Finansiering, utlysningar och stipendier

Senast ändrad: 22 maj 2024
Hand som håller guldmynt och en växande grodd. Foto.

Utlysningar av bidrag

Länkar till externa och interna utlysningar av medel att söka för forskning och fortlöpande miljöanalys. De externa bidragen listas av Grants Office, och de interna kommer framför allt från framtidsplattformarna.

Stipendier

Här finns utlysningar av VH-fakultetens stipendier och forskningsanslag. Det finns utlysningar vid VH-fakulteten både för studenter och yrkesverksamma.

VH-fakulteten ansvarar för ett antal utlysningar för såväl studerande på grund- och avancerad nivå som för forskare.

Ansökan sker via ReachMee och instruktioner för hur det går till finns här.

Ansökningsperioder

För VH-fakultetens stipendier som beslutas av stipendiekommittén eller rektor är ansökningsperioden 22 mars–23 april 2024. Stipendiekommittén fattar beslut under vecka 22. Rektor fattar beslut om Olof Claessons fond under vecka 22.

För de fonder som beslutas av Kommittén för insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond är ansökningsperioden 11 mars – 8 maj 2024.

Hantering av stipendier som beslutas av stipendiekommittén på VH

Information

Ansökningsperioden för VH-fakultetens stipendier som beslutas av stipendiekommittén är 22 mars - 23 april 2024 om inget annat anges.

Observera att utdelningsbart belopp som anges för respektive fond är preliminära belopp och kan komma att justeras.

Beslut om tilldelning av stipendium meddelas genom mejl via ReachMee (samma system som ansökan gjordes i) om inget annat anges.

Stipendiekommittén har som mål att fördela tillgängliga medel till så många ansökningar som möjligt. Beroende på skillnader av utdelningsbara medel mellan fonderna kan det bli olikheter mellan tilldelade stipendium för likartade syften.

Hantering av stipendier som innefattar utlandsresor

VH-fakultetens stipendiekommitté har beslutat att utbetalningar avseende beviljade stipendium för resor utomlands ska rekvireras när datum för resmålet är bestämt och resebokning gjord. Kommittén vill också påminna om möjligheten att söka bidrag för att delta på digitala konferenser.

Ansökan

 • Kontrollera vilka krav som ställs för de stipendier du söker.
 • Alla ansökningar ska vara personliga.
 • Lämna in varsin ansökan om ni är fler som söker för samma ändamål, men uppge vilka du söker tillsammans med.
 • Fyll i alla uppgifter som efterfrågas för respektive fond.
 • Ofullständig ansökan beaktas inte.

Bilagor

 • Alla bilagor som bifogas ska vara i PDF-format.
 • Säkerställ att alla bilagor som krävs finns med ansökan och är läsbara.
 • Beskriv det som ansökan gäller samt syftet så detaljerat som möjligt. Lämna uppgift om vilka platser och personer (om tillgängligt) som ska besökas. Skriv inte endast "besöka några gårdar på USA:s ostkust".
 • Motivera val av resekostnader. Sträva efter de billigaste alternativen.
 • Ange en så detaljerad kostnadskalkyl som möjligt (och ange eventuella övriga medel och om du sökt andra medel).
 • Ange datum för den planerade aktiviteten.
 • Söker du för examensarbete eller studieresa ska signerat intyg från handledare eller prefekt bifogas.
  Mallar för intyg:
  Mall intyg om examensarbete
  Mall intyg om studieresa
Du kan inte söka stipendier för 
 • Datorer
 • Litteratur
 • Dubbla hyreskostnader
Medel som inte utbetalats

Medel som inte kunnat betalas ut återförs till respektive fond efter två år från stipendiekommitténs beslut.

Stipendiefonder för veterinärstuderande

Regementsveterinär och fru Carl Ahlgrens stipendiefond

Preliminärt belopp att dela ut 2024: 60 553 kr.

”Stipendiet tilldelas skötsam studerande, som tillhör någon av 2:a-4:e årskurserna samt i sina studier vid veterinärhögskolan ådagalagt mycket god studiebegåvning och förvärvat goda vitsord.”

August Carlssons stipendium

Preliminärt belopp att dela ut 2024: 159 295 kr.

“Bidrag skall tilldelas skötsam veterinärstuderande med goda vitsord i sina studier vid veterinärhögskolan, med företräde för den, som ådagalagt särskilt intresse och kunnighet i fråga om hästens vård och behandling.”

Veterinärmedicinska fakultetens stipendiesamfond

Preliminärt belopp att dela ut 2024: 146 074 kr.

Samfonden har bildats genom sammanläggning av följande enskilda fonder efter medgivande av Kammarkollegiet 1992-10-01: Anderssons, Gustafssons, Heimanns, Modigs, Palms, Schmidts, Tinnerstedts, Vennerholms och Östergötlands veterinärkassor. Utdelning sker i form av stipendier inkl. resestipendier till en eller flera veterinärstuderande. I tillämpliga delar skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i stipendiesamfonden ingående donationerna. Stipendier bör i första hand tilldelas studerande som passerat utbildningens icke kliniska del.

Stiftelsen Elsa Paulssons minnesfond

Preliminärt belopp att dela ut 2024: 91 309 kr.

Dåvarande Veterinärmedicinska fakulteten, SLU, erhöll under hösten 2000 en donation från herr Torbjörn Paulsson, Sollentuna. Fakultetsnämnden beslutade, i enlighet med donators önskan, att stiftelsens ändamål är att tillgängliga medel ska användas till stipendier för studerande inom veterinärprogrammet för genomförande av examensarbete. Stipendiet får innehas under högst ett år.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser härmed stipendium att utdelas till en eller flera veterinärstuderande för täckande av kostnader (analyser, resor etc.) i samband med genomförande av examensarbete.

Stipendiefonder och utlysningar för lärare och forskare

Gymn dir Stina Johanssons i Fränsta fond för veterinärmedicinsk forskning

Preliminärt belopp att dela ut 2024: 46 379 kr.

”Utdelas i form av bidrag till forskare som arbetar med klinisk veterinärmedicinsk forskning i Sverige eller vid utländsk vetenskaplig institution eller som resestipendium till kliniskt verksam veterinär. Företräde till forskningsbidrag för klinisk forskning har examinerad veterinär, som nyligen påbörjat forskarutbildning inom kliniskt ämne. Företräde till resestipendium har examinerad veterinär verksam vid klinisk institution i Uppsala. Bidrag ges inte till forskning som innefattar djurförsök. Sökande som vill förlägga forskningsverksamhet till utländsk institution skall vara svensk medborgare.”

Gunnar Philipssons stipendiefond

Preliminärt belopp att dela ut 2024: 10 715 kr.

”Utdelas till understödjande av vetenskaplig forskning i första rummet till studier av hästens, men jämväl till studier av fårets sjukdomar. Understöd skola i första hand utdelas till lärare vid veterinärhögskolan och eljest till svensk veterinär som av kollegienämnden anses därtill kvalificerad.”

Stiftelsen ”Till min mors minne, Amanda Personnes fond”

Preliminärt belopp att dela ut 2024: 270 978 kr.

Utdelas i form av bidrag till forskning kring behandling och vård av sjuka hundar.

Linnea och Axel Ericssons stipendiefond

Preliminärt belopp att dela ut 2024: 362 391 kr.

”Utdelas till stöd för vetenskapligt forskningsarbete rörande hästens och hundens sjukdomar. Stipendiet skall utdelas till yngre forskare vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap som avlagt veterinärmedicine doktorsexamen för att av vederbörande i dennes forskning nyttjas för teknisk assistans, resor, apparatur eller material (foder, farmaka, röntgen o dyl)”. Stipendiet kan delas.

Stipendiet kan innehas i högst tre år under förutsättning att det vetenskapliga arbetet fortfarande pågår.

Regementsveterinär F A Setterboms stipendiefond

Preliminärt belopp att dela ut 2024: 26 628 kr.

Utdelas vart fjärde eller femte år.

Stipendiet utdelas till legitimerad veterinär ”att under tid och i länder som kollegiet bestämmer studera nötkreaturens, fårens, svinkreaturens, hundens och pälsdjurens sjukdomar och deras behandling samt även åkommor hos våra matnyttiga fjäderfän bland husdjuren”

Jacobiska stipendiefonden

Preliminärt belopp att dela ut 2024: 9 080 kr.

Utdelas vart tredje eller fjärde år.

”Stipendiet utdelas som resestipendium åt en ung veterinärläkare, som med beröm absolverat sin djurläkarexamen och innehar akademisk bildning samt visat sig jämte den teoretiska veterinärvetenskapen äga mer än vanligt praktiska anlag i förening med redbar vandel.”

Gustafsson and Whitmore International Dairy Cattle Research Award Fund

Ansökningsperioden för 2024 är ännu inte fastställd.

The purpose of the fund is to support research projects in the health, reproduction, and diseases of domesticated ruminants.

The main applicant must be an employee at the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science (VH) at the Swedish University of Agricultural Sciences.

Research involving dairy cows will be prioritized.

Preference will be given to: 

- research projects involving collaborations between College of Veterinary Medicine at University of Illinois Urbana-Champaign and SLU

and

- projects with an emphasis on zoonoses or

- food safety aspects of meat or milk, and other food products derived from domesticated ruminants.

Proposals must be written in English.

Contact list of researchers at UIUC

Mall intyg från prefekten

Olof Claessons fond

Preliminärt belopp att dela ut 2024: 180 286 kr.

Stipendiet hanteras av Olof Claessons beredningsgrupp innan beslut fattas av rektor.

Olof Claessons stipendium är avsett att främja forskning och forskarutbildning inom områdena mjölkutvinning och mjölkprodukter. Utdelning sker i form av stipendier eller resebidrag till doktorander eller yngre forskare (avlagd doktorsexamen högst sex år före ansökningstidens utgång) vid SLU för forskningsarbete eller studiebesök vid in- eller utländska institutioner. Stipendierna eller bidragen bör om möjligt även främja forsknings- och utvecklingssamarbete mellan SLU och näringslivet.

Stipendier/resebidrag betalas ut till den sökande. Stipendiemedel, vilka ska användas för forskning betalas ut till mottagarens institution och ingår i institutionens bidragsmedel till projekt. Det åligger därför den sökande att informera sig om vilka avgifter institutionen tar för gemensamma kostnader för att erhålla totalkostnaden för projektet.

Stiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond

Medel utlyses en gång per år.

Stiftelsens ändamål är att insamla medel till stöd för den forskning rörande sällskapsdjurens, främst hundars och katters, skador och sjukdomar som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet.

2024 utlyses totalt 401 720 kronor till forskning kring sällskapsdjurens skador och sjukdomar, främst katter och hundar.

Av ovan medel ska

 • minst 100 000 kronor gå till forskning och utveckling angående katters sjukdomar, i synnerhet urinvägskomplikationer hos kastrerade hankatter av rasen europeisk korthårig, efter en testamentsgåva från makarna Börje Gustafsson och Edith Malmberg-Gustafsson.
 • minst 166 720 kronor gå till forskning kring cancer hos hund. Detta efter donationsgåvor till ändamålet från Ann-Marie Pettersson efter hennes hund Tosca samt Hanna Nilsson, Kennel Blågul efter hunden Nimbus.

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av kommittén för tilldelning av medel ur Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond vid SLU. Sista ansökningsdag: 8 maj 2024

Mall intyg från prefekten

Maj Johnsons fond

Utdelas varje år till och med 2030 i konkurrens till forskare vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap som forskar på sjukdomar som drabbar katter, företrädesvis genetiska sjukdomar.

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av kommittén för tilldelning av medel ur Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond vid SLU. Sista ansökningsdag: 8 maj 2024

Mall intyg från prefekten

Ingeborg Ögrens fond

Utdelas varje år till och med 2030 i konkurrens till forskare på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap som forskar på sjukdomar som drabbar hundar.

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av kommittén för tilldelning av medel ur Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond vid SLU. Sista ansökningsdag: 8 maj 2024

Mall intyg från prefekten

Skriftställare Birgitta Carlssons fond

Medel utdelas varje år från och med 2022 och i minst 10 år. Senast 2035 skall alla medel vara utdelade. Medel delas i konkurrens till forskare på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap som forskar på sjukdomar som drabbar hundar och människor med företräde för collie-rasens sjukdomar och mentalitet.

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av kommittén för tilldelning av medel ur Insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond vid SLU. Sista ansökningsdag: 8 maj 2024

Mall intyg från prefekten

Övriga stipendiefonder och utlysningar

Stiftelsen Seydlitz MP bolagens lantbruksstipendium

Ansökningstid 2024: 26 februari - 26 mars

Tre stipendier á 25 000 kr per styck delas ut till framstående examensarbete på avancerad nivå författade under perioden januari 2023 - februari 2024.

Arbeten som avhandlar hållbar djurhållning, hållbar livsmedelsförsörjning eller digital teknik med mål att förbättra avelsproduktion eller djurhälsa kommer prioriteras. Två av stipendierna tilldelas examensarbeten som omfattar mjölkkor, det tredje kan även tilldelas examensarbeten som omfattar nötkreatur, grisar, får eller getter.

Handledare kan nominera kandidater och studenter kan nominera sig själva, då med påskrift av en av sina handledare. De självständiga arbetena ska ha författats under perioden januari 2023 - februari 2024 och måste vara godkända i det nationella studiedokumentationssystemet (Ladok eller motsvarande) senast sista ansökningsdag för att kunna bedömas.

Mottagarna av årets stipendier kommer att bjudas in till ”Thesis day” den 24 maj i Uppsala.

Blankett för intyg av handledare.


Reseriktlinjer vid SLU

Här kan du läsa mer om SLU:s reseriktlinjer.

Personuppgifter vid stipendieansökan 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

SLU behandlar dina personuppgifter inom stipendieutdelningen för att:

 1. Administrera din stipendieansökan
 2. Bedöma dina förutsättningar för att få ta del av stipendiepremier baserat på stipendiets statuter
 3. Betala ut beviljad stipendiepremie till berättigad mottagare

SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Fakta:

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser varje år stipendier riktade till studenter och yrkesverksamma.

Stipendierna utlyses på denna webbplats en gång per år, vanligtvis i mars.