Vad ska översättas?

Senast ändrad: 04 december 2023

SLU är ett parallellspråkigt universitet, vilket betyder att vi använder både svenska och engelska i verksamheten. Parallellspråkighet innebär inte att allt ska finnas på båda språken, utan på det eller de språk som behövs. Här får du hjälp att avgöra när ett dokument behöver översättas.

Måste finnas på svenska

 1. Allt som universitetet har förvaltningsrättslig skyldighet att upprätta.

 2. Juridiskt bindande dokument. Avtal där den andra avtalsparten inte behärskar svenska kan dock upprättas på engelska.

 3. Beslut. Beslut kan också upprättas som tvåspråkiga dokument.

 4. Information om SLU:s administrativa rutiner och processer.

 5. Platsannonser. Publiceras på svenska eller på svenska och engelska.

Ska finnas på både svenska och engelska

 1. Information med all SLU-personal eller alla SLU-studenter som målgrupp.

 2. Information där hela eller delar av målgruppen inte behärskar båda språken. I dessa fall ska informationen finnas på båda språken i någon form. Översättning kan göras på tre sätt:
  - Översättning av hela texten.
  - Översättning av en sammanfattning av texten.
  - Genom att hänvisa till andra sätt att få samma information (muntligen eller skriftligen).

 3. Namn på organisatoriska enheter. När beslut om att inrätta en ny enhet fattas ska namn på både svenska och engelska fastställas samtidigt.

 4. Namn på utbildningsprogram och kurser.

 5. Utbildningsplaner, kursplaner och studieplaner.

 6. Sammanfattningar till licentiat- och doktorsavhandlingar.

I övriga fall är det målgrupp och syfte som avgör om det behövs två språkversioner eller om det räcker med svenska eller engelska.

Den som skriver en text är normalt den som bäst känner målgruppen. Det är därför skribentens ansvar att avgöra om det behövs en översättning. Kontakta gärna språkkoordinatorn för tips och råd.

Kortare dokument som all personal/alla studenter behöver tillgång till kan ofta översättas internt. För längre texter finns ett statligt ramavtal för språktjänster. Läs mer om att beställa översättning.

Språkversioners giltighet

När juridiskt bindande och interna styrande dokument översätts är det den svenska versionen som är officiell version.

Om en text som fastställts på svenska översätts ska det framgå att endast den svenska texten är juridiskt giltig. I interna styrande dokument ska till exempel texten "This document is a translation. The official version is in Swedish." finnas i sidhuvudet.