Ackreditering av veterinärutbildningen

Senast ändrad: 19 april 2024
Universitetslektor Helene Hamlin med två veterinärstudenter (2015).

Vart sjunde år ska vår veterinärutbildning utvärderas för att vi ska kunna behålla vår europeiska ackreditering. Utvärderingsprocessen pågår och besked om beslut väntas i början av juni.

Vår veterinärutbildning är och ska vara ackrediterad enligt den europeiska standarden som organisationen European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) upprätthåller. Standarden är baserad på EU:s minimikrav.

EAEVE arbetar utifrån ett utvärderingssystem som ska säkerställa:

 • kvaliteten på examinerade veterinärer och deras vård
 • att utbildningen håller överenskommen standard
 • att läroplaner och skola når överenskomna nivåer.

Ackrediteringen är en kvalitetsstämpel på vår utbildning och möjliggör för våra examinerade studenter att på ett konkurrenskraftigt sätt praktisera och vidareutbilda sig i hela Europa. Ackrediteringen ger oss också möjlighet att erbjuda europeiska specialistutbildningar godkända av The European Board of Veterinary Specialisation (EBVS).

Innehåll på den här sidan

Aktuellt

Här uppdaterar vi löpande med information om var i processen vi befinner oss och om arbetsgruppens framsteg. Fakta om ackrediteringen i sig och uppgifter om vilka som ingår i arbetsgruppen hittar du längre ner i FAQ:n.

Full Visitation

Den 18-22 mars var EAEVE/ESEVT:s utvärderingsteam på plats hos oss för att utvärdera veterinärutbildningen. De träffade en mängd studenter. lärare och andra medarbetare för att bilda sig en bra uppfattning om vår verksamhet och förutsättningarna för utbildlningen.

Fredagen den 22 mars höll utvärderingsteamet en Exit Presentation, där de sammanfattade vad de iakttagit.

Vi fick mycket beröm för stora delar av utbildningen bland annat stöttande miljö, bra samspel mellan lärare och studenter, samt ändamålsenlig infrastruktur. Vi fick några mindre påpekanden som kan åtgärdas direkt såsom skyltning till isoleringsboxar. De konstaterade två större avvikelser som handlar om:

 1. bemanning av smådjurskliniken (antal och kompetens),
 2. lärarnas delaktighet i utvecklingsarbete gällande klinisk utbildning och forskning (smådjurskliniken).

Vi förväntar oss därmed att få statusen Pending Accreditation, vilket ger oss 1 år att åtgärda avvikelserna och arrangera ett återbesök. Vår plan är att kunna göra detta under höstterminen. Under tiden är vår utbildning fortsatt ackrediterad. Alltså påverkar detta inte våra studenters möjligheter att vara verksamma i Europa eller att antas till specialistutbildningar (Diplomates).

Vad händer nu?

Vi har fått utvärderingsteamets rapport och återkopplat med kommentarer om fakta och missförstånd. De jobbar nu med en ny version av rapporten samt vår Self Evaluation Report. Båda rapporterna ska lämnas vidare till European Committee of Veterinary Education (ECOVE) i slutet av april. ECOVE fattar sedan det formella beslutet på ett kommittémöte den 30 maj 2024.

I juni kommer visitationsrapporten och ECOVE:s beslutet att publiceras på SLU:s webb. Fram tills dess ses rapporten som arbetsmaterial och är konfidentiell.

Vi har påbörjat planeringen och arbetet för att åtgärda de påtalade avvikelserna och ska boka in ett återbesök. Vi hoppas kunna arrangera detta redan till höstterminen, men det måste genomföras senast inom ett år. Detta påverkar som sagt inte våra studenters möjligheter att vara verksamma i Europa eller att antas till specialistutbildningar (Diplomates).

Spontana reaktioner

Spontana reaktioner direkt efter utvärderingsteamets Exit Presentation:

 • Henrik Rönnberg, redaktör för vår Self Evaluation Report (SER),
 • Johanna Penell, vice dekan för utbildning på grund och avancerad nivå
 • Ivar Vågsholm, liaison officer (kontaktperson).

