Bilden av SLU

Senast ändrad: 19 februari 2024

I en värld med ökande konkurrens spelar varumärket en allt viktigare roll. Vi måste fortsätta attrahera samarbeten och forskningsmedel, rekrytera toppkrafter till universitetet och locka ungdomar till utbildning som ger jobb.

Projektet 2016–2020

Under perioden 2016–2020 genomfördes Bilden av SLU som en stor varumärkessatsning i projektform. SLU:s styrelse gav rektor i uppdrag att se över kommunikationsarbetet och bilden av SLU kunde utvecklas. Projektet drevs av kommunikationsavdelningen.

Projektet syfte var att stärka arbetet med hur vi hanterar, vårdar och löpande utvecklar vårt varumärke. Projektet skulle stärka förtroendet för, och kännedomen om, vårt universitet och öka vår attraktionskraft.

De övergripande målen:
  • Åstadkomma högre varumärkesnytta i de sammanhang där SLU (redan) verkar.
  • Stärka den interna bilden av ett gemensamt SLU och göra varumärket SLU attraktivare för medarbetarna att använda.
  • Underlätta medarbetarnas möjligheter att använda varumärket i sitt arbete.
  • Skapa en effektiv struktur och förutsättningar för ett långsiktigt arbete med varumärket.
  • Ge ökad intern kunskap om ett varumärkes betydelse för universitetets och den egna framgången.
  • Öka den generella kännedomen om SLU.
  • Bredda och förtydliga bilden av SLU:s verksamhet.
  • Nå nya målgrupper med SLU:s budskap. (Urban ungdom)

Det fortsatta varumärkesarbetet

Satsningen fortsätter och drivs inom ramen för kommunikationsavdelningens ordinarie verksamhet.


Kontaktinformation

Strategiska varumärkesgruppen, kommunikationsavdelningen
E-post: varumarke@slu.se