Jämställdhet och lika villkor

Senast ändrad: 04 oktober 2023
Tre studenter i samtal på Ultuna Campus

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) strävar efter jämställdhet och alla medarbetares och studenters lika villkor.

Arbetet för jämställdhet och lika villkor (JLV) ska, vid fakulteten liksom vid SLU i stort, bedrivas genom jämställdhetsintegrering och i enlighet med diskrimineringslagens krav på förebyggande aktiva åtgärder.

Alla medarbetare och studenter ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett de sju diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen:

 • kön
 • könsidentitet och könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Hur du kan agera vid trakasserier?

Rektor har det yttersta ansvaret för att diskrimineringslagen efterlevs på universitetet. Varje chef och arbetsledare inom universitetet har en skyldighet att se till att eventuella fall av trakasserier eller sexuella trakasserier utreds och åtgärdas. Alla arbetstagare har ansvar för att upprätthålla en arbetsmiljö fri från alla former av diskriminering.

Här finns information som beskriver:

 • Vad är diskriminering och trakasserier
 • Hur du som anställd anmäler trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • Hur du som student anmäler trakasserier
 • Om du har sett någon annan utsättas

Det finns mer information om diskriminering och trakasserier hos Diskrimineringsombudsmannen.

Här finns information om hur du ska gå till väga, samt länkar till SLU:s riktlinjer vid misstanke om trakasserier av studenter och medarbetare.

Är du chef och behöver stöd i hur du ska gå till väga?

Vid alla fakulteter finns en Lika villkorshandläggare anställd för att ge stöd till ledning och chefer i det strategiska och operativa arbetet med jämställdhet och lika villkor (förbyggande aktiva åtgärder).

Kontaktuppgifter till VH-fakultetens Lika villkorshandläggare hittar du längst ner på denna sida.

Varje institution/motsvarande enhet ska ha en samverkansgrupp. Samverkansgruppen arbetar med det systematiska arbetet både utifrån arbetsmiljölagen och utifrån diskrimineringslagen. SLU har tagit fram en utbildning för samverkansgrupper. Syftet med utbildningen är att visa på hur samverkansgruppen praktiskt kan arbeta med arbetsmiljö och lika villkor tillsammans för att underlätta arbetet. Utbildningen vänder sig till grupper som har kommit igång med ett systematiskt arbete och kan ges både på svenska och på engelska. Utbildningen är 3 timmar och hålls digitalt eller fysiskt på plats. För att boka in en utbildning för den egna samverkansgruppen kontaktas lokal HR-specialist. Du kan läsa mer om utbildningen här. Målet för fakulteten är att alla samverkansgrupper genomgår utbildningen.

Här hittar du information om SLU:s arbete med jämställdhet och lika villkor samt dokument och mallar som är till stöd i ditt arbete, såsom mall för dokumentation.

Här hittar du information om SLU:s arbete med jämställdhet och lika villkor samt dokument och mallar som är till stöd i ditt arbete.

VH-fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor

Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JLV-kommittén) är ett forum på fakultetsnivå för diskussion och information om lärosätets pågående arbete inom jämställdhet och lika villkor. Fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor sammanträder två gånger per termin.

Kommitténs sammansättning

Frågor till kommittén kan riktas till:

Kontaktpersoner vid institutionerna

Fakta:

Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är termen för det systematiska och förebyggande arbete som krävs i enlighet med diskrimineringslagen. Det kan på institutionsnivå samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål och innebär att jämställdhet ska beaktas i alla processer och beslut. SLU och andra svenska lärosäten har ett särskilt uppdrag från regeringen att arbeta för ökad jämställdhet genom jämställdhetsintegrering av verksamheten.


Kontaktinformation

Malin Ekström, Jämställdhets- och lika villkorshandläggare vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
malin.ekstrom@slu.se, +46 18-67 10 15, +46 730 83 14 65