Arbetsgrupp för Full Visitation

Följande arbetsgrupp hade i uppgift att genomföra visitationen och se till att utvärderingsteamet fick ta del av alla relevanta fakta. 

 • Johanna Penell, vice dekan för utbildning på grund och avancerad nivå
 • Henrik Rönnberg, redaktör för vår Self Evaluation Report (SER)
 • Helene Hamlin, programstudierektor
 • Karin Vargmar ställföreträdande programstudierektor
 • Lina Lindström, institutionsstudierektor KV
 • Linda Ferngren, administrativt stöd
 • Ivar Vågsholm, liaison officer (kontaktperson)
 • Alice Södervall och Samia Grietze, studentrepresentanter VM

Utvärderingsteamet

Utvärderingsteamet består av följande personer:

 • Professor Sarah Baillie (Storbritannien)
 • Student Julia Pietrasina (Polen)
 • Professor Pierre Lekeux (Belgien)
 • Professor Begüm Yurdakök Dikmen (Turkiet)
 • Professor Maria Cristina Veronesi (Italien)
 • Professor George Stilwell (Portugal)
 • Doktor Christophe Buhot (Frankrike)
 • Doktor Alvaro Mateos (Spanien)

Utöver dessa deltog professor emerita Roseanne Taylor, från Australien, i syfte att se om EAEVE:s ackreditering kan utgöra grund för legitimation i Australien och Nya Zeeland. Representanter från Jordbruksverket deltog också, då de är ansvarig myndigheten för svensk veterinärlegitimation.

Self Evaluation Report

Vår Self Evaluation Report (SER) är nu inskickad efter ett stort arbete av arbetsgruppen, fakultetskansliet, samt ämnesföreträdare och kursledare. Arbetet koordinerades av Henrik Rönnberg.

Här kan du läsa Self Evaluation Report SLU 2024

Ackreditering i Australien och Nya Zealand

Diskussioner pågår med The Australasian Veterinary Boards Council (AVBC) om en ackreditering av vår veterinärutbildning. Målet är att veterinärer som är utbildade hos oss ska kunna ansöka om legitimation i Australien och Nya Zealand, samt vice versa. Detta för att utöka arbetsmarknaden och möjligheten att skaffa sig erfarenhet.

En observatör, professor emerita Roseanne Taylor, från AVBC deltog vid EAEVE:s utvärdering 18-22 mars. Hon kommer att rapportera sina iakttagelser inom sin organisation för en fortsatt process. Professor Ivar Vågsholm är vår kontaktperson gentemot AVBC.

FAQ

Varför ska vi vara ackrediterade?

Ackrediteringen är en kvalitetsstämpel på vår utbildning och möjliggör för våra examinerade studenter att på ett konkurrenskraftigt sätt praktisera och vidareutbilda sig i hela Europa.

Ackrediteringen ger oss också möjlighet att erbjuda europeiska specialistutbildningar godkända av The European Board of Veterinary Specialisation (EBVS). Specialistutbildningarna är uppdelade i ett Internship (1 år) och en Residency (3 år). Du kan läsa mer om detta här Specialist Education - EBVS - European Board of Veterinary Specialists

Måste vi vara ackrediterade?

Rent hypotetiskt skulle SLU kunna bedriva veterinärutbildning utan att vara ackrediterade av EAEVE, så länge Jordbruksverket ger oss legitimation. Detta är dock inget alternativ. Vi ska vara ackrediterade av EAEVE, så att vi har möjlighet att erbjuda europeiska specialistutbildningar godkända av The European Board of Veterinary Specialisation (EBVS).

När löper nuvarande ackreditering ut?

Nuvarande ackreditering sträcker sig till september 2024. Beslut om ny ackrediteringsperiod förväntas komma från European Committee of Veterinary Education (ECOVE) i juni 2024. 

Hur går ackrediteringen till?

Utvärderingen av veterinärutbildningen sker enligt ett tydligt förfarande med olika obligatoriska steg som finns angivna i Standard Operating Procedure (SOP) och som sammanfattas nedan. 


Request for Full Visitation – Lärosätet måste först ansöka om att bli utvärderade. I december 2022 ansökte SLU om att bli utvärderade för fortsatt ackreditering. 


Self Evaluation Report (SER) – Lärosätet ska sedan utvärdera sig själva och sammanfatta detta i en rapport. Du hittar SLU:s SER lite längre ner i faktarutan.


Full Visitation - Ett utvärderingsteam, utsedda av EAEVE, besöker lärosätet för att utvärdera utbildningen på plats. Detta ska genomföras då utbildningsverksamheten är i full gång, det vill säga när de flesta medarbetare och studenter finns på plats. Full Visitation genomfördes den 18-22 mars 2024.


Visitation report - Efter besöket skriver delegationen en rapport, som bland annat innehåller rekommendationer. Senast 14 dagar efter avslutad utvärdering får vi möjlighet att läsa rapporten och korrigera eventuella faktafel. 


ECOVE decision – Den 29 maj 2024 har European Committee of Veterinary Education (ECOVE) ett sammanträde då de, baserat på vår egen utvärdering och rekommendationerna i utvärderingsgruppens rapport, fattar beslut om ackreditering. Om de skulle bedöma att vi har en eller flera större avvikelser får vi statusen Pending Accreditation. Om vi anses följa standarden får vi statusen Ackrediterad. Beslut meddelas senast två dagar efter sammanträdet. 
 
Re-visitation – Vid statusen Pending Accreditation ska ett återbesök arrangeras inom ett år, med syfte att utvärdera om påtalade avvikelser har korrigerats. Specialistutbildningar kan fortgå under tiden. Om lärosätet väljer att inte åtgärda bristerna eller om det inte följer regelverket för re-vistiation, så får lärosätet automatiskt statusen Icke ackrediterad. 

Vad händer om vi inte blir godkända?

Om European Committee of Veterinary Education (ECOVE) skulle bedöma att vi har en eller flera större brister får vi statusen Pending Accreditation. Vi måste då åtgärda bristerna och genomföra en Re-visitation inom 1 år. Statusen Pending Accreditation är likställd med att vara ackrediterad. Du kan läsa mer om detta under frågan Hur går ackrediteringen till.

Universitetsledningen, fakultetsledningen (VH), djursjukhusledningen och arbetsgruppen är alla överens om att vår veterinärutbildning ska vara ackrediterad. Målet är att utvärderingen ska resultera i en direkt ackreditering. Om någon brist skulle påtalas kommer den att åtgärdas på utsatt tid. 

Vilka krav finns för ackreditering?

Grundkravet på utbildningen är att en nyutexaminerad veterinär ska ha så kallad Dag 1-kompetens, vilket förenklat innebär att de ska kunna hantera och vårda djur på ett korrekt sätt från första dagen som nyutbildad anställd veterinär. Det finns därutöver några formella krav som vi måste uppfylla för att bli ackrediterade.  

Organisation

Djursjukhus och fakultet ska vara en enhet, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt, med en gemensam strategi för veterinärutbildningen. Integrationen av UDS och VH-fakulteten fr.o.m. 1 januari 2024 löser detta krav. UDS verksamhet har lagts till som en bilaga till fakultetens strategi för perioden 2021-2025.

Roller

Programstudierektor ska vara veterinär. Hos oss är detta universitetslektor Helene Hamlin. Det måste också finnas en chefsveterinär på djursjukhuset. Hos oss är detta prefekt Bodil Ström Holst och vice prefekt för djursjukvård Maria Svensson.

Jourverksamhet

Studenterna ska ha erfarenhet av att hantera akutfall på kvällar och nätter. Hanteringen innefattar stabilisering, smärtlindring, palliativ vård och avlivning. Djursjukhuset ska därför vara i drift 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan, under terminstid. Djursjukhusets verksamhet ska ha en bemanning för att kunna ta emot akut sjuka djur, både smådjur och hästar, dygnet runt (On Call Service).  

