Examensarbete

Senast ändrad: 31 augusti 2018

Examensarbete (eller självständigt arbete) är en viktig del av utbildningen. I alla utbildningsprogram ingår minst ett sådant arbete, i långa program ska två självständiga arbeten göras (veterinärprogrammet undantaget).

Examensarbeten vid SLU ska hanteras enligt samma rutiner och ansvarsförhållanden som övrig högskoleutbildning. På vissa sätt skiljer sig dock examensarbeten från andra kurser, vilket beskrivs här och i relaterade dokument.

Gemensamma riktlinjer för examensarbeten finns i utbildningshandbokens kapitel 9 Självständigt arbete (examensarbete).

Föreslå ämnen för examensarbeten

Som lärare kan du föreslå ämnen för examensarbeten, meddela gärna SLU Karriär: slukarriar@slu.se.

Skriva och publicera

På bibliotekets webbsidor finns det generell information och vägledning för studenternas skrivande (se länkar).

Alla exa­mens­arbeten (självständiga arbeten) ska plagiatgranskas (Urkund) innan de god­känns och därefter publiceras i SLU:s elektroniska arkiv för studentarbeten (Epsilon).

Från och med läsåret 2018/19 kommer alla självständiga arbeten som publiceras i Epsilon att arkiveras elektroniskt.

Från och med höstterminen 2018 gäller nya riktlinjer för examensarbeten vid SLU på grund och avancerad nivå. Kursplanerna har i huvudsak en gemensam skrivning för alla utbildningar på SLU inom respektive nivå. Utöver det gemensamma innehållet kan vissa utbildningar ha programspecifika tillägg.

Fakta:

Terminologi: Examensarbete eller självständigt arbete?

Vid SLU används någon av benämningarna självständigt arbete eller examensarbete med översättningen independent project eller degree project. Begreppet Master’s thesis kan användas för examensarbeten (självständiga arbeten) på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng. Kandidatarbeten (G2E) ligger på grundnivå och masterarbeten (A2E) på avancerad nivå.


Kontaktinformation
Sidansvarig: johan.toren@slu.se