Ackreditering av veterinärutbildningen

Senast ändrad: 13 november 2023
Universitetslektor Helene Hamlin med två veterinärstudenter (2015).

Vart sjunde år ska vår veterinärutbildning utvärderas för att vi ska kunna behålla vår europeiska ackreditering. Våren 2024 är det dags igen. Den interna processen är i full gång.

Vår veterinärutbildning är och ska vara ackrediterad enligt den europeiska standarden som organisationen European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) upprätthåller. Standarden är baserad på EU:s minimikrav.

EAEVE arbetar utifrån ett utvärderingssystem som ska säkerställa:

 • kvaliteten på examinerade veterinärer och deras vård
 • att utbildningen håller överenskommen standard
 • att läroplaner och skola når överenskomna nivåer.

Ackrediteringen är en kvalitetsstämpel på vår utbildning och möjliggör för våra examinerade studenter att på ett konkurrenskraftigt sätt praktisera och vidareutbilda sig i hela Europa. Ackrediteringen ger oss också möjlighet att erbjuda europeiska specialistutbildningar godkända av The European Board of Veterinary Specialisation (EBVS).

Aktuellt

Här uppdaterar vi löpande med information om var i processen vi befinner oss och om arbetsgruppens framsteg. Fakta om ackrediteringen i sig och uppgifter om vilka som ingår i arbetsgruppen hittar du längre ner i FAQ:n.

Full Visitation

Den 18-22 mars 2024 kommer utvärderingsgruppen, utsedd av EAEVE, till SLU för att utvärdera vår utbildningsverksamhet på plats. 

Ett schema för besöket håller på att fastställas. Alla medarbetare ombeds jobba på plats de aktuella dagarna.

Ett internt genrep är planerat till den 28-29 februari.

Self Evaluation Report

I arbetet med vår Self Evaluation Report, SER, pågår en genomgång av den pedagogiska meriteringen av lärare. Samtidigt görs en utvärdering av hur hög andel veterinärer som undervisar (ska vara minst 66% av totalen).

En beskrivning av det praktiska utförandet av undervisningen har skickats på remiss till kursledare och ämnesföreträdare via ISR. De kommer även att göra en kontroll av den slutgiltiga texten.

I början av januari ska den färdiga rapporten skickas till utvärderingsgruppen som ska inspektera vår verksamhet på plats i mars.

Ackreditering i Australien och Nya Zealand

Diskussioner pågår med The Australasian Veterinary Boards Council (AVBC) om en ackreditering av vår veterinärutbildning. Målet är att veterinärer som är utbildade hos oss ska kunna ansöka om legitimation i Australien och Nya Zealand, samt vice versa. Detta för att utöka arbetsmarknaden och möjligheten att skaffa sig erfarenhet. Professor Ivar Vågsholm är vår kontaktperson gentemot AVBC.

FAQ

Varför ska vi vara ackrediterade?

Ackrediteringen är en kvalitetsstämpel på vår utbildning och möjliggör för våra examinerade studenter att på ett konkurrenskraftigt sätt praktisera och vidareutbilda sig i hela Europa.

Ackrediteringen ger oss också möjlighet att erbjuda europeiska specialistutbildningar godkända av The European Board of Veterinary Specialisation (EBVS). Specialistutbildningarna är uppdelade i ett Internship (1 år) och en Residency (3 år). Du kan läsa mer om detta här Specialist Education - EBVS - European Board of Veterinary Specialists

Måste vi vara ackrediterade?

Rent hypotetiskt skulle SLU kunna bedriva veterinärutbildning utan att vara ackrediterade av EAEVE, så länge Jordbruksverket ger oss legitimation. Detta är dock inget alternativ. Vi ska vara ackrediterade av EAEVE, så att vi har möjlighet att erbjuda europeiska specialistutbildningar godkända av The European Board of Veterinary Specialisation (EBVS).

När löper nuvarande ackreditering ut?

Nuvarande ackreditering sträcker sig till september 2024. Beslut om ny ackrediteringsperiod förväntas komma från European Committee of Veterinary Education (ECOVE) i juni 2024. 

Hur går ackrediteringen till?

Utvärderingen av veterinärutbildningen sker enligt ett tydligt förfarande med olika obligatoriska steg som finns angivna i Standard Operating Procedure (SOP) och som sammanfattas nedan. 


Request for Full Visitation – I december 2022 ansökte SLU om att bli utvärderade för fortsatt ackreditering. I mars kommer ett avtal om utvärdering att skrivas under och skickas till EAEVE. 


Self Evaluation Report (SER) – Vi ska själva utvärdera vår verksamhet enligt en tydlig mall och sammanställa det i en rapport. Just nu pågår arbetet med att skriva det första utkastet, som sedan ska ut på remiss internt i flera rundor. Den färdiga rapporten ska sedan, i början av januari 2024, skickas till utvärderingsgruppen som ska inspektera vår verksamhet på plats. 


Full Visitation - Den 18-22 mars 2024 kommer utvärderingsgruppen, utsedd av EAEVE, till SLU för att utvärdera vår utbildningsverksamhet på plats. Detta genomförs då utbildningsverksamheten är i full gång, det vill säga när de flesta medarbetare och studenter finns på plats. Studenterna bör inte påverkas av utvärderingen alls. Utvärderingsgruppen kommer att träffa representanter från Veterinärmedicinska föreningen (studentkåren), för att få med studentperspektivet i sin rapport. 


Visitation report - Efter besöket skriver delegationen en rapport, som bland annat innehåller rekommendationer. Senast 14 dagar efter avslutad utvärdering får vi möjlighet att läsa rapporten och korrigera eventuella faktafel. 


ECOVE decision – I juni 2024 har European Committee of Veterinary Education (ECOVE) ett sammanträde då de, baserat på vår egen utvärdering och rekommendationerna i utvärderingsgruppens rapport, fattar beslut om ackreditering. Om de skulle bedöma att vi har en eller flera större brister får vi statusen Pending Accreditation. Om vi anses följa standarden får vi statusen Ackrediterad. Beslut meddelas senast två dagar efter sammanträdet. 
 
Re-visitation – Vid statusen Pending accreditation ska ett återbesök arrangeras inom två år, med syfte att utvärdera om påtalade brister har korrigerats. Specialistutbildningar kan fortgå under tiden. Om lärosätet väljer att inte åtgärda bristerna eller om det inte följer regelverket för re-vistiation, så får lärosätet automatiskt statusen Icke ackrediterad. 

Vad händer om vi inte blir godkända?

Om European Committee of Veterinary Education (ECOVE) skulle bedöma att vi har en eller flera större brister får vi statusen Pending Accreditation. Vi måste då åtgärda bristerna inom 1 år och genomföra en Re-visitation. Statusen Pending Accreditation är likställd med att vara ackrediterad. Du kan läsa mer om detta under frågan Hur går ackrediteringen till.

Universitetsledningen, fakultetsledningen (VH), djursjukhusledningen och arbetsgruppen är alla överens om att vår veterinärutbildning ska vara ackrediterad. Målet är att utvärderingen ska resultera i en direkt ackreditering. Om någon brist skulle påtalas kommer den att åtgärdas på utsatt tid. 

Vilka krav finns för ackreditering?

Grundkravet på utbildningen är att en nyutexaminerad veterinär ska ha så kallad Dag 1-kompetens, vilket förenklat innebär att de ska kunna hantera och vårda djur på ett korrekt sätt från första dagen som nyutbildad anställd veterinär. Det finns därutöver några formella krav som vi måste uppfylla för att bli ackrediterade.  

Organisation

Djursjukhus och fakultet ska vara en enhet, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt, med en gemensam strategi för veterinärutbildningen. Integrationen av UDS och VH-fakulteten fr.o.m. 1 januari 2024 kommer att lösa detta krav. Fakultetens strategi för perioden 2021-2025 kommer att uppdateras, då UDS verksamhet kommer att läggas till som en bilaga till ursprungsdokumentet.

Roller

Programstudierektor ska vara veterinär. Hos oss är detta universitetslektor Helene Hamlin. Det måste också finnas en chefsveterinär på djursjukhuset. Hos oss är detta den biträdande djursjukhusdirektören professor Jens Häggström. 

Jourverksamhet

Studenterna ska ha erfarenhet av att hantera akutfall på kvällar och nätter. Hanteringen innefattar stabilisering, smärtlindring, palliativ vård och avlivning. Djursjukhuset ska därför vara i drift 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan, under terminstid. Djursjukhusets verksamhet ska ha en bemanning för att kunna ta emot akut sjuka djur, både smådjur och hästar, dygnet runt (On Call Service).  

Antal patienter

Det finns krav gällande antalet patienter som studenterna ska exponeras för i sin utbildning. Arbetsgruppen inventerar, tillsammans med ansvariga för respektive verksamhet, om vi i dagsläget når målen för de olika djurslagen eller om åtgärder behöver sättas in. Det finns satta mål både inom pre-klinik (patologi), samt i klinik för sport- och sällskapsdjur samt animalieproducerande djur. 

Vad utvärderas?

Följande områden kommer att utvärderas i ackrediteringsprocessen:

 • Mål, organisation och kvalitetssäkringspolicy
 • Ekonomi
 • Läroplan
 • Lokaler och utrustning
 • Djur och undervisningsmaterial av animaliskt ursprung
 • Resurser för lärande
 • Studentantagning, progression och välfärd
 • System/riktlinjer för bedömning av studenter
 • Akademisk- och stödpersonal
 • Forskningsprogram, fortbildning och forskarutbildning 

Vilka lärdomar har vi tagit från den förra processen?

Vi har lärt oss mycket av den senaste ackrediteringsprocessen, som slutade med att vi stod utan ackreditering under en period. Den här gången läggs mycket fokus på den interna förberedande processen, där vår Self Evaluation Report kommer att förankras på ett helt annat sätt. 

Efter att ha läst andra ackrediterades Self Evaluation Reports kan vi konstatera att vår rapport behöver vara mer ”fyrkantig” och utelämna detaljer som inte efterfrågas. Vi behöver också lägga fokus på att förtydliga hur vår kvalitetssäkring går till. 

Universitetsledningen hålls kontinuerligt informerad om processen och arbetsgruppen rådgör med fakultetsledningen fortlöpande om hur vi ska kunna åtgärda eventuella brister som uppdagas. 

Vilka arbetar med ackrediteringsprocessen?

Det finns en arbetsgrupp som leder arbetet med ackrediteringsprocessen. Professor Ivar Vågsholm är utsedd till Liason Officer Visitation. Han ansvarar för att vi följer förfarandet enligt EAEVE:s Standard Operating Procedure (SOP). Han är också ansvarig för en rad praktikaliteter runt utvärderingen. 

Professor Henrik Rönnberg är ansvarig för skrivandet och förankringen av vår Self Evaluation Report. I arbetsgruppen ingår även representanter för studentföreningarna VMF och SLUSS. Linda Ferngren ingår i gruppen som administrativt stöd.  

Arbetsgruppen ansvarar alltså för processen och utvärderingen, inte för att verksamheten ska leva upp till EAEVE:s standard. En dialog sker med ansvariga chefer så att eventuella problemområden utvecklas för att säkerställa SLU:s ackreditering. 

Följande personer är rådgivande och ska hållas informerade under processens gång: 

 • Pär Forslund, prorektor
 • Rauni Niskanen , dekan för VH-fakulteten
 • Johanna Penell, vicedekan med ansvar för utbildning
 • Helene Hamlin, programstudierektor för veterinärutbildningen  
 • Karin Vargmar, ställföreträdande programstudierektor för veterinärutbildningen  

Relaterade sidor:


Vid frågor

Har du frågor om ackrediteringsprocessen kan du skicka dem till internkommunikation@slu.se. FAQ:n kommer att uppdateras efter behov.