Översättning

Senast ändrad: 02 maj 2024

SLU är ett parallellspråkigt universitet, vilket betyder att vi använder både svenska och engelska i vårt arbete. Det innebär att mycket av den information vi producerar behöver översättas. Här kan du läsa om hur du beställer översättning.

Språklagen slår fast att svenska är huvudspråket i Sverige. Det betyder att SLU som myndighet är skyldigt att informera om sin verksamhet på svenska. Svenska är myndighetsspråket och det språk som normalt används i vårt administrativa arbete.

Engelska behövs för att kommunicera med omvärlden, sprida SLU:s kunskap och attrahera personal och studenter från andra språkmiljöer än den svenska.

Engelska behövs också internt. De studenter och den personal som inte behärskar svenska måste ha tillgång till den information de behöver på ett språk de förstår. Detta innebär att mycket av den information vi producerar måste översättas.

Vad ska översättas? 

Läs mer här om vilken information som behöver finnas på båda språken.

Beställa översättning

Kortare texter med hela SLU/all personal/alla studenter/alla på en SLU-ort som målgrupp kan ofta översättas internt.

Däremot har vi tyvärr inte resurser att ta emot uppdrag från enskilda forskare eller doktorander.

Texter över 2000 ord kan vi normalt inte göra internt utan hänvisar då till det statliga ramavtalet. För texter inom området samhällsinformation/juridik är ramavtalet rangordnat, vilket betyder att du alltid ska kontakta den förstarankade leverantören först.

För texter inom specifika fackområden gäller förnyad konkurrensutsättning, det vill säga du kontaktar samtliga leverantörer och ber om en offert. Detsamma gäller texter över 10.000 ord och tilläggstjänster.  

Skicka alltid med en länk till SLU:s engelska stilguide när du beställer översättning till engelska.

Beställa översättning internt

Om målgruppen för din text är alla på SLU (eller alla på en av orterna, all personal, alla studenter etc.) kan den ibland översättas internt. Interna översättningar debiteras inte.

Eftersom efterfrågan på översättning överstiger resurserna görs en prioritering baserat på bland annat målgruppens storlek. För texter över 2000 ord hänvisas normalt till det statliga ramavtalet för språktjänster. 

Tänk på följande när du skickar en förfrågan om översättning:

 • Skriv något beskrivande på ärenderaden. Ett ämne som "Översättning av policy om xx" är bättre än bara "Översättning".
 • Ange alltid när översättningen behöver vara klar. Ange ett datum, inte bara "så snart som möjligt". Ju större framförhållning, desto större chans att du kan få hjälp. Tidsåtgången varierar beroende på arbetsbelastningen, men räkna med minst 5 arbetsdagar för kortare texter (1-2 A4).
 • Skicka texten som en fil som du bifogar mejlet, lägg inte texten i själva mejlet.

Läs också informationen under Läs det här innan du beställer nedan.

Beställa översättning från ramavtalet

Översättning mellan svenska och engelska kan avropas på två sätt. Kammarkollegiet har blanketter för båda typerna av avrop - du hittar dem under Länkar nedan.

1. Rangordning

Gäller för översättning av texter inom områdena allmänt/samhällsinformation och juridik. Beställ från den förstarankade leverantören. Om de inte kan ta emot uppdraget kontaktar du den andrarankade osv.

Priset för översättning mellan svenska och engelska (båda riktningarna) är 2,40/ord i originaltexten. För översättning av auktoriserad translator (krävs bara om översättningen ska ha samma juridiska giltighet som originalet) är priset 2,70 kr/ord.

2. Förnyad konkurrensutsättning

För översättning inom andra ämnesområden och för texter över 10.000 ord används så kallad förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att du ber alla fyra ramavtalsleverantörer att lämna en offert.

Följande information bör ingå i din offertförfrågan: 

 • När du behöver översättningen och när leverantören får den text som ska översättas.
 • När du senast vill ha offerten (minst 24 timmar är rimligt).
 • Hur texten ska användas. Ska den publiceras på webben? Tryckas? Vem är målgruppen?
 • Eventuella önskemål om översättarens profil (t.ex. tidigare erfarenhet av texter inom ämnesområdet - tänk på att inge ange ett för snävt avgränsat område).
 • Vilka kriterier du baserar ditt val på, t.ex. om snabb leverans är viktigare än pris.

Läs också informationen under Skicka en text för översättning nedan.

Ramavtalsleverantörer

Leverantörer för översättning mellan svenska och engelska:

 1. CBG Konsult och Information AB, e-post: ii@cbg.com
 2. Semantix Språkcentrum AB, e-post: offentlig@semantix.se
 3. AAR Translator Aktiebolag, e-post: info@aar-translator.se
 4. Språkservice Sverige AB, e-post: avrop@sprakservice.se

Kom ihåg att bekräfta beställningen med en inköpsorder från Proceedo.

Läs det här innan du beställer

Läs nedanstående innan du skickar en text för översättning, oavsett om det gäller översättning internt eller ett avrop från ramavtalet.

 1. Skicka filen i ett redigerbart format som Word, Excel eller Powerpoint, inte som pdf.

 2. Om du beställer översättning från ramavtalet, skicka alltid med en länk till SLU:s stilguide.

 3. Se till att du skickar den slutliga versionen. Översättning debiteras per ord i originaltexten, så om omfattningen ändras påverkar det priset. Att göra småändringar när översättningen redan påbörjats är kostsamt och tidskrävande.

 4. Om du behöver beställa översättning av webbsidor, kontakta språkkoordinatorn för råd om hur du bäst förbereder texten för översättning.

 5. Kontrollera att all text är redigerbar. Exempel: Ett Word-dokument innehåller ett diagram med text som ska översättas. Diagrammet har skapats av en länkad Excel-fil. Skicka då med även Excel-filen.

 6. Om dokumentet innehåller illustrationer med text lägger översättaren normalt dessa i en separat fil så att du sedan kan redigera bilden själv. Redigering av bilder finns som tjänst men debiteras då separat.

Fem tips för översättning

 1. Planera för översättning i tidsplanen. Om du behöver båda språkversionerna av en text samtidigt, glöm inte att avsätta tid för översättning. Ramavtalets leveranstider är normalt 5 arbetsdagar för texter på högst 2000 ord och 10 arbetsdagar för texter på 2000-10000 ord. Till det tillkommer åtminstone en arbetsdag för administration av ett uppdrag.

 2. Undvik manuell formatering. Använd alltid en dokumentmall. Manuell formatering, till exempel att skapa tabeller med tabbar, orsakar problem vid översättning. En översatt text är så gott som aldrig lika lång som originalet, den kan både krympa och svälla. Viktigt att komma ihåg inte minst när det gäller trycksaker.

 3. Använd klarspråk.  Anpassa innehåll och stil till målgruppen och skriv kort och koncist. Använd facktermer på ett konsekvent sätt. Undvik ordlekar, metaforer och svåröversatta kulturella referenser.

 4. Skilj på text och grafik. Illustrationer som diagram och tabeller är användbara, men undvik att blanda text och grafik. Använd hellre symboler i tabellen och gör en separat, redigerbar teckenförklaring.

 5. Var beredd att svara på frågor om innehållet. En översättare är expert på att överföra ett meddelande från ett språk till ett annat på ett språkligt korrekt och idiomatiskt sätt. De kan aldrig vara lika mycket ämnesexpert som du är. Om du har användbart referensmaterial, till exempel en tidigare översatt text eller en länk till en webbsida av bra kvalitet där ämnet beskrivs, skicka gärna med det.