Vision, kärnvärden mm

Senast ändrad: 04 december 2023

SLU:s varumärke är de tankar, känslor och associationer som dyker upp i medvetandet hos den som hör talas om eller kommer i kontakt med oss. Vi har stora möjligheter att påverka upplevelsen av SLU genom att skapa en gemensam bild av vad vi vill vara och hur vi ska förhålla oss till andra.

Varumärket är ett sätt att förmänskliga och gestalta vår själ och karaktär. Precis som en människa, är en organisation sammansatt av olika egenskaper, värderingar och ambitioner.

Ett varumärke består av ett antal olika beståndsdelar. Det är först när dessa används tillsammans som vi skapar vår identitet. Det går alltså inte att rycka loss vissa delar eftersom identiteten då blir ofullständig. En organisations identitet är komplex och sammansatt, men samtidigt logisk eftersom de olika delarna harmoniserar.

Kärnvärden – vår drivkraft och våra principer

Våra kärnvärden

Kärnvärdena utgör själva essensen av varumärket, vår själ och våra drivkrafter. De är ledstjärnor och principer för allt vi gör och kommunicerar. Kärnvärdena kan användas i text, antingen ordagrant eller anpassade efter målgrupp.

SLU har tre kärnvärden:

Utmanande vetenskap

Vi vågar ifrågasätta etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vårt universitet producerar forskning i världsklass.

Löser riktiga problem

Vi söker lösningar på livsviktiga problem i både teorin och praktiken. I fokus har vi den riktiga världen, verkliga problem och lösningar för allt som lever här.

För en levande värld

Vi ställer de stora frågorna om djuren, naturen och livet. Vår kunskap skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

Värdegrund – vår kultur

Vår värdegrund 

Värdegrunden beskriver hur vi beter oss mot varandra. Den anger vår kultur och de normer som styr hur vi agerar i olika sammanhang.

Vetenskaplighet

Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed.

Kreativitet 

Att skapa ny kunskap förutsätter kreativt tänkande och utmanande av invanda tankesätt. Inom SLU är vi övertygade om vikten av att etablera en kreativ miljö och att denna gynnas av öppenhet, frihet inom tydliga ramar, lekfullhet och tillvaratagande av olikheter.

Öppenhet

Att samverka med andra, såväl internt som externt nationellt och internationellt, och vara en del av en gemenskap är en förutsättning för framgång i en verksamhet med stora inslag av individualism och akademisk frihet. SLU:s verksamhet präglas av såväl nyfikenhet som kontaktskapande kommunikation och tillgänglighet.

Ansvarstagande

Individers och gruppers drivkraft och strävan att utvecklas och att uppnå goda resultat är en nyckel till ett universitets framgång. Alla är varandras arbetsmiljö, är omtänksamma och tar ansvar för att
man själv och andra kan känna arbetsglädje och engagemang.

Vision – vårt långsiktiga mål

Vår vision

Visionen svarar på frågan – vart är vi på väg och vad är vårt långsiktiga mål?

Vår vision är:

SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning.

Visionen är satt i ett tänkt framtidsscenario, en kontext, där SLU verkar:  

I en värld med klimatförändringar och en växande befolkning, som i allt högre grad lever i urbana miljöer, ökar trycket på naturresurserna och miljön. Den kunskap som finns vid SLU efterfrågas allt mer eftersom den möjliggör att nya vägar öppnas och nya lösningar hittas.

SLU är ett universitet i internationell toppklass, med fokus på grundstenarna för människans existens, såsom rent vatten, uthållig matproduktion, levande landskap, god djuromsorg, hållbara städer och hållbart nyttjande av naturresurserna. Hos oss samlas människor med olika perspektiv, men med det gemensamma målet att utveckla kunskap som är en förutsättning för bästa möjliga livsvillkor på vår planet.

Genom att förena kunskap från olika discipliner, utgå från ett systemperspektiv, samverka med det omgivande samhället och använda modern teknologi bidrar vi till verklig förändring och skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

Position – det som gör oss starka i förhållande till andra

Vår position

Positionen beskriver vår ställning i förhållande till andra aktörer på vår arena. Dessa är i första hand universitet och högskolor, men även andra som erbjuder tjänster inom forskning, utbildning och miljöanalys.

Vår position är:

Universitetet som förbättrar världen.

SLU är inte ensamt om att göra anspråk på att arbeta för en hållbar framtid. Men det är få som egentligen kan mäta sig med oss på detta område. Vi har inte bara kunskapen att skapa en bättre värld, vi har också en vilja och kraft att göra det genom vårt engagemang, vårt fokus på tillämpningar och våra samarbeten såväl nationellt som internationellt.

Vårt fokus sträcker sig bortom hållbarhetsbegreppet eftersom vi inte bara vill skapa beständighet och varaktighet utan också förbättra och utveckla. 

Verksamhetsidé – vad vi gör

Vår verksamhetsidé

Verksamhetsidén beskriver vad vi gör och vad som ingår i vår verksamhet.

Vår verksamhetsidé är:

SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle.

Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.

Löfte – vårt erbjudande

Vårt löfte

Löftet är det konkreta erbjudandet till våra målgrupper och vad de kan förvänta sig av SLU. Vårt löfte är ett koncentrat av de olika delarna i varumärket.

Science and Education for Sustainable Life

Att varumärkeslöftet uttrycks på engelska är ett sätt att visa att vi rör oss på en global arena och vill attrahera internationella målgrupper.

Personlighet – våra mänskliga egenskaper

Vår personlighet

Precis som människor har egenskaper, har organisationer det. För att vara tilltalande för våra målgrupper är det viktigt att vi inte bara förmedlar vad vi är, utan också hur vi är. Egenskaperna utgör tillsammans vår personlighet. SLU är ett globalt, modernt, relevant, kreativt och ansvarstagande universitet.

Globala

Vi är globala genom att vi verkar på en internationell arena och ser världen som en helhet. Vi skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

Moderna

Vi är moderna genom att vi förstår vår samtid och leder utvecklingen på en rad områden inom livs- och miljövetenskaper.

Relevanta

Vi är relevanta eftersom vi söker lösningar på livsviktiga problem.

Kreativa

Vi är kreativa genom att vi söker nya lösningar på de stora utmaningarna med ett nyfiket och öppet perspektiv.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för såväl vårt eget agerande som för att ta fram och sprida den kunskap som behövs för en hållbar framtid.

Tänk på att beskrivningen av vår personlighet inte ska användas ordagrant i text.

SLU:s varumärke består av kärnvärden, värdegrund, vision, position, verksamhetsidé, löfte och personlighet samt


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen