Använda AI som språkhjälpmedel

Senast ändrad: 17 juni 2024

Översättning är ett av de områden där den kvalitet som kan åstadkommas med artificiell intelligens (AI) snabbt förbättras. Det finns emellertid några saker du måste tänka på om du använder AI för att översätta eller språkgranska texter. AI-genererade översättningar måste alltid granskas innan de sprids eller publiceras.

För en intern, begränsad målgrupp kan kvaliteten vara tillräckligt bra, till exempel interna nyhetsbrev och andra typer av informationsutskick.

För sådant som interna styrande dokument samt information om rättigheter och skyldigheter är kraven högre. Texten måste förhålla sig till liknande texter eller dokument både nationellt och vid SLU, till exempel vad gäller terminologin. Detta är inte något som kan garanteras med dagens AI-verktyg, och du måste därför vara beredd att lägga tillräckligt med tid på att granska och säkerställa kvaliteten. Eller anlita en professionell översättare – AI är ett verktyg som fungerar bäst ihop med en människa. Kontakta ledningskansliets språkfunktion för stöd och information. 

För externa målgrupper ställs också högre krav – det måste inte bara vara tydligt och korrekt, det ska också överensstämma med den bild av SLU som vi vill förmedla. Det kan fortfarande fungera att använda AI som hjälpmedel, men det ställer betydligt högre krav på den som granskar texten.

Informationssäkerhet

Text som skickas till en AI-tjänst överförs till en extern part där den hanteras på ett sätt som SLU inte har kontroll över. Därför får texter som innehåller personuppgifter eller annan känslig information inte översättas med AI eller någon annan typ av maskinöversättning.

Översätta med AI

När passar det att använda AI för översättning?

 • För att bilda dig en uppfattning om innehållet i en text på ett annat språk.

 • För enklare texter för internt bruk, till exempel e-postmeddelanden med begränsad spridning.

 • För att ta fram ett utkast som du sedan granskar och bearbetar.

Vilka begränsningar har AI när det gäller översättning?

 • Kan inte termer som är specifika för SLU:s verksamhet.

 • Kan inte grundläggande skrivregler, till exempel när stor/liten bokstav ska användas.

 • Språket kan vara stolpigt och kännas onaturligt.

 • Språkligt komplexa meningar, till exempel med långa bisatser eller inskjutna satser, översätts ofta felaktigt.

 

 

Språkgranska med AI

Ge tydliga instruktioner

För att öka kvaliteten på AI-översättningar behöver du ge tydliga instruktioner. En tydlig och detaljerad instruktion (prompt) ger oftast bättre resultat. Pröva dig fram! Sådant du bör ha med i instruktionen är till exempel en beskrivning av målgruppen, vilken ton du vill ha (formell/lättsam/intresseväckande etc.) och om vissa termer ska användas.

Kvalitetssäkra texten

 • Om du använder AI för översättning måste den genererade texten alltid granskas innan du publicerar eller sprider den på annat sätt. Du behöver jämföra originaltexten och översättningen, inte bara läsa översättningen.  

 • För att kunna bedöma översättningens kvalitet behöver du ha goda kunskaper i ämnet och de båda språken.

 • Använd inte AI för att översätta till språk du inte själv förstår.

 • Lägg helst till en brasklapp i texten eller i direkt anslutning till den, förslagsvis ”AI-översatt text. Kan innehålla fel.”

 

Vilka verktyg finns och hur kan du använda dem?

Det finns gratis- och betalversioner av till exempel ChatGPT, Microsoft Copilot och Google Gemini och de är enkla att använda. De har dock inte utvecklats specifikt för översättning och är därför inte optimala verktyg för den uppgiften. De kan användas som komplement vid översättning, men kom ihåg att texten alltid måste granskas innan den sprids eller publiceras.

Fakta:

Kom ihåg!

 • Tänk på informationssäkerheten – skicka aldrig texter med känsligt innehåll eller personuppgifter till ett AI-verktyg.

 • AI-verktygen brister bland annat i terminologihantering – både vad gäller konsekvent användning av termer och kunskap om vilka termer som används inom SLU:s verksamhetsområden.

 • Granska alltid AI-översatta texter, det är helt avgörande för kvaliteten.

 • Korta texter kan du ofta få hjälp att översätta – kontakta ledningskansliets språkfunktion.