Vårt varumärke

Senast ändrad: 09 september 2019

SLU:s varumärke är de tankar, känslor och associationer som dyker upp i medvetandet hos den som hör talas om eller kommer i kontakt med oss. Vi har stora möjligheter att påverka upplevelsen av SLU genom att skapa en gemensam bild av vad vi vill vara och hur vi ska förhålla oss till andra.

Varumärket är ett sätt att förmänskliga och gestalta vår själ och karaktär. Precis som en människa, är en organisation sammansatt av olika egenskaper, värderingar och ambitioner.

Ett varumärke består av ett antal olika beståndsdelar. Det är först när dessa används tillsammans som vi skapar vår identitet. Det går alltså inte att rycka loss vissa delar eftersom identiteten då blir ofullständig. En organisations identitet är komplex och sammansatt, men samtidigt logisk eftersom de olika delarna harmoniserar.

SLU:s varumärke består av:


 


Våra kärnvärden

Den viktigaste beståndsdelen i varumärket är de grundläggande värderingar som driver oss – våra kärnvärden. Kärnvärdena utgör själva essensen av varumärket, vår själ, och är ledstjärnor och principer för allt vi gör och kommunicerar.

SLU har tre kärnvärden:

Kärnvärdena kan användas i text, antingen ordagrant eller anpassade  efter målgrupp.

Utmanande vetenskap

Vi vågar ifrågasätta etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vårt universitet producerar forskning i världsklass.

Löser riktiga problem

Vi söker lösningar på livsviktiga problem i både teorin och praktiken. I fokus har vi den riktiga världen, verkliga problem och lösningar för allt som lever här.

För en levande värld

Vi ställer de stora frågorna om djuren, naturen och livet. Vår kunskap skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

 


 

Vår värdegrund  

Orden ska inte listas som en beskrivning  av SLU.

Om kärnvärdena är vår själ och de grundläggande principerna så är värdegrunden vår kultur och normer för hur vi agerar  i olika sammanhang.

Våra grundläggande värderingar är:

  • vetenskaplighet
  • kreativitet
  • öppenhet
  • ansvarstagande.

 

Vår vision

Visionen svarar på frågan – vart är vi på väg och vad är vårt långsiktiga mål. I SLU:s fall beskriver den både ett uppnått och ett önskat läge. Vår vision är:

SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.


 

Vår position

Sammanfattningsvis kan vi med gott samvete säga att vi är:
Universitetet som förbättrar världen.

Positionen beskriver vår ställning i förhållande till andra aktörer på vår arena. Dessa är i första hand universitet och högskolor, men även andra som erbjuder tjänster inom forskning, utbildning och miljöanalys.

SLU är inte ensamt om att göra anspråk på att arbeta för en hållbar framtid. Men det är få som egentligen kan mäta sig med oss på detta område. Vi har inte bara kunskapen att skapa en bättre värld, vi har också en vilja och kraft att göra det genom vårt engagemang, vårt fokus på tillämpningar och våra samarbeten såväl nationellt som internationellt.

Vårt fokus sträcker sig bortom hållbarhetsbegreppet eftersom vi inte bara vill skapa beständighet och varaktighet utan också förbättra och utveckla. 

   


 

Vår verksamhetsidé

Verksamhetsidén beskriver vad vi gör och vad som ingår i vår verksamhet.

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vårt löfte

Löftet är det konkreta erbjudandet till våra målgrupper och vad de  kan förvänta sig av SLU. Vårt löfte är ett koncentrat av de olika delarna  i varumärket.

Science and Education for Sustainable Life

Att varumärkeslöftet uttrycks på engelska är ett sätt att visa att vi rör oss på en global arena och vill attrahera internationella målgrupper.

 Vår personlighet

Beskrivningen av vår personlighet ska inte användas ordagrant i text.

Precis som människor har egenskaper, har organisationer det. För att vara tilltalande för våra målgrupper är det viktigt att vi inte bara förmedlar vad vi är, utan också hur vi är. Egenskaperna utgör tillsammans vår personlighet. SLU är ett globalt, modernt, relevant, kreativt och ansvars tagande universitet.

Vi är globala genom att vi verkar på en internationell arena och ser världen som en helhet. Vi skapar förut sättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

Vi är moderna genom att vi förstår vår samtid och leder utvecklingen på en rad områden inom livs- och miljövetenskaper.

Vi är relevanta eftersom vi söker lösningar på livsviktiga problem.

Vi är kreativa genom att vi söker nya lösningar på de stora utmaningarna med ett nyfiket och öppet perspektiv.

Vi tar ansvar för såväl vårt eget agerande som för att ta fram och sprida den kunskap som behövs för en hållbar framtid.