Stipendier vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 29 februari 2024

Information

Utlysningsperioden för NJ-fakultetens stipendier är 1–31 mars om inget annat anges. För vissa stipendier är utlysningen i oktober (anges vid stipendiet). Vissa stipendier utlyses vartannat år.

Beslut om tilldelning av stipendium meddelas genom mail via ReachMee (samma system som ansökan gjordes i).

Stipendiekommittén har som mål att fördela tillgängliga medel till så många ansökningar som möjligt. Beroende på skillnader av utdelningsbara medel mellan fonderna kan det bli olikheter mellan tilldelade stipendium för likartade syften.

Agronomstuderande

I och med att agronomprogrammen ändrats från och med hösten 2021 finns här ett klargörande över vilka program som ger behörighet att söka stipendium. Detta gäller tillsvidare. Läs om agronomprogrammen här

Hortonomstuderande

Några av NJ-fakultetens stipendier vänder sig till hortonomstuderande vid SLU. Behöriga att söka stipendier är studenter vid följande program:

  • Hortonomprogrammet (sista antagning H17, enskilda studenter finns kvar i programmet)
  • Trädgårdsingenjör: odling (grundnivå)
  • Horticultural Science – Master’s Programme

Ansökan

Ansök på denna sida.

Se här hur personuppgifter hanteras.

Att tänka på när du söker stipendier från NJ-fakulteten

Fonder

Karl W. Ådermans premiefond

Stipendium kan sökas av agronomstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU.
Syfte med stipendiet anges i ansökan.

Ivar Insulanders premiefond 

Stipendium kan sökas av agronomstuderande som uppnår minst 60 hp vid SLU. Syfte med stipendiet anges i ansökan.

Anshelm Schmidts stipendiefond

Stipendium kan sökas av agronomstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU. Syfte med stipendiet anges i ansökan.

Olga och Bertil Birkfeldts minnesfond

Kan sökas av utexaminerade landskapsarkitekter föregående år (de vill säga för 2024 års ansökningsperiod utexaminerade läsåret 2022–2023).

Stipendiet är avsett för studier utomlands och tilldelas ”den nyutexaminerade landskapsarkitekt som visat de största framstegen i trädgårdsarkitektur”.

Ulla och Julius Edwardsons stipendiefond

Stipendiet kan sökas av agronomstuderande som är född och uppväxt i Dalsland eller Blekinge.

Stipendiebeloppet skall beräknas till "50 % av vederbörandes direkta egna kostnader" med avdrag för "vad vederbörande erhållit i bidrag från andra fonder eller allmänna medel".

Som enhetlig grund för beräkning av de direkta egna kostnaderna har lagts belopp enligt studiestödsbestämmelserna. Stipendiebeloppet uppgår alltså till 50 % av studiemedlens återbetalningspliktiga del inklusive barntillägg. Tid för innehav: ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år efter förnyad ansökan. Ytterligare förlängning medges ej. Stipendiet kan inte innehas jämte annat stipendium från fakulteten.

Stina och Richard Högbergs stipendiefond

Stipendiet delas i första hand ut till agronomie studerande med företräde för sökande som är född eller bor i Värmland. Personbevis som styrker födelseorten ska bifogas om ansökan om företräde ska beaktas.

Stipendiet delas ut i handra hand som ett forskningsstipendium till agronom. Med ansökan bifogas plan över den forskningsuppgift för vars genomförande stipendiet söks tillsammans med utförlig kostnadskalkyl.

Karin och Gösta Rittners stipendiefond

SLU administrerar stiftelsens ansökningar men Handelsbanken Stiftelsetjänst är anknuten förvaltare. 

Här kan du läsa om hur Handelsbanken hanterar dina personuppgifter på svenska och på engelska.

Genom att skicka in ansökan godkänner du både SLU:s och Handelsbankens behandling av dina personuppgifter.

Beslut om tilldelning av stipendium fattas av Handelsbanken omkring den 7 juni efter förslag från NJ-fakultetens stipendiekommitté.

Stipendiet är avsett som resestipendium, även för resor inom Sverige. Sökande ska vara ordinarie agronomstuderande och uppnått minst 60 hp vid SLU. Efter avslutad resa skall reseberättelse inlämnas till NJ-fakultetens stipendiekommitté.

A J Romans fond

Stipendiet är avsett som resestipendium. Det är avsett för studier av förhållandena på något visst område av inhemskt- eller utländskt jordbruk. Kan sökas av agronomstuderande som uppnått minst 120 hp vid SLU med företräde för den som ämnar avlägga högre examen. Av tilldelat stipendium utbetalas den sista tredjedelen först då reseberättelse avlämnats och godkänts av stipendiekommittén. 

Gustaf Hellstens fond

Stipendiet kan sökas av manlig agronomstuderande med kristen trosbekännelse som uppnått minst 60 hp vid SLU.

Företräde för sökande född i Uppland. Om företräde åberopas ska personbevis bifogas.

Stipendiet kan innehas två gånger.

Stipendiet kan sökas för kurslitteratur relevant för utbildningen vid SLU. Kvitto bifogas ansökan.

H Steinmetz’s fond – sökbar 2024

Stipendium ur H Steinmetz fond utlyses vartannat år. 

Stipendiet kan sökas av agronomstuderande som antagits ett jämnt årtal och som uppnått minst 60 hp vid SLU. Stipendiet kan innehas i två år.

Stipendium kan sökas för kurslitteratur relevant för utbildningen vid SLU. Kvitto bifogas ansökan.

Algot Lagervalls stipendiefond

Stipendiet kan sökas av agronomstuderande som uppnått minst 120 hp vid SLU.

Tid för innehav: 1 år. Syfte med stipendiet anges i ansökan.

Birger Platons stipendiefond

Stipendiet kan sökas av agronom-, hortonom- och landskapsarkitektstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU. Syfte med stipendiet anges i ansökan.

Nils Lengquists stipendiefond

SLU administrerar stiftelsens ansökningar men Handelsbanken Stiftelsetjänst är anknuten förvaltare. 

Här kan du läsa om hur Handelsbanken hanterar dina personuppgifter på svenska och på engelska.

Stipendiet kan sökas av agronom- och hortonomstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU. Stipendiet kan sökas för inköp av kurslitteratur och levnadsomkostnader (såsom hyra, mat och andra vardagliga kostnader).

Stipendium från Nils Lengquists stipendiefond kan tilldelas högst två gånger till samma person och kan ej tilldelas studerande samma år som denna uppbär annat stipendium överstigande 5 000 kr.

Ange syftet med stipendiet i ansökan. 

Chr. Barthels premium

Stipendiet kan sökas av agronom- och hortonomstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU. Syfte med ansökan anges i ansökan.

Knut och Hilma Falks donationsfond

Stipendiet kan sökas av agronomstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU. Syfte med stipendiet anges i ansökan.

Stipendier för forskning

Medlen är avsedda för studier och forskning inom lantbruksområdet. Stipendier för forskning betalas ut till bidragstagarens institution och ingår i institutionens bidragsmedel till projekt. För att erhålla totalkostnad för projektet åligger det den sökande att informera sig om vilka avgifter institutionen tar ut för gemensamma kostnader.

C L Behms fond för baljväxtodling – ansöks 1–31 oktober 2024

Bidrag ur fonden utgår för forskning och försök som syftar till att främja landets baljväxtodling. Särskild uppmärksamhet bör ägnas möjligheter att effektivisera den kvävefixerande symbiosen samt att genom växtförädling och introduktion få fram uthålligare och bättre anpassade sorter eller arter.

Stina och Richard Högbergs stipendiefond

Stipendiet delas i första hand ut till agronomie studerande med företräde för sökande som är född eller bor i Värmland. Personbevis som styrker födelseorten ska bifogas om ansökan om företräde ska beaktas.

Stipendiet delas ut i andra hand som ett forskningsstipendium till agronom. Med ansökan bifogas plan över den forskningsuppgift för vars genomförande stipendiet söks tillsammans med utförlig kostnadskalkyl.

BML-fonden – sökbar 2024

Utdelas vartannat år till en forskarstuderande vid institutionen för växtproduktionsekologi som bidrag för studier inom herbicidområdet.

Erik Månssons fond till Lars Folkessons minne

Stipendiet utdelas för forskning inom det lantbruksekonomiska området.

L Nannessons stipendiefond

Stipendiet är avsett att främja och understödja vetenskaplig forskning och praktiskt betydelsefulla undersökningar inom lantbruksekonomins, marknadslärans och jordbrukskooperationens område. Sökande skall ha avlagt agronomexamen. Av tilldelat stipendium utbetalas den sista fjärdedelen först då berättelse över utfört arbete avlämnats och godkänts av stipendiekommittén. Rapport skall ha inkommit senast sex månader efter avslutat arbete.