Självständiga arbeten inom VH-fakulteten

Senast ändrad: 09 januari 2024

Information för medarbetare och studenter om självständiga arbeten inom VH-fakulteten.

1. Generell information

Det självständiga arbetet ska genomföras i enlighet med SLU:s riktlinjer för examensarbeten (självständiga arbeten). Ett självständigt arbete om 15 hp ska motsvara 10 veckors heltidsstudier, och ett självständigt arbete om 30 hp ska motsvara 20 veckors heltidsstudier. Arbetet kan utföras vid VH-fakultetens institutioner eller på annat ställe, men oavsett var arbetet görs ska studenten vara formellt registrerad på en examensarbeteskurs och ha en huvudhandledare vid någon av fakultetens institutioner.

Institutioner vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap:

Nedan finns information om de rutiner som gäller för självständiga arbeten vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

2. Anmälan

Anmälan till det självständiga arbetet görs på antagning.se senast 15 april/15 oktober terminen innan arbetet ska genomföras. Innan studenten anmäler sig ska hen ha haft kontakt med en handledare och kommit överens om lämpligt projekt.

Kurskoder för självständiga arbeten vid VH-fakulteten

Grundnivå (kandidatarbete):

 • EX0862 Självständigt arbete i veterinärmedicin, G2E
 • EX0863 Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E
 • EX0864 Självständigt arbete i hippologi, G2E
 • EX0865 Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E
 • EX0866 Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E (kursspråk engelska
 • EX0867 Självständigt arbete i biologi, G2E
 • EX0868 Självständigt arbete i biologi, G2E (kursspråk engelska)

Avancerad nivå (masterarbete):

 • EX0869 Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E
 • EX0870 Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E
 • EX0871 Självständigt arbete i biologi, A2E
 • EX0872 Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E – Agronomprogrammet – husdjur
 • EX1002 Självständigt arbete i bioinformatik, A2E

Studenten antas med villkor till examensarbetet (se också 3. Registrering).

3. Registrering

Studenterna antas med villkor till kursen. Registrering sker efter att registreringsblanketten fyllts i och signerats av kursledare eller institutionsstudierektor, som intygar att studenten uppfyller förkunskapskraven och har tilldelats en handledare.

I de fall arbetet ska påbörjas i förtid innan kursen formellt har startat, måste kursansvarig institution säkerställa att försäkringar gäller. Studenten kan antingen (del-)registreras på kursen i förväg eller vara registrerad på heltid på andra kurser inom sitt program. Fristående studenter måste registreras på kursen innan arbetet kan påbörjas.

För alla självständiga arbeten gäller att en arbetsplan ska upprättas.

4. Handledning

Under arbetets gång har studenten rätt till rimlig handledningstid (läs mer i Riktlinjer för självständigt arbete). Därutöver ska handledaren granska det skriftliga arbetet. Handledare och student bör i förväg göra upp om i vilka steg av processen, alternativt vid vilka bestämda tider, som avstämning ska ske, t.ex. i en tidsplan i arbetsplanen.

Om kursledare har meddelat kursgemensamma datum och tidsramar eller andra instruktioner för hur arbetet ska genomföras, ska dessa föras in i arbetsplanen och följas.

Den examinerande lärarens roll är inte att handleda, utan endast att bedöma slutprodukten av arbetet.

5. Skriftlig redovisning

SLU-bibliotekets dokumentmallar ska användas. Eventuella övriga anvisningar för arbetets skriftliga presentation finns på kurshemsidan för varje examensarbeteskurs.

De datum som överenskommits i arbetsplanen ska hållas. Angivet inlämningsdatum i arbetsplanen gäller som första examinationstillfälle (provtillfälle).

6. Muntlig redovisning

Muntlig redovisning kan ske först efter att det skriftliga arbetet i princip är klart och handledaren har gett sitt medgivande. Muntlig redovisning ska annonseras i förväg så att intresserade kan delta. Tillfälle för diskussion ska ges.

I kurskraven ingår att studenten ska opponera på en annan students arbete. Kursledningen har ansvaret för att samordna de muntliga redovisningarna och utse opponenter.

Examinerande lärare måste närvara vid presentationen.

7. Rapportering av resultat

Inför rapportering av resultat fyller handledaren i slutliga uppgifter om det självständiga arbetet i blanketten Rapporteringsunderlag, vilken inkluderar uppgifter om datum för plagiatgranskning av det skriftliga arbetet, muntlig redovisning samt inlämnande av slutlig version av arbetet från studenten till handledaren.

Handledaren intygar att det självständiga arbetet har genomförts enligt plan. Examinator fyller i betyg/godkännande och signerar därefter blanketten. Handledare eller examinator överlämnar blanketten till Ladok-administratör för slutlig rapportering i Ladok.

Examinator har också möjlighet att attestera direkt i Ladok, och intygar därmed att allt ovanstående har skett enligt gällande regler.

8. Publicering i Epsilon

Kursledare/institutionsstudierektor ansvarar tillsammans med Ladok-administratör för att det slutliga arbetet konverteras till PDF och deponeras i Epsilon enligt bibliotekets instruktioner.

Regler för publicering, inklusive eventuellt läsningsembargo, finns i Utbildningshandboken 9.4

Observera att deponering i Epsilon ska ske, även om publiceringen ska fördröjas eller inte ske alls. Administratören ställer in datum för embargotiden vid inläggningen av PDF-filen, så att endast informationen om arbetet syns medan själva filen inte kan öppnas förrän embargotiden löpt ut.


Kontaktinformation