Antal patienter

Det finns krav gällande antalet patienter som studenterna ska exponeras för i sin utbildning. Arbetsgruppen inventerar, tillsammans med ansvariga för respektive verksamhet, om vi i dagsläget når målen för de olika djurslagen eller om åtgärder behöver sättas in. Det finns satta mål både inom pre-klinik (patologi), samt i klinik för sport- och sällskapsdjur samt animalieproducerande djur. 

Vad utvärderas?

Följande områden kommer att utvärderas i ackrediteringsprocessen:

 • Mål, organisation och kvalitetssäkringspolicy
 • Ekonomi
 • Läroplan
 • Lokaler och utrustning
 • Djur och undervisningsmaterial av animaliskt ursprung
 • Resurser för lärande
 • Studentantagning, progression och välfärd
 • System/riktlinjer för bedömning av studenter
 • Akademisk- och stödpersonal
 • Forskningsprogram, fortbildning och forskarutbildning 

Vilka lärdomar har vi tagit från den förra processen?

Vi har lärt oss mycket av den senaste ackrediteringsprocessen, som slutade med att vi stod utan ackreditering under en period. Den här gången har mycket fokus lagts på den interna förberedande processen, där vår Self Evaluation Report är förankrad på ett helt annat sätt. 

Universitetsledningen hålls kontinuerligt informerad om processen och arbetsgruppen rådgör med fakultetsledningen fortlöpande om hur vi ska kunna åtgärda eventuella brister som uppdagas. 

Vilka arbetar med ackrediteringsprocessen?

Det finns en arbetsgrupp som leder arbetet med ackrediteringsprocessen. Professor Ivar Vågsholm är utsedd till Liason Officer Visitation. Han ansvarar för att vi följer förfarandet enligt EAEVE:s Standard Operating Procedure (SOP). Han är också ansvarig för en rad praktikaliteter runt utvärderingen. 

Professor Henrik Rönnberg är ansvarig för skrivandet och förankringen av vår Self Evaluation Report. I arbetsgruppen ingår även representanter för studentföreningarna VMF och SLUSS. Linda Ferngren ingår i gruppen som administrativt stöd.  

Arbetsgruppen ansvarar alltså för processen och utvärderingen, inte för att verksamheten ska leva upp till EAEVE:s standard. En dialog sker med ansvariga chefer så att eventuella problemområden utvecklas för att säkerställa SLU:s ackreditering. 

Följande personer är rådgivande och ska hållas informerade under processens gång: 

 • Pär Forslund, prorektor
 • Rauni Niskanen , dekan för VH-fakulteten
 • Johanna Penell, vicedekan med ansvar för utbildning
 • Helene Hamlin, programstudierektor för veterinärutbildningen  
 • Karin Vargmar, ställföreträdande programstudierektor för veterinärutbildningen  

Fakta:

Rapporter

Veterinärprogrammet utvärderades senast 2017 och 2018. Här kan du läsa rapporterna från utvärderingen:

Här kan du läsa en rapport från pågående utvärdering:

Filmer

Länk till intervju inför EAEVE-besöket där deltagarpanelen bestående av Ivar Vågsholm, Johanna Penell och Henrik Rönnberg leds genom samtalet av moderator Joanna Hagströms. För att se filmen behöver du vara inloggad på SLU Play.

Länk till webinar för hela fakulteten från den 15 februari där möjlighet gavs att ställa frågor gällande ackrediteringsbesöket i direktsändning. I webinaret deltog Rauni Niskanen, Pär Forslund, Johanna Penell, Ivar Vågsholm och Henrik Rönnberg. För att se filmen behöver du vara inloggad på SLU Play.

Relaterade sidor:


Vid frågor

Har du frågor om ackrediteringsprocessen kan du skicka dem till internkommunikation@slu.se. FAQ:n kommer att uppdateras efter behov.