Examensarbete

Senast ändrad: 14 mars 2024

Examensarbete (eller självständigt arbete) är en viktig del av utbildningen. I alla utbildningsprogram ingår minst ett sådant arbete, i långa program ska två självständiga arbeten göras (veterinärprogrammet undantaget).

Examensarbeten vid SLU ska hanteras enligt samma rutiner och ansvarsförhållanden som övrig högskoleutbildning. På vissa sätt skiljer sig dock examensarbeten från andra kurser, vilket beskrivs här och i relaterade dokument.

Gemensamma riktlinjer för examensarbeten finns i utbildningshandboken, kapitel 9 Självständigt arbete (examensarbete).

Här finns länkar till bland annat registreringsblanketter och mall för arbetsplan:

Det finns även mer information för respektive fakultet:

Föreslå ämnen för examensarbeten

Som lärare kan du föreslå ämnen för examensarbeten, meddela gärna SLU Karriär: slukarriar@slu.se.

Skriva och publicera

På bibliotekets webbsidor finns det generell information och vägledning för studenternas skrivande (se länkar nedan).

Alla exa­mens­arbeten (självständiga arbeten) ska plagiatgranskas (Ouriginal) innan de god­känns. Betygssättningen av studentens arbete ska inte påverkas av huruvida det kommer att publiceras eller inte.

Enligt SLU:s Avtal om överlåtelse av rätt att publicera verk behöver studenter godkänna publicering av självständiga arbeten. Från och med den 1 mars 2021 ska godkännandet dokumenteras och arkiveras av kursansvarig institution. Datumet 1 mars 2021 avser när arbetet är godkänt och avklarat enligt Ladok. Godkännandet kan ske på något av följande sätt:

  1. Studenten kan godkänna eller avstå kommande publicering genom att underteckna en bilaga till arbetsplanen för självständiga arbeten.
  2. Studenten kan ge sitt godkännande till publicering i samband med inlämning. I bibliotekets mall för studentarbeten finns till exempel möjlighet att via kryssruta välja om arbetet ska publiceras eller inte.

Om studenten väljer att publicera arbetet i fulltext blir pdf-fil och metadata öppet synliga, sökbara och möjliga att läsa och ladda ned. 

Om studenten inte ger sin tillåtelse till publicering ska arbetet fortfarande laddas upp i Epsilon för arkivering, men endast metadata och sammanfattning blir då synliga och sökbara.

Fakta:

Terminologi: Examensarbete eller självständigt arbete?

Vid SLU används någon av benämningarna självständigt arbete eller examensarbete med översättningen independent project eller degree project. Begreppet Master’s thesis kan användas för examensarbeten (självständiga arbeten) på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng. Kandidatarbeten (G2E) ligger på grundnivå och masterarbeten (A2E) på avancerad nivå.


Kontaktinformation