Planera och genomföra kurs: examinator

Senast ändrad: 01 mars 2023

Här finns en checklista för dig som är examinator.

Har du samtidigt rollen som kursledare - se även Kursledare.

Före kursperiod

Utgångspunkter

SLU:s betygssystem, examinators ansvar och befogenheter beskrivs i Utbildningshandboken kap. 4.5 och kap. 6.3.

Hur examinationen ska genomföras och vilken betygsskala som gäller, framgår av kursplanen för respektive kurs. OBS! Ändrade examinationsformer kräver ändring av kursplan (se Utbildningshandboken). 

Betygskriterier

Utarbeta betygskriterier för betygssättningen i form av en bedömningsmall med hög detaljnivå, som anger vad studenterna ska prestera för respektive betyg. Om kollegor ska medverka vid bedömningen, är det bra om ni har diskuterat innebörden av betygskriterierna innan de presenteras för studenterna.

Betygskriterier fastställs av examinator och ska finnas tillgängliga senast vid kursstart.

Under kursperiod

Kursstart

Dela ut och gå igenom betygskriterierna för kursen – du måste vara mycket klar och tydlig med vad kriterierna betyder. Redogör för sambandet mellan betygskriterierna och examinationen i den aktuella kursen. Det är viktigt att samtliga krav som ställs för godkänd kurs klargörs för studenterna.

Gå igenom tidpunkter för moment som ska exami­ne­ras, t.ex. tid för ordinarie tenta och omtenta, inlämning av rapporter, obligatoriska övningar och laborationer etc. 

Påminn studenterna om kapitel 10, Fusk och diciplinära åtgärder, i Utbildningshandboken.

Kan du som examinator inte själv delta i kursstarten - försäkra dig om att kursledaren tar upp ovanstående aspekter.

Utforma examination

Utforma examination inom den ram som anges i aktuell kursplan. Sträva efter en varierad examination, använd gärna projekt, fallstudier eller annat där studenterna själva får göra synteser och redovisa slutsatser.

Ta gärna stöd av EPU

Studenter med funktionsnedsättning kan ha rätt till anpassad examination, se Riktat pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Tentamensregler

För skriftlig salstentamen (se Tentamensservices sidor) för ytterligare information om examination, se Utbildningshandbokens kap 8.

Efter kursperiod

Betygsbeslut

All examination ska bedömas så snart som möjligt. Se Utbildningshandboken.

Finns grundad misstanke om plagiering eller annat som kan utgöra fusk, måste detta utredas och en anmälan göras, se Fusk och plagiering .

Studenternas resultat rapporteras in i Ladok.

Examinationsgenomgång

I anslutning till kurstillfället bör kursansvarig institution (motsvarande) erbjuda tillfälle till genomgång av examinationen. Se Utbildningshandboken kap. 8.9.

Studenten har rätt att få diskutera frågor som rör bedömningen av examina­tionen med examinator. Om studenten begär det ska examinator upplysa om skälen för betygsbeslutet. Vad krävdes t.ex. för att få högsta betyg på ett visst moment? Förbered dig redan vid skrivandet av betygskriterierna på vilka frågor som kan komma. En sådan genomgång är även ett viktigt inlärnings­tillfälle för studenterna då de själva kan reflektera över sin prestation. På så sätt minskar du även mängden frågor om betygssättningen från enskilda studenter vid olika tidpunkter.

Angående arkivering och återlämning av examination, se Administratör.