken ska vara kort, snärtig, spegla ämnet och mana till handling.
 • Ingressen ska sammanfatta innehållet, 300–400 tecken inklusive blanksteg.
 • Policy briefen innehåller oftast 3–5 rekommendationer, men de kan vara fler. De utgår från nuläget och kan uppdateras i en senare upplaga. Man kan föreslå flera varianter på beslut. Ca 1000 tecken inklusive blanksteg.
 • Huvudtexten inleds med en kort introduktion till ämnet på en populär nivå. Därefter följer avsnitt där var och en av rekommendationerna förklaras närmare. Ca 10 000 tecken inklusive blanksteg.
 • Referenslistan är viktig för att visa att rekommendationerna är väl underbyggda.
 • Policy briefen innehåller en lista med de forskare som står bakom innehållet och kontaktuppgifter till minst en av dem samt till avsändande verksamhet.
 • Bilder och eventuell informationsgrafik ska spegla innehållet och vara visuellt tilltalande.

Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen