Formuleringar och budskap

Senast ändrad: 08 januari 2024
En ikon av en hiss.

Här får du tips och stöd kring hur vi formulerar oss och vilka budskap vi använder oss av vid SLU.

När vi talar, skriver och framträder är varumärket alltid utgångspunkten, det uttrycks i språk och tonfall. De viktigaste delarna att tänka på är kärnvärdena (vår själ), positionen (vår särprägel) och personligheten (hur vi är).

Vår kommunikation ska därför präglas av mångfald och förståelse för olika sätt att vara, tänka och agera. Den ska kännas överraskande, att vi erbjuder något oväntat, ett nytt perspektiv eller ett annorlunda angreppssätt. Vi ska också utstråla trygghet och seriositet.

Så formulerar vi oss

För att spegla vår personlighet som ett globalt, modernt, relevant, kreativt och ansvarstagande universitet ska vår språkliga kommunikation präglas av följande:

 • Språket ska alltid vara anpassat efter mottagarens behov, intressen och önskemål.
 • Vi har ett direkt tilltal och använder ett enkelt och konkret språk.
 • Vi använder väletablerade begrepp som är välkända hos målgruppen.
 • Vi formulerar oss på ett sätt som väcker intresse och nyfikenhet hos målgruppen.
 • Vi formulerar oss på ett sätt som skapar framtidstro och optimism.
 • Vi berättar varför vi gör olika saker, inte bara vad vi gör och hur vi gör det.

Bilden visar två exempel på affischer med budskap anpassade för olika målgrupper.

Exempel på anpassning efter målgrupp. Till vänster målgrupp internationella samarbetspartners, till höger målgrupp potentiella studenter.

Färdiga budskap

Presentera SLU i olika sammanhang med färdiga texter. Dessa finns både på svenska och engelska.

Ramberättelsen – hela historien om oss

Ramberättelsen sätter in oss i ett sammanhang och sammanfattar vår identitet, vårt existensberättigande, vår roll, våra värderingar och våra mål.

Ramberättelsen innehåller en dramaturgisk uppbyggnad som kan användas i storytelling om vår verksamhet. Utgångsläget är världen och de globala utmaningarna, sedan zoomar texten in på vår verksamhet och mottagarens roll.

Berättelsen kan användas i alla de lägen när vi behöver berätta hela historien om oss själva. Den ska alltid användas i sin helhet, ordagrant och får inte förändras eller förvanskas.

Svensk version

"Vår planet är fantastisk. Under årtusenden har mänskligheten utvecklats i samspel med naturen och lärt sig att ta tillvara de resurser och tillgångar som jorden ger. Idag står vi inför helt nya utmaningar – klimatförändringar som leder till global uppvärmning och stigande havsnivåer blir alltmer påtagliga. Vi måste tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

SLU är ett universitet i internationell toppklass som fokuserar på själva grundstenarna för vår existens: rent vatten, levande landskap, uthållig matproduktion, god djuromsorg och hållbara städer. Hos oss samlas människor med olika perspektiv, men med ett och samma mål: att skapa de bästa livsvillkoren för allt levande på vår planet.

För att lyckas måste vi våga ifrågasätta och utmana. Vi måste söka nya vägar och vara öppna för nya lösningar. Genom att se saker ingen tidigare sett och tänka tankar som ingen tidigare tänkt, bidrar vi till verklig förändring. Med utbildning, forskning och miljöanalys skapar vi förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld."

English version

"Our planet is fantastic. For thousands of years, humans have evolved in tandem with the natural environment and learnt to make use of the resources and sustenance that the planet supplies. Today we are facing completely new challenges – climate change that will lead to global warming and rising sea levels is becoming increasingly apparent. Together we must create the best conditions for a sustainable future.

SLU is a world-class international university focusing on the very foundations of our existence: clean water, a living landscape, sustainable food production, high standards of animal welfare and sustainable cities. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for every living thing on our planet.

In order to succeed, we must have the courage to question and challenge. We must seek out new paths and be open to new solutions. By seeing things nobody has seen before and thinking of ideas nobody has thought of before, we are contributing to real change. Through education, research and environmental assessment we are creating the right conditions for a sustainable, thriving and better world."

Hisspresentation – kortversionen av ramberättelsen

Hisspresentationen är en kortare och mer koncentrerad version av ramberättelsen. 

Den kan användas när kärnan i vår identitet ska beskrivas på liten yta med några få meningar.

Den kan exempelvis användas som kortfattad beskrivning av SLU i powerpointpresentationer, på mässmaterial och som avsändartext i olika trycksaker.

Texten ska alltid användas i sin helhet, ordagrant och får inte förändras eller förvanskas.

Svensk version

"SLU är ett universitet i internationell toppklass. Hos oss samlas människor som bidrar till verklig förändring. Med kunskap och handling skapar vi förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld."

English version

"SLU is a world-class international university. We bring together people who are contributing to real change. Through our knowledge and action, we are creating the right conditions for a sustainable, thriving and better world."

Standardformulering – kort och objektiv text

Standardformuleringen är, i likhet med hisspresentationen, en koncentrerad beskrivning av SLU.

Den innehåller basfakta om verksamheten och ska uppfattas som objektiv.

Standardformuleringen kan användas i pressmeddelanden och i sammanhang där någon annan avsändare ska beskriva SLU.

Den här texten används i sin helhet, men kan vid behov kompletteras med verksamhetsspecifika formuleringar.

Svensk version

"SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld."

English version

"SLU is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world."

Huvudbudskap

SLU har tre huvudbudskap som beskriver vår roll, verksamhet och särprägel. 

Huvudbudskapen kan kommuniceras till alla målgrupper och i alla kanaler, men kan också anpassas och konkretiseras för att riktas till en specifik målgrupp. Texten under varje budskap ska ses som en argumenterande förklaring.

Svensk version

 • Vi är ett universitet i internationell toppklass
  Vi bedriver forskning i världsklass inom flera olika områden.
 • Vi tar oss an livsviktiga frågor som berör oss alla
  Vi fokuserar på själva grundstenarna för vår existens: rent vatten, levande landskap, uthållig matproduktion, god djuromsorg, hållbara städer och bioråvaror som kan ersätta fossila bränslen och material.
 • Vi förbättrar världen
  Vår kunskap skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

English version

 • We are a world-class international university
  We conduct world-class research in several different areas.
 • We take on fundamental issues that affect all of us
  We focus on the very foundations of our existence: clean water, a living landscape, sustainable food production, high standards of animal welfare, sustainable cities and raw materials that can replace fossil fuels and materials.
 • We make the world a better place
  Our knowledge creates the right conditions for a sustainable, thriving and better world.

Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen