VH:s nya organisation

Senast ändrad: 11 januari 2024

En organisatorisk förändring av VH-fakulteten är beslutad och med verkan fr.o.m. den 1 januari 2024. Beslutet har föregåtts av en omfattande intern process.

Vi ska förändra hur fakulteten är organiserad för att långsiktigt:

 • stärka våra akademiska miljöer
 • säkra och utveckla vår kompetensförsörjning
 • öka samarbetena över ämnesområdena
 • ge förutsättningar för ett hållbart ledarskap
 • stärka det administrativa stödet till lärare och forskare.

En vetenskaplig utvärdering genomfördes 2018 - kvalitet och nytta. Utvärderarnas slutsats då var att VH har “ett guldägg som behöver kläckas”. Kärnan i deras rekommendation handlade om att vi behövde utveckla en strategisk inriktning för forskningen, skapa större miljöer och öka den internationella närvaron. Du kan läsa mer om detta under Frågor och svar (FAQ).

Innehåll på den här sidan

Nya namn på institutionerna

Aktuellt 2023

Vägledande principer för institutionsstyrning 

Beslut

Frågor och svar (FAQ)

 

Nya namn institutionerna 

Nya namn på institutionerna är fastställda. Det är institutionen KU som tar namnet Kliniska vetenskaper (KV) och HHS som numera heter Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (THV). ABH har antagit namnet Husdjurens biovetenskaper (HBIO)

Aktuellt 2023

Gemensamma aktiviteter i de nya institutionerna pågår för fullt. 

Institution ABH (HBIO):

Samarbetet över gränserna för att hitta bra arbetssätt från årsskiftet pågår för fullt. Bland annat skickas numera ett gemensamt nyhetsbrev till alla som kommer ingå i ABH.

Institution THV (HHS):

Interimsledningen för HHS har haft en 2-dagars kick-off i augusti där uppdrag, arbetssätt, prioriterade frågor och tidtabell för hösten arbete diskuterades och planerades. Allt under en kreativ och härlig stämning!

All administrativ personal med den nya administrativa chefen hade en lunch-lunch träff för att lära känna varandras kompetens och planera kommande arbetssätt på HHS.

Institution KV (KU):

Har presenterat sitt arbete gällande dimensioneringen av både hästkliniken och smådjurskliniken. Vidare pågår arbete med den inre organisationen av KU och med en åtgärdsplanering av risk-och konsekvensanalysen av integrationen KV-UDS.
Annnons för en prefekt till KU är på gång.
Nyhetsbrev varje vecka till alla på UDS finns att läsa här (inloggning krävs)

Vägledande principer för institutionsstyrning 

Respektive tillförordnad prefekt har i uppdrag att implementera de vägledande principerna vid bildande och ledning av den nya institutionen.

Fakultetens institutioner kännetecknas av: 

 1. Ett samskapande och inkluderande arbetssätt: 

Institutionen värdesätter och främjar ett arbetssätt som involverar samarbete och delaktighet från alla medarbetare. Genom att skapa en kultur där idéer och perspektiv välkomnas, kan mångfalden av erfarenheter och kompetenser bidra till att nå gemensamma mål. 

 1. En strategisk verksamhetsutveckling:

Institutionen har en tydlig strategi för forskningsinriktning och för extern finansiering av forskning. Forskningsprofilen bygger på ämnesområden där institutionen har styrkor och möjligheter att skapa en stark profil och säkerställa kontinuitet i finansiering. Genom att fokusera på strategisk verksamhetsutveckling kan institutionen möta framtidens utmaningar framgångsrikt. 

Institutionen främjar och stödjer tvärvetenskapligt samarbete inom och utanför institutionen för att bemöta komplexa samhällsutmaningar. Genom att arbeta inkluderande och samla experter från olika områden kan institutionen skapa teams där synergier maximerar möjligheterna att påverka samhällsutvecklingen. 

Vid rekrytering tar institutionen hänsyn till sin forskningsinriktning och säkerställer att ämnesbeskrivningar vid rekrytering av personal till högre akademiska anställningar är samstämmiga med forskningens strategiska inriktning. 

Institutionen strävar efter att kontinuerligt utveckla och förbättra sin verksamhet genom att säkerställa att medarbetare har möjlighet till kompetensutveckling och genom att tillgodose det långsiktiga behovet av kompetent personal. På så sätt säkerställer institutionen en samstämmighet mellan personalens kompetenser och institutionens mål och framtidssäkrar institutionens kompetensförsörjning. 

 1. Tydliga roller och arbetsfördelning: 

För att skapa en bra arbetsmiljö och främja ansvarstagande är det viktigt att alla anställda har tydliga roller och ansvarsområden. Genom att definiera och kommunicera dessa roller skapas en tydlig förväntan, samarbetet främjas och en effektiv arbetsfördelning kan uppnås. 

Oavsett befattning har våra medarbetare förutsättningar att bidra till minst två av våra verksamhetsområden (forskning, utbildning och klinisk verksamhet). Arbetet med grundutbildning och med övriga uppdrag fördelas mellan våra medarbetare, med hänsyn till deras meritering och arbetsbelastning. 

Handledning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå, samt handledning av residents, fördelas på ett sätt som möjliggör meritering för alla forskare/lärare. 

 1. Administration som expertfunktion samt ledarskap: 

Institutionens administration finns till för att erbjuda expertstöd och resurser till alla personalkategorier. Genom att tillhandahålla ett professionellt och specialiserat stöd underlättas kärnverksamhetens arbete och bidrar därmed till framgångsrik verksamhet inom institutionen. 

Administrativa rutiner bör vara harmoniserade med fakulteten och SLU i syfte att förenkla hantering av ärenden och skapa ändamålsenliga strukturer. 

Institutionens prefekt och övriga chefer ska avsätta tid för att leda verksamheten, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Genom att investera i utveckling kan en ledare skapa en stark kultur och säkerställa att institutionen har välutbildade och motiverade medarbetare. 

 1. Strategisk styrning av institutionens ekonomi 

För att skapa optimala förutsättningar för forskning på institutionsnivå fördelar prefekten institutionens forskningsanslag och kapital strategiskt. Forskningsbasanslag fördelas till ämnesområdenas forskning enligt gällande schabloner och prestationsbaserat forskningsanslag ska till viss del delvis användas till strategiska satsningar inom hela institutionen. 

Prefekten sätter ett kapitalmål (exempelvis 5%). Målet ska enligt styrelsens direktiv ligga under 10 % av omsättning för att undvika kapitalskatt. Medel över kapitalmålet ska användas strategiskt inom institutionen. 

 1. Institutionens organisation 

Institutionen organiseras internt på ett sätt som skapar optimala förutsättningar för kärnverksamheten. Det kan innebära att institutionen etablerar avdelningar eller använder en matrisorganisation för att främja samarbete och effektivitet. 

För att öka närheten mellan medarbetare och prefekt har institutionen högst två chefsled under prefekten. Institutionen har en rådgivande ledningsgrupp, samverkansgrupp och ett handledarkollegium eller motsvarande for forskarutbildning. Institutionen strävar efter att optimera sina egna infrastrukturer både vad gäller verksamhet och ekonomi med mål att maximera verksamhet och hållbarhet. 

Beslut 

 • Dekanbeslut fattades den 28 juni 2023 om en organisatorisk förändring av fakulteten. Med verkan från den 1 januari 2024 ska det finnas tre institutioner bestående av sammanslagningar av nuvarande VH-institutioner och med arbetsnamn enligt följande:
   
  • Institution ABH: bestående av institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap och institutionen för husdjursgenetik.
  • Institution HHS: bestående av institutionen för husdjurens miljö och hälsa, institutionen för husdjurens utfodring och vård och Nationellt centrum för djurvälfärd.
  • Institutionen KU: bestående av institutionen för kliniska vetenskaper, Universitetsdjursjukhuset och Ambulatoriska kliniken.

   En interimistisk ledningsgrupp ska nu formas för respektive institution, verksam perioden 1 juli 2023 till som längst 30 juni 2025. I dekanbeslutet kan du läsa mer om detta och övriga uppdrag som de tillförordnade prefekterna har fått. Där kan du också läsa en sammanfattande bedömning av riskerna med förändringen, baserad på de risk- och konsekvensanalyser som genomförts och de erfarenheter som finns från tidigare organisatoriska förändringar. Till dekanbeslutet i Public 360 - använd samma inloggningsuppgifter som till din webbmejl/jobbdator

 • Dekanbeslut fattades den 28 juni där tillförordnade prefekter och tillförordnade ställföreträdande prefekter utsågs enligt följande:
 • Anställning av administrativa chefer är klar. Följande personer har anställts:
  • ABH: Mikael Rosenius
  • THV: Elin Camara Jakobsson
  • KV: Ann Heimer

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna kring processen om en ny organisation. Frågorna är många och därför indelade under rubriker för att göra det lättare att hitta.

Fakultetens nya organisation

Varför ska vi göra en omorganisation?

Kortfattat ska vi ändra hur institutionerna är organiserade på fakultetsnivå för att långsiktigt:

 • stärka våra akademiska miljöer
 • säkra och utveckla vår kompetensförsörjning
 • öka samarbetena över ämnesområdena
 • ge förutsättningar för ett hållbart ledarskap
 • stärka det administrativa stödet till lärare och forskare.

Det lite längre svaret är att det 2018 genomfördes en vetenskaplig utvärdering - kvalitet och nytta. Utvärderarnas slutsats då var att vi har “ett guldägg som behöver kläckas”. Kärnan i deras rekommendation handlade om att vi behövde utveckla en strategisk inriktning för forskningen, skapa större miljöer och öka den internationella närvaron.

Vi har sedan arbetat för detta under en lång tid, både på fakultets- och institutionsnivå, utan önskat resultat. Vi kan tvärtom konstatera att beviljandegraden har sjunkit, vi har färre doktorander och vår kompetensförsörjning haltar. Vi behöver förändra för att komma framåt.

En omorganisation löser självklart inte alla problem, men vi i fakultetsledningen tror att det är den rätta vägen för en positiv utveckling. Vår omvärld är i förändring. Vår kunskap och forskning är efterfrågad och behövs i en hållbar samhällsutveckling. Det ger oss förutsättningar att kläcka vårt guldägg, men vi behöver samla våra krafter smart och samverka mer för att lyckas.

Fakulteten kan inte räkna med ökade statsanslag. Det enda sättet är att få in mer medel är i konkurrens och för det krävs att institutionerna har en strategisk verksamhetsinriktning, starka akademiska miljöer och ett verksamhetsstöd som bidrar till att lärare och forskare får mer tid till kärnuppgifterna.

Hur ser ansvarsfördelningen ut i processen?

SLU:s delegationsordning styr ansvarsfördelningen i processen. Rektor delegerar till dekan som delegerar till prefekt. Rektor delegerar också direkt till prefekt.  

Enligt rektors delegationsordning åligger det dekanen:

 att, i samråd med rektor, besluta om fakultetens indelning i institutioner och andra enheter som lyder direkt under dekanen; fakultetsnämnden beslutar om indelningen i nämnder, utskott och andra organ som ansvarar inför nämnden.

att besluta om fakultetens och institutionernas verksamhet vad avser administration, registrering, arkivering, lokaler och säkerhet. Dekanen bör genom ett särskilt beslut ange i vilken omfattning detta ansvar delegeras till prefekterna

att vid ändring av namnet på en institution eller annan organisatorisk enhet under dekanen, inhämta rektors medgivande till det nya namnet,

att besluta om fakultetens och institutionernas verksamhet. Dekanen bör genom ett särskilt beslut ange i vilken omfattning detta ansvar delegeras till prefekterna. Inom fakulteten finns särskilda överenskommelser upprättade mellan dekan och varje prefekt. Där står det bland annat att prefekten ansvarar för att skapa en välfungerande intern organisation med lämpliga funktioner och delegationer inom institutionen, och för att ge underställda chefer goda förutsättningar att utöva sina uppdrag.

 

Enligt rektors delegationsordning åligger det prefekten:

att vara chef för och leda institutionens verksamhet och besluta om dess organisation, arbetsformer och infrastruktur inom ramen för tilldelade resurser och given delegation.

Vi har endast listat ett urval av dekanens och prefekternas ansvarsområden. Du kan läsa den fullständiga listan i rektors delegationsordning.

Hur kan jag som medarbetare påverka processen?

Processen har utformats i samråd med prefekterna och de fackliga organisationerna har informerats löpande.  Under processens gång har du kunnat och kan förmedla synpunkter genom din chef.  Våren 2023 gavs alla medarbetare möjlighet att delta i workshops, på svenska eller engelska, där du också kunde framföra dina tankar om vad vi behöver beakta så att samgåendet kan bli så lyckat som möjligt  

I början av 2024 kommer sedan en process startas där organisation och arbetssätt inom de nya institutionerna utvecklas. Institutionsledningen ska tillsammans med medarbetare utforma hur den nya institutionen ska fungera.  Vi har ett gemensamt ansvar att se till att det blir bra! 

En processledare, HR och ledarutvecklingsenheten (GHAL)) kommer att stötta i processen.

Institutionernas nya organisationer

Hur kommer institutionerna organiseras och styras?

SLU:s delegationsordning styr hur ansvarsfördelningen kring ledning och organisation ser ut. Enligt rektors delegationsordning åligger det prefekten att vara chef för och leda institutionens verksamhet och besluta om dess organisation, arbetsformer och infrastruktur, inom ramen för tilldelade resurser och given delegation.

Alltså är det institutionens prefekt som kommer att leda processen att tillsammans med medarbetarna utforma hur institutionen bäst organiseras. Processen kommer att starta 2024, när dekanbeslutet angående de nya institutionerna träder i kraft.

Här kan du läsa rektors delegationsordning i sin helhet.

Vem kommer att bestämma på institutionerna i en övergångsperiod?

Dekanen har utsett en tillförordnad prefekt och en tillförordnad ställföreträdande prefekt för respektive institution, som ska vara verksamma perioden 1 januari 2024 tills vidare dock längst till och med 30 juni 2025. De tillförordnade prefekterna har fått i uppdrag att bilda en interimistisk ledningsgrupp för respektive institution.

Våren 2025 är det prefektval, i enlighet med delegationsordningen, och då kommer prefekter för de nya institutionerna att utses. De tillträder sedan 1 juli 2025. 

Hur får vi till en bra integration?

Befintliga prefekter kommer att få i uppdrag att påbörja planeringsarbetet gällande hur integreringen ska gå till i praktiken. Integreringen kommer att utföras utifrån guidande principer och med stöd av en processledare och GHAL (SLU:s ledarutvecklingsenhet).

I början av 2024 kommer sedan en process startas där organisation och arbetssätt inom de nya institutionerna ska utvecklas.  Medarbetare och ledning ska tillsammans utforma hur den nya institutionen ska fungera. Vi har ett ansvar att gemensamt se till att det blir bra! 

UDS

Varför måste UDS integreras med KV?

Verksamheten på djursjukhuset är en del av KVs kärnverksamhet och behöver ett gemensamt uppdrag, ledning och styrning.

Rektor beslutade därför den 8 februari att UDS ska integreras med VH-fakulteten. Syftet är att stärka integrationen mellan djursjukvård, forskning och utbildning inom kliniska ämnen, förstärka den strategiska kompetensförsörjningen på kort och lång sikt, förbättra arbetsmiljön samt öka fokus på ekonomistyrning.

Hur kommer eventuella underskott på UDS att hanteras efter integrationen med fakulteten?

Många frågor och farhågor kretsar kring UDS ekonomi och hur eventuella framtida underskott kommer att påverka fakultetens verksamhet.

Djursjukhusets ekonomiska underskott t.o.m. 2022 kommer att hanteras/nollas med centrala medel, enligt en intern överenskommelse i ledningen och godkännande från Ekonomistyrningsverket.

UDS ekonomi ska vara i balans 2023. Klinikerna har uttalade resultatmål, som genererar en balans för helheten. Klinikcheferna har fått i uppdrag att minska kostnaderna och/eller öka intäkterna för att uppnå resultatmålen.

En ny struktur för uppföljning av ekonomin är snart på plats, vilket kommer möjliggöra en större kontroll över kostnader och intäkter på enhetsnivå.

Många förändringar har redan genomförts i UDS verksamhet och fler är på gång. Som exempel kan nämnas att hästkliniken ökade sin omsättning med 54 % i december, jämfört med 2021. Intäkterna ökade med drygt 2 miljoner kronor. Detta tack vare flera initiativ från medarbetarna.

Om UDS trots alla ansträngningar skulle få ett minusresultat i årets slut kommer detta att belastas djursjukvården.

Arbetsmiljö och anställning

Garanteras jag fortsatt anställning?

Anställningstryggheten påverkas inte av omorganisationen. Regelverken gäller precis som vanligt och det finns inga planer på neddragningar. Här kan du läsa mer om SLU:s anställningsvillkor.

Vilket stöd kommer att finnas för att hantera frågor och oro på institutionerna?

Frågor hanteras i första hand av närmsta chef. Du kan också vända dig till ett skyddsombud. Fakultetsledningen kommer regelbundet att informera om vad som händer i processen, antingen via linjen eller skriftligt i utskick. Webbsidorna och denna FAQ kommer också att uppdateras löpande för transparens i processen.

Du som känner kan få stöd via företagshälsan som arbetar för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Genom tidiga insatser strävar SLU efter att skapa hållbara arbetsplatser och en god arbetsmiljö. Prata med din närmaste chef eller företagshälsovården för stödinsatser.

Utbildning

Hur kommer detta att påverka våra utbildningar och studenter?

Utbildningar och handledning av studenter och doktorander kommer i första hand. De ska inte påverkas av omorganisationen.

Vad görs för att lärare ska orka flera olika förändringsprocesser samtidigt?

Vi är väl medvetna om att våra parallella processer kring integration, utökning och omorganisation kan upplevas rörigt och mycket. Processerna är dock samordnade med varandra. Allt kommer inte att hända samtidigt och alla berörs inte av alla förändringar. Vi gör vårt bästa för att informera och skapa tydlighet kring alla processer.

I processen kring omorganisationen på fakultetsnivå önskar vi delaktighet vid ett fåtal workshops och ett engagemang i diskussioner på institutionsnivå.

Kontakta din närmsta chef om din arbetsbelastning blir för hög.

Kommunikation

Varför kan inte fakultetsledningen svara på frågor individuellt?

Fakultetsledningen önskar att de hade möjlighet att svara på alla frågor som mejlas till dem individuellt. Tyvärr är det av tidsskäl omöjligt. Vi försöker istället samla frågor och svar på webben så att alla får tillgång till dem. FAQ:n kommer att utvecklas efterhand. Fakultetsledningen har även bjudit in (via VH-alla och UDS-alla) till digitala fikor samt drop-in på Moccado under våren.

Vart kan jag vända mig med frågor?

Vänd dig till din närmsta chef vid frågor. Du kan också kontakta ett skyddsombud.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation