Rekrytering till högre akademiska anställningar vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 14 maj 2024

På denna sida finns samlad information om processer kopplade till rekrytering till högre akademiska anställningar vid NJ-fakulteten. Anställningarna som avses är professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor samt de tidsbegränsade anställningarna gästprofessor, adjungerad professor och adjungerad universitetslektor. Även processen för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor finns beskriven här.

Gemensamma utgångspunkter för rekrytering av högre akademiska anställningar.

Processerna för rekrytering av högre akademiska anställningar* skiljer sig beroende på typ av anställning. Det finns dock några gemensamma utgångspunkter:

 • Fakultetsledningen har en generell överblick över alla ämnesområden och dess ansvariga inklusive tidpunkten för när ämnesansvarig uppnår taket för att kunna vara ämnesansvarig. Fakultetsledningen för även regelbundna dialoger med institutionerna om den strategiska kompetensförsörjningen och bereder fakultetsnämndens långsiktiga planering av ämnesområden och deras bemanning.
 • Behov av rekrytering av lärare kan uppstå av olika skäl, t.ex. genom förändring inom institutionens utbildningsuppdrag eller pensionering. En läraranställning som blir vakant återbesätts inte per automatik. Inför en eventuell rekrytering är det prefektens ansvar att till dekanen rapportera detta. Därefter kan fakultetsledningen inkludera det aktuella önskemålet i sin långsiktiga planering och prioritering.
 • Det är viktigt att ta höjd för att processen att rekrytera tar tid. Det är inte alltid ärenden flyter på enligt planering utan omständigheter inträffar som gör att vissa processteg behöver tas om eller senareläggas. Vidare är samtliga anställningar strategiska till sin karaktär och omgärdade av omfattande regelverk såväl internt på SLU som nationellt. Se relaterade länkar och dokument på denna sida.
 • Processerna inbegriper flera beslutssteg och varje steg förutsätter väl genomarbetade handlingar. Alla underlag förväntas komma från prefekten. Underlagen måste innehålla tillräckligt mycket information för att de ska behandlas, dock måste inte all information finnas med i första skedet. Se respektive anställning för hänvisning till information om vad underlagen bör innehålla.
 • Alla rekryteringar har sin grund i en noggrann behovsanalys där verksamhetens kompetensförsörjningsplaner är ett viktigt dokument.
 • Arbetet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv samt vara fritt från diskriminering. Aspekter i processen som kopplas till bedömning av kandidater får inte missgynna någon oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etisk ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.

*På en statlig myndighet som SLU finns inga ”tjänster”. Det finns heller inga ”professurer” eller ”lektorat”. Begrepp som ”ämnesprofessor”, ”stolsprofessor” och liknande saknar också betydelse i en formell mening. På SLU och alla andra statliga myndigheter finns endast anställningar som professor, universitetslektor osv. Det är detta begrepp som ska användas.

Här kan du läsa mer om processen att rekrytera för respektive typ av anställning.

 • Professor
 • Universitetslektor
 • Biträdande universitetslektor
 • Befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor
 • Gästprofessor
 • Adjungerad professor
 • Adjungerad universitetslektor

 

Rekrytering av professor vid NJ-fakulteten

På denna sida finns samlad information om processen att rekrytera en professor vid NJ-fakulteten.

Professor är den främsta anställningen som lärare vid SLU. Processen att rekrytera en professor är också den mest omfattande och tar längst tid i anspråk. Nedan följer en beskrivning av de olika processtegen.

Förprocess – inför beslut om att starta rekrytering

Steg 1: Initiera dialog med fakultetsledningen

När uppdrag som ämnesområdesansvarig upphör p.g.a. pensionering eller annan omständighet ska prefekten rapportera detta till dekanen. Därefter kan fakultetsledningen inkludera det aktuella ämnesområdet i sin långsiktiga planering och prioritering.

Steg 2: Fakultetsledningen gör en bedömning av ämnesområdets strategiska betydelse

När prefekten signalerat ett kommande rekryteringsbehov hos dekanen gör fakultetsledningen en samlad bedömning av ämnesområdets strategiska betydelse. Utifrån denna bedömning, vilken inkluderar en dialog med berörd institution, läggs ett förslag till beslut i fakultetsnämnden (FN) avseende ämnesområdet som analyserats. Beroende på beslut kan institutionen bli ombedd att inkomma med en anhållan.

För utförlig beskrivning av dessa två steg ovan, se dokumentet Rutiner för prövning av ämnesområden respektive beredning av högre akademiska anställningar som återfinns under rubriken Länkar och dokument.

Steg 3: Institutionen inkommer med en anhållan

Institutionen inkommer med en anhållan till FN om att påbörja rekrytering av en professor. Anhållan skickas till fakultetskansliets forskningssekreterare som inhämtar SLU ID för ärendet samt lägger upp ärendet till fakultetsnämndens arbetsutskottutskott (AU) och FN. Forskningssekreteraren meddelar institutionen mötesdatum för utskott respektive nämnd.

För utförlig beskrivning av vad en anhållan ska innehålla, se dokumentet Rutiner för prövning av ämnesområden respektive beredning av högre akademiska anställningar som återfinns under rubriken Länkar och dokument.

Steg 4: Anhållan bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. Forskningssekreteraren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Normalt deltar prefekten vid minst ett AU-möte samt vid FN. Forskningssekreteraren återkopplar eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 5: Beslut om att starta rekrytering fattas i FN

FN fattar principbeslut om att påbörja rekrytering av en professor inom ett preliminärt ämne, utser ordförande för rekryteringskommittén (i normalfallet institutionens prefekt) och uppdrar åt dekanen att utse en rekryteringskommitté. Det kommer att vara rekryteringskommitténs uppgift att inkomma med ett annonsförslag som så småningom ska beredas i AU och fattas beslut om i FN. Forskningssekreteraren lämnar över den fortsatta handläggningen till en ansvarig handläggare som tar kontakt med prefekten för planering och vägledning i ärendet samt förser prefekten med tydlig information genom hela processen. Det är till denna handläggare som prefekten ska vända sig till vid frågor gällande ärendet.

Rekryteringsprocess – efter beslut om att starta rekrytering

Steg 1: Dekan utser rekryteringskommitté

Senast på överenskommet datum inkommer prefekten till ansvarig handläggare med förslag på ytterligare ledamöter i rekryteringskommittén. Handläggaren föredrar ärendet för dekanen och expedierar dekanens beslut varpå rekryteringskommittén kan påbörja sitt arbete med annonsförslaget. Handläggaren förser kommittén med annonsmallar och föreslår en tidsplanering för rekryteringen i sin helhet till prefekten.

För utförlig beskrivning av rekryteringskommitténs uppgift, se dokumentet Riktlinjer för rekryteringskommittéer för professorer som återfinns under rubriken Länkar och dokument.

Steg 2: Rekryteringskommitté inkommer med annonsförslag

Senast på överenskommet datum inkommer prefekten till ansvarig handläggare med rekryteringskommitténs annonsförslag, vilken lägger upp ärendet till fakultetsnämndens arbetsutskottutskott (AU) och fakultetsnämnden (FN) enligt tidsplan. Handläggaren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Normalt deltar prefekten vid både AU1 och AU2. Handläggaren återkopplar eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 3: Annonsförslag bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. Normalt deltar prefekten vid både AU1 och AU2. Handläggaren sammanställer och återkopplar eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN. Vid rekrytering av en professor presenteras också annonsförslaget i rektors ledningsråd. Detta sker mellan AU och beslut i FN och det är dekanen tillika ordförande i fakultetsnämnden som föredrar ärendet och inhämtar rektors synpunkter och tillstyrkan.

Steg 4: Fastställning och publicering av annons

FN fastställer annonsen. Handläggaren ber rekryteringskommittén att inkomma med en engelsk annons som överensstämmer med den slutgiltiga fastställda svenska annonsen. Handläggaren publicerar därefter anställningen enligt överenskommen tidsplan. Vanligtvis pågår ansökningstiden under minst åtta veckor. Under denna tid ombeds institutionen att förbereda en lista med sakkunniga som kan kontaktas för att nomineras till uppdrag som sakkunniggranskare i nästa steg.

Steg 5: Ansökningsperioden stänger och institution inkommer med förslag på sakkunniga

Efter sista ansökningsdag förser handläggaren prefekten med sökandeförteckning samt ber institutionen inkomma med förslag på tre sakkunniga enligt överenskommen tidsplan. Handläggaren lägger upp ärendet till AU och FN.

Steg 6: Förslag på sakkunniga bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. Handläggaren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Handläggaren återkopplar också eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 7: Beslut om sakkunniga fattas i FN

FN fattarbeslut om sakkunniga och handläggaren skickar ut uppdrag till sakkunniga enligt överenskommen tidsplan.

Steg 8: Sakkunnigutlåtanden inkommer

Sakkunnigas utlåtanden inkommer, vanligtvis efter cirka sex till åtta veckor och skickas ut av handläggare till samtliga sökanden.

Steg 9: Lärarförslagsnämndens första möte LFN1

Lärarfördslagsnämnden (LFN) sammanträder för att besluta om vem/vilka kandidater som ska bjudas in till intervju. Ofta inbjuds sakkunniga att delta på detta möte. Handläggaren informerar sökande, prefekt och sakkunniga om beslutet.

Steg 10: Lärarförslagsnämndens andra möte, LFN2

LFN håller intervjuer och sammanträder för att besluta om vem som ska föreslås för anställningen. Normalt deltar prefekten vid intervjuerna samt efterföljande möte med närvaro- och yttranderätt men utan beslutsrätt. Handläggaren informerar föreslagen kandidat, sökande, prefekt och sakkunniga om beslutet. Prefekten tar kontakt med den föreslagna kandidaten för att träffas och diskutera anställningen och institutionsrelaterade frågor.

Efterprocess – beslut, kungörelse, överklagandeperiod

Steg 1: Dekanen förhandlar med föreslagen kandidat

Dekanen kontaktar den förslagna kandidaten för att träffas och förhandla lön.

Steg 2: Rektorsbeslut

När alla förhandlingar är avslutade föredrar handläggaren ärendet inför rektor enligt överenskommen tidsplan. Efter rektor fattat beslut om anställning expedierar handläggaren beslutet till innehavaren av anställningen, prefekten och berörda vid fakulteten och universitetet. HR kungör anställningen varpå överklagandeperioden börjar.

Steg 3: Lagakraftvunnen anställning

Tre veckor efter anställningens kungörelse stänger överklagandeperioden och anställningen har vunnit laga kraft.

Rekrytering av universitetslektor vid NJ-fakulteten

På denna sida finns samlad information om processen att rekrytera en universitetslektor vid NJ-fakulteten.

Förprocess – inför beslut om att starta rekrytering

Steg 1: Dialog med fakultetsledningen

Se första och andra punkten om strategisk kompetensförsörjning under rubriken Gemensamma utgångspunkter längst upp på denna sida. 

Steg 2: Institutionen inkommer med en anhållan och ett annonsförslag

Institutionen inkommer med en anhållan till fakultetsnämnden om att påbörja rekrytering av en universitetslektor. Anhållan skickas till fakultetskansliets forskningssekreterare som inhämtar SLU ID för ärendet samt lägger upp ärendet till fakultetsnämndens arbetsutskottutskott (AU) och fakultetsnämnden (FN). Forskningssekreteraren meddelar institutionen mötesdatum för utskott respektive nämnd.

För utförlig beskrivning av vad en anhållan ska innehålla, se dokumentet Rutiner för prövning av ämnesområden respektive beredning av högre akademiska anställningar som återfinns under rubriken Länkar och dokument.

Steg 3: Anhållan och annonsförslag bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. Forskningssekreteraren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Normalt deltar prefekten vid både AU1 och AU2. Forskningssekreteraren sammanställer och återkopplar eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 4: FN beslutar om att starta rekrytering och fastställa annons

FN fattar beslut om att påbörja rekrytering av en universitetslektor och fastslår annonsen. Forskningssekreteraren lämnar över den fortsatta handläggningen till en ansvarig handläggare som tar kontakt med prefekten för planering och vägledning i ärendet samt förser prefekten med tydlig information genom hela processen. Det är till denna handläggare som prefekten ska vända sig till vid frågor gällande ärendet.

Rekryteringsprocess – efter beslut om att starta rekrytering

Steg 1: Publicering av annons

FN fastställer annonsen. Handläggaren ber rekryteringskommittén inkomma med en engelsk annons som överensstämmer med den slutgiltiga fastställda svenska annonsen. Handläggaren publicerar därefter anställningen enligt överenskommen tidsplan. Vanligtvis pågår ansökningstiden under minst åtta veckor. Under denna tid ombeds institutionen att förbereda en lista med sakkunniga som kan kontaktas för att nomineras till uppdrag som sakkunniggranskare i nästa steg.

Steg 2: Ansökningsperioden stänger och institution inkommer med förslag på sakkunniga

Efter sista ansökningsdag förser handläggaren prefekten med sökandeförteckning samt ber institutionen inkomma med förslag på två sakkunniga enligt överenskommen tidsplan. Handläggaren lägger upp ärendet till AU och FN.

Steg 3: Förslag på sakkunniga bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. Handläggaren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Handläggaren återkopplar också eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 4: Beslut om sakkunniga fattas i FN

FN fattarbeslut om sakkunniga och handläggaren skickar ut uppdrag till sakkunniga enligt överenskommen tidsplan.

Steg 5: Sakkunnigutlåtanden inkommer

Sakkunnigas utlåtanden inkommer, vanligtvis efter cirka fyra till tio veckor och skickas ut av handläggare till samtliga sökanden.

Steg 6: Lärarförslagsnämndens första möte LFN1

Lärarfördslagsnämnden (LFN) sammanträder för att besluta om vem/vilka kandidater som ska bjudas in till intervju. Ofta inbjuds sakkunniga att delta på detta möte. Handläggaren informerar sökande, prefekt och sakkunniga om beslutet.

Steg 7: Lärarförslagsnämndens andra möte, LFN2

LFN håller intervjuer och sammanträder för att besluta om vem som ska föreslås för anställningen. Handläggaren informerar föreslagen kandidat, sökande, prefekt och sakkunniga om beslutet.

Steg 8: Institutionen verkställer anställningen

Handläggaren kontaktar institutionen och lämnar över den fortsatta handläggningen av ärendet. Prefekten tar kontakt med den föreslagna kandidaten för att träffas och diskutera anställningen och förhandla lön. Institutionen verkställer anställningen.

Rekrytering av biträdande universitetslektor vid NJ-fakulteten

På denna sida finns samlad information om processen att rekrytera en biträdande universitetslektor vid NJ-fakulteten.

Förprocess – inför beslut om att starta rekrytering

Steg 1: Dialog med fakultetsledningen

Se första och andra punkten om strategisk kompetensförsörjning under rubriken Gemensamma utgångspunkter längst upp på denna sida.

Steg 2: Institutionen inkommer med en anhållan, ett annonsförslag samt specifika kriterier

Institutionen inkommer med en anhållan till fakultetsnämnden (FN) om att påbörja rekrytering av en biträdande universitetslektor. Förutom anhållan inkommer institutionen också med ett annonsförslag samt förslag på bedömningsgrunder som kommer att tillämpas i ett ärende om befordran till universitetslektor (enligt Högskoleförordning 4 kap 4a §), de så kallade specifika kriterier. Samtliga handlingar skickas till fakultetskansliets forskningssekreterare som inhämtar SLU ID för ärendet samt lägger upp ärendet till fakultetsnämndens arbetsutskottutskott (AU) och FN. Forskningssekreteraren meddelar institutionen mötesdatum för utskott respektive nämnd.

För utförlig beskrivning av vad en anhållan ska innehålla, se dokumentet Rutiner för prövning av ämnesområden respektive beredning av högre akademiska anställningar som återfinns under rubriken Länkar och dokument.

Steg 3: Anhållan, annonsförslag och specifika kriterier bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. Forskningssekreteraren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Normalt deltar prefekten vid både AU1 och AU2. Forskningssekreteraren sammanställer och återkopplar eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 4: FN beslutar om att starta rekrytering och fastställa annons samt specifika kriterier

FN fattar beslut om att påbörja rekrytering av en universitetslektor och fastslår annonsen. Forskningssekreteraren lämnar över den fortsatta handläggningen till en ansvarig handläggare som tar kontakt med prefekten för planering och vägledning i ärendet samt förser prefekten med tydlig information genom hela processen. Det är till denna handläggare som prefekten ska vända sig till vid frågor gällande ärendet.

Rekryteringsprocess – efter beslut om att starta rekrytering

Steg 1: Publicering av annons

FN fastställer annonsen. Handläggaren ber institutionen inkomma med en engelsk annons som överensstämmer med den slutgiltiga fastställda svenska annonsen. Handläggaren publicerar därefter anställningen enligt överenskommen tidsplan. Vanligtvis pågår ansökningstiden under minst åtta veckor. Under denna tid ombeds institutionen att förbereda en lista med sakkunniga som kan kontaktas för att nomineras till uppdrag som sakkunniggranskare i nästa steg.

Steg 2: Ansökningsperioden stänger och institution inkommer med förslag på sakkunniga

Efter sista ansökningsdag förser handläggaren prefekten med sökandeförteckning samt ber institutionen inkomma med förslag på två sakkunniga enligt överenskommen tidsplan. Handläggaren lägger upp ärendet till AU och FN.

Steg 3: Förslag på sakkunniga bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. Handläggaren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Handläggaren återkopplar också eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 4: Beslut om sakkunniga fattas i FN

FN fattarbeslut om sakkunniga och handläggaren skickar ut uppdrag till sakkunniga enligt överenskommen tidsplan.

Steg 5: Sakkunnigutlåtanden inkommer

Sakkunnigas utlåtanden inkommer, vanligtvis efter cirka fyra till tio veckor och skickas ut av handläggare till samtliga sökanden.

Steg 6: Lärarförslagsnämndens första möte LFN1

Lärarförslagsnämnden (LFN) sammanträder för att besluta om vem/vilka kandidater som ska bjudas in till intervju. Ofta inbjuds sakkunniga att delta på detta möte. Handläggaren informerar sökande, prefekt och sakkunniga om beslutet.

Steg 7: Lärarförslagsnämndens andra möte, LFN2

LFN håller intervjuer och sammanträder för att besluta om vem som ska föreslås för anställningen. Handläggaren informerar föreslagen kandidat, sökande, prefekt och sakkunniga om beslutet.

Steg 8: Institutionen verkställer anställningen

Handläggaren kontaktar institutionen och lämnar över den fortsatta handläggningen av ärendet. Prefekten tar kontakt med den föreslagna kandidaten för att träffas och diskutera anställningen och förhandla lön. Institutionen verkställer anställningen.

Befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid NJ-fakulteten

På denna sida finns samlad information om processen att befordra en biträdande universitetslektor till universitetslektor vid NJ-fakulteten.

Den grundläggande principen för alla läraranställningar vid SLU är att de tillsätts i konkurrens genom annonsering. Högskoleförordningen (HF) fastställer dock undantag för biträdande universitetslektor (BUL). Detta då syftet med anställningen är att en BUL ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor (UL). Ämnet för anställningen som UL ska vara detsamma som för anställningen som BUL.

Med utgångspunkt i SLU:s strategiska behov kan rektor i undantagsfall bevilja prövning för befordran av andra läraranställningar. Mer information om detta finns att läsa i SLU:s anställningsordning.

Steg 1: Halvtidsuppföljning genomförs av prefekt

En halvtidsuppföljning ska genomföras och dokumenteras av prefekt eller av den prefekten utser i sitt ställe efter två års anställning. Syftet med halvtidsuppföljning är att dokumentera hur meritering för en BUL fortskrider. Uppföljningen ska inte förväxlas med medarbetarsamtal eller motsvarande.

För utförlig beskrivning av vad en halvtidsuppföljning ska innehålla samt instruktion för prövning/befordran från BUL till UL, se länken till sidan Biträdande universitetslektor som återfinns under rubriken Länkar och dokument.

Steg 2: Den sökande kontaktar sekreterare i fakultetens lärarförslagsnämnd (LFN) och ansökan öppnar

Tidigast efter tre år men minst sex månader innan anställning som BUL upphör kan en ansökan om befordran till UL göras. Den sökande kontaktar sekreterare i fakultetens lärarförslagsnämnd (LFN) tillika handläggare. SLU ID för ärendet inhämtas och handläggare förser den sökande med en personlig länk till ansökan i rekryteringsverktyget ReachMee. Vanligtvis pågår ansökningstiden under minst åtta veckor.

Förutom att redovisa i ansökan hur behörig- och bedömningsgrunder för anställning som UL uppfylls ska den sökande även ha uppfyllt de specifika kriterier för befordran som fastställdes i samband med utlysningen av anställningen som BUL. Den sökande och personen som ansvarar för ämnesområdet där den sökande ingår ska var för sig skriva en självvärdering respektive ett utlåtande som beskriver hur kriterierna för befordran har uppfyllts (gärna i tabellform). Både självvärderingen och utlåtandet, som är skrivna på engelska, signeras av prefekten för kännedom och biläggs ansökan liksom halvtidsuppföljningen för BUL.

Steg 3: Handläggaren ber prefekt inkomma med förslag på sakkunniga

Handläggaren tar kontakt med prefekten för planering och vägledning i ärendet samt förser prefekten med tydlig information genom hela processen. Det är till denna handläggare som prefekten ska vända sig till vid frågor gällande ärendet. Handläggaren föreslår en tidsplan för ärendet och ber därefter institutionen inkomma med förslag på två sakkunniga samt deras cv:n enligt överenskommen tidsplan. Handläggaren förser institutionen med mall för att fylla i förslagen.

Steg 4: Institutionen inkommer med förslag på sakkunniga

Institutionen inkommer med förslag på sakkunniga enligt tidsplan. Handläggaren lägger upp ärendet till fakultetsnämndens arbetsutskottutskott (AU) och fakultetsnämnden (FN). Handläggaren meddelar institutionen mötesdatum för utskott respektive nämnd.

Steg 5: Förslag på sakkunniga bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. Handläggaren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Handläggaren återkopplar också eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.  

Steg 6: Ansökningsperioden stänger och beslut om sakkunniga fattas i FN

Sista ansökningsdag infaller och FN fattar beslut om sakkunniga och handläggaren skickar ut uppdrag till sakkunniga enligt överenskommen tidsplan.

Steg 7: Sakkunnigutlåtanden inkommer

Sakkunnigas utlåtanden inkommer, vanligtvis efter cirka fyra till tio veckor och skickas ut av handläggare till den sökande och sakkunniga.

Steg 8: Lärarförslagsnämndens möte

LFN sammanträder för att besluta om förslag till befordran. Ofta inbjuds sakkunniga att delta på detta möte. Handläggaren informerar den sökande, prefekt och sakkunniga om beslutet.

Steg 9: Institutionen verkställer anställningen

Handläggaren kontaktar institutionen och lämnar över den fortsatta handläggningen av ärendet. Prefekten tar kontakt med den föreslagna kandidaten för att träffas och diskutera anställningen och förhandla lön. Institutionen verkställer anställningen.

Anställning av gästprofessor vid NJ-fakulteten

På denna sida finns samlad information om processen att anställa en gästprofessor vid NJ-fakulteten.

En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om anställning som gästlärare av en person som uppfyller behörighetskraven för professor. En gästprofessor vid SLU har sin ordinarie anställning vid ett annat lärosäte eller motsvarande, svenskt eller utländskt. Syftet är att öka möjligheterna till utbyte och kompletterande kompetenser inom utbildning och forskning. En gästprofessor ska uppfylla samma behörighetskrav som gäller för en professor vid SLU.

En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. Anställningen får förnyas, dock får den sammanlagda anställningstiden omfatta högst fem år.

En gästprofessor ska normalt ägna merparten av sin tid åt forskning och forskarutbildning. Detaljreglering av arbetsuppgifter beslutas av prefekt och dokumenteras i en arbetsplan.

Handläggningsordning vid anställning av ny gästprofessor

Steg 1: Institutionen inkommer med en anhållan

Institutionen inkommer med en anhållan till forskningssekreterare om att anställa en gästprofessor. SLU ID för ärendet inhämtas och den fortsatta handläggningen lämnas över till en ansvarig handläggare som tar kontakt med prefekten för planering och vägledning i ärendet samt förser prefekten med tydlig information genom hela processen. Det är till denna handläggare som prefekten ska vända sig till vid frågor gällande ärendet. Handläggaren lägger upp ärendet till fakultetsnämndens arbetsutskott (AU).

I det fall professorn inte uppbär lön från SLU ska även ett utkast på avtal inkluderas med anhållan. En sådan avtalsmall förser handläggaren institutionen med. Normalt uppbär en adjungerad professor inte lön från SLU medan en gästprofessor gör det, vilket innebär att avtal oftast endast upprättas i de fall anställningen avser en adjungerad professor.

Anhållan ska också innehålla förslag på tre sakkunniga samt deras cv:n. Handläggaren förser institutionen med mall för att fylla i förslagen. Anhållan kan innehålla en motivering om att sakkunniggranskning är uppenbart obehövlig. I sådant fall behöver inga förslag på sakkunniga inkomma med anhållan, men kan komma att behöva inhämtas om fakultetsnämnden (FN) fattar ett annorlunda beslut.

Steg 2: Ärendet bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. AU bereder anhållan, eventuellt utkast på avtal samt eventuellt förslag på sakkunniga. Handläggaren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Handläggaren återkopplar också eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 3: Beslut i ärendet fattas i FN

FN fattar beslut om anhållan, eventuellt avtal och eventuella sakkunniga. Vid sakkunniggranskning skickar handläggaren ut uppdrag till sakkunniga enligt överenskommen tidsplan och lägger upp ärendet till lärarförslagsnämnden (LFN). I det fall FN beslutar att sakkunnigprövning är uppenbart obehövligt fattas även beslut om att föreslå för anställning varpå steg 4 och 5 uteblir.

Steg 4: Sakkunnigutlåtanden inkommer (detta steg uteblir om sakkunnigprövning bedömts uppenbart obehövligt)

Sakkunnigas utlåtanden inkommer, vanligtvis efter cirka fyra till tio veckor. Handläggaren lägger upp ärendet till LFN.

Steg 5: Lärarförslagsnämndens möte (detta steg uteblir om sakkunnigprövning bedömts uppenbart obehövligt)

LFN sammanträder för att fatta förslag till beslut i ärendet. Har sakkunnigprövning skett så kan sakkunniga bjudas in att delta på detta möte. Handläggaren informerar gästprofessorn, prefekt och sakkunniga om beslutet.

Efterprocess – rektorsbeslut och kungörelse

Steg 1: Rektorsbeslut

Handläggaren föredrar ärendet inför rektor enligt överenskommen tidsplan. Efter rektor fattat beslut om anställning expedierar handläggaren beslutet till innehavaren av anställningen, prefekten och berörda vid fakulteten och universitetet. HR kungör anställningen. En anställning som gästprofessor eller adjungerad professor kan inte överklagas. 

***

Handläggningsordning vid förlängning av anställning som gästprofessor

Steg 1: Institutionen inkommer med en anhållan

Institutionen inkommer med en anhållan till forskningssekreterare om att förlänga en anställning som gästprofessor. SLU ID för ärendet inhämtas och den fortsatta handläggningen lämnas över till en ansvarig handläggare som tar kontakt med prefekten för planering och vägledning i ärendet samt förser prefekten med tydlig information genom hela processen. Det är till denna handläggare som prefekten ska vända sig till vid frågor gällande ärendet. Handläggaren lägger upp ärendet till fakultetsnämndens arbetsutskott (AU).

I det fall professorn inte uppbär lön från SLU ska även ett utkast på uppdaterat avtal inkluderas med anhållan. En sådan avtalsmall förser handläggaren institutionen med. Normalt uppbär en adjungerad professor inte lön från SLU medan en gästprofessor gör det, vilket innebär att avtal oftast endast upprättas i de fall anställningen avser en adjungerad professor.

Vid en förlängning görs ingen ny sakkunniggranskning. Anhållan behöver alltså inte innehålla förslag på sakkunniga.

Steg 2: Ärendet bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. AU bereder anhållan och utkast på uppdaterat avtal. Handläggaren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Handläggaren återkopplar också eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 3: Beslut i ärendet fattas i FN

FN fattar förslag till beslut om anhållan och uppdaterat avtal. Handläggaren informerar gästprofessorn/adjungerade professorn, prefekt och sakkunniga om beslutet.

Steg 4: Rektorsbeslut

Handläggaren föredrar ärendet inför rektor enligt överenskommen tidsplan. Efter rektor fattat beslut om anställning expedierar handläggaren beslutet till innehavaren av anställningen, prefekten och berörda vid fakulteten och universitetet. HR kungör anställningen. En anställning som gästprofessor eller adjungerad professor kan inte överklagas. 

Anställning av adjungerad professor vid NJ-fakulteten

På denna sida finns samlad information om processen att anställa en adjungerad professor vid NJ-fakulteten.

En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om adjungering till en högskola av någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. En adjungerad professor måste alltså ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med adjungerad anställning är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en verksamhet av hög kvalitet. En adjungerad professor ska uppfylla samma behörighetskrav som gäller för en professor vid SLU.

En adjungerad professor ska anställas tills vidare med en omfattning om högst 49 procent, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas.  Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år.

En adjungerad professor ska normalt ägna merparten av sin tid åt forskning och forskarutbildning. Detaljreglering av arbetsuppgifter beslutas av prefekt och dokumenteras i en arbetsplan. Inför anställning bör ett avtal mellan SLU och huvudarbetsgivaren upprättas. Ett avtal ska alltid upprättas när SLU inte betalar ut lön direkt till den adjungerade. Avtalet reglerar villkor såsom arbetsuppgifter, kostnader, krav på resurser, äganderätt till resultat, rätt till publicering och sekretess.

Handläggningsordning vid anställning av ny adjungerad professor

Steg 1: Institutionen inkommer med en anhållan

Institutionen inkommer med en anhållan till forskningssekreterare om att anställa en adjungerad professor. SLU ID för ärendet inhämtas och den fortsatta handläggningen lämnas över till en ansvarig handläggare som tar kontakt med prefekten för planering och vägledning i ärendet samt förser prefekten med tydlig information genom hela processen. Det är till denna handläggare som prefekten ska vända sig till vid frågor gällande ärendet. Handläggaren lägger upp ärendet till fakultetsnämndens arbetsutskott (AU).

Då en adjungerad professor inte uppbär lön från SLU ska ett utkast på avtal inkluderas med anhållan. En sådan avtalsmall förser handläggaren institutionen med. Anhållan ska också innehålla förslag på tre sakkunniga samt deras cv:n. Handläggaren förser institutionen med mall för att fylla i förslagen. Anhållan kan innehålla en motivering om att sakkunniggranskning är uppenbart obehövlig. I sådant fall behöver inga förslag på sakkunniga inkomma med anhållan, men kan komma att behöva inhämtas om fakultetsnämnden (FN) fattar ett annorlunda beslut.

Steg 2: Ärendet bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. bereder anhållan, utkast på avtal samt eventuellt förslag på sakkunniga. Handläggaren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Handläggaren återkopplar också eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 3: Beslut i ärendet fattas i FN

FN fattar beslut om anhållan, avtal och eventuella sakkunniga. Vid sakkunniggranskning skickar handläggaren ut uppdrag till sakkunniga enligt överenskommen tidsplan och lägger upp ärendet till lärarförslagsnämnden (LFN). I det fall FN beslutar att sakkunnigprövning är uppenbart obehövligt fattas även beslut om att föreslå för anställning varpå steg 4 och 5 uteblir.

Steg 4: Sakkunnigutlåtanden inkommer (detta steg uteblir om sakkunnigprövning bedömts uppenbart obehövligt)

Sakkunnigas utlåtanden inkommer, vanligtvis efter cirka fyra till tio veckor. Handläggaren lägger upp ärendet till LFN.

Steg 5: Lärarförslagsnämndens möte (detta steg uteblir om sakkunnigprövning bedömts uppenbart obehövligt)

LFN sammanträder för att fatta förslag till beslut i ärendet. Har sakkunnigprövning skett så kan sakkunniga bjudas in att delta på detta möte. Handläggaren informerar den adjungerade professorn, prefekt och sakkunniga om beslutet.

Steg 6: Rektorsbeslut och kungörelse

Handläggaren föredrar ärendet inför rektor enligt överenskommen tidsplan. Efter rektor fattat beslut om anställning expedierar handläggaren beslutet till innehavaren av anställningen, prefekten och berörda vid fakulteten och universitetet. HR kungör anställningen. En anställning som adjungerad professor kan inte överklagas. 

***

Handläggningsordning vid förlängning av anställning som adjungerad professor

Steg 1: Institutionen inkommer med en anhållan

Institutionen inkommer med en anhållan till forskningssekreterare om att förlänga en anställning som adjungerad professor. SLU ID för ärendet inhämtas och den fortsatta handläggningen lämnas över till en ansvarig handläggare som tar kontakt med prefekten för planering och vägledning i ärendet samt förser prefekten med tydlig information genom hela processen. Det är till denna handläggare som prefekten ska vända sig till vid frågor gällande ärendet. Handläggaren lägger upp ärendet till fakultetsnämndens arbetsutskott (AU).

Då en adjungerad professor inte uppbär lön från SLU ska ett utkast på uppdaterat avtal inkluderas med anhållan. En sådan avtalsmall förser handläggaren institutionen med.

Vid en förlängning görs ingen ny sakkunniggranskning. Anhållan behöver alltså inte innehålla förslag på sakkunniga.

Steg 2: Ärendet bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. AU bereder anhållan och utkast på uppdaterat avtal. Handläggaren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Handläggaren återkopplar också eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 3: Förslag till beslut fattas i FN

FN fattar förslag till beslut om anhållan och uppdaterat avtal.

Steg 4: Rektorsbeslut och kungörelse

Handläggaren föredrar ärendet inför rektor enligt överenskommen tidsplan. Efter rektor fattat beslut om anställning expedierar handläggaren beslutet till innehavaren av anställningen, prefekten och berörda vid fakulteten och universitetet. HR kungör anställningen. En anställning som adjungerad professor kan inte överklagas. 

Anställning av adjungerad universitetslektor vid NJ-fakulteten

På denna sida finns samlad information om processen att anställa en adjungerad universitetslektor vid NJ-fakulteten.

Endast någon som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför universitets- och högskolesektorn får anställas som adjungerad universitetslektor. Anställningens omfattning ska utgå från verksamhetens krav och bör normalt vara 20 procent av en heltidsanställning. I vissa fall kan det vara aktuellt med en högre omfattning, dock högst 50 procent. En adjungerad universitetslektor ska anställas tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Syftet med adjungeringen är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet. En adjungerad universitetslektor ska uppfylla samma behörighetskrav som gäller för en universitetslektor vid SLU.

En adjungerad universitetslektor ska normalt ägna merparten av sin tid åt undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå. Detaljreglering av arbetsuppgifter beslutas av prefekt och dokumenteras i en arbetsplan. Inför anställning bör ett avtal mellan SLU och huvudarbetsgivaren upprättas. Ett avtal ska alltid upprättas när SLU inte betalar ut lön direkt till den adjungerade. Avtalet reglerar villkor såsom arbetsuppgifter, kostnader, krav på resurser, äganderätt till resultat, rätt till publicering och sekretess.

 

Handläggningsordning vid anställning av ny adjungerad universitetslektor

Steg 1: Institutionen inkommer med en anhållan

Institutionen inkommer med en anhållan till forskningssekreterare om att anställa en adjungerad professor. SLU ID för ärendet inhämtas och den fortsatta handläggningen lämnas över till en ansvarig Handläggare som tar kontakt med prefekten för planering och vägledning i ärendet samt förser prefekten med tydlig information genom hela processen. Det är till denna handläggare som prefekten ska vända sig till vid frågor gällande ärendet. Handläggaren lägger upp ärendet till fakultetsnämndens arbetsutskott (AU).

Då en adjungerad universitetslektor inte uppbär lön från SLU ska ett utkast på avtal inkluderas med anhållan. En sådan avtalsmall förser handläggaren institutionen med.

Anhållan ska också innehålla förslag på två sakkunniga samt deras cv:n. Handläggaren förser institutionen med mall för att fylla i förslagen. Anhållan kan innehålla en motivering om att sakkunniggranskning är uppenbart obehövlig. I sådant fall behöver inga förslag på sakkunniga inkomma med anhållan, men kan komma att behöva inhämtas om fakultetsnämnden (FN) fattar ett annorlunda beslut.

Steg 2: Ärendet bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. AU bereder anhållan, utkast på avtal samt eventuellt förslag på sakkunniga. Handläggaren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Handläggaren återkopplar också eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 3: Beslut i ärendet fattas i FN

FN fattar beslut om anhållan, avtal och eventuella sakkunniga. Vid sakkunniggranskning skickar handläggaren ut uppdrag till sakkunniga enligt överenskommen tidsplan och lägger upp ärendet till lärarförslagsnämnden (LFN).

Steg 4: Sakkunnigutlåtanden inkommer (detta steg uteblir om sakkunnigprövning bedömts uppenbart obehövligt)

Sakkunnigas utlåtanden inkommer, vanligtvis efter cirka fyra till tio veckor. Handläggaren lägger upp ärendet till LFN.

Steg 5: Lärarförslagsnämndens möte (detta steg uteblir om sakkunnigprövning bedömts uppenbart obehövligt)

LFN sammanträder för att fatta förslag till beslut i ärendet. Har sakkunnigprövning skett så kan sakkunniga bjudas in att delta på detta möte. Handläggaren informerar den adjungerade universitetslektorn, prefekt och sakkunniga om beslutet.

Steg 6: Institutionen verkställer anställningen

Handläggaren kontaktar institutionen och lämnar över den fortsatta handläggningen av ärendet. Prefekten tar kontakt med den föreslagna kandidaten och institutionen verkställer anställningen.

 

***

Handläggningsordning vid förlängning av anställning som adjungerad universitetslektor

Steg 1: Institutionen inkommer med en anhållan

Institutionen inkommer med en anhållan till forskningssekreterare om att förlänga en anställning som adjungerad professor. SLU ID för ärendet inhämtas och den fortsatta handläggningen lämnas över till en ansvarig handläggare som tar kontakt med prefekten för planering och vägledning i ärendet samt förser prefekten med tydlig information genom hela processen. Det är till denna handläggare som prefekten ska vända sig till vid frågor gällande ärendet. Handläggaren lägger upp ärendet till fakultetsnämndens arbetsutskott (AU).

Då en adjungerad universitetslektor inte uppbär lön från SLU ska ett utkast på uppdaterat avtal inkluderas med anhållan. En sådan avtalsmall förser handläggaren institutionen med.

Vid en förlängning görs ingen ny sakkunniggranskning. Anhållan behöver alltså inte innehålla förslag på sakkunniga.

Steg 2: Ärendet bereds i fakultetsnämndens arbetsutskott, AU1 och AU2

FN sammanträder tre tillfällen per termin. Inför varje FN sammanträder AU vid två tillfällen, AU1 och AU2. Varje ärende bereds i minst ett AU innan FN fattar beslut i ärendet. AU bereder anhållan och utkast på uppdaterat avtal. Handläggaren föredrar ärendet och meddelar institutionen om deras eventuella närvaro vid mötena. Handläggaren återkopplar också eventuell feedback och åtgärder inför möte i FN.

Steg 3: Beslut i ärendet fattas i FN

FN fattar beslut om anhållan och uppdaterat avtal. Handläggaren informerar den adjungerade universitetslektor och prefekt om beslutet.

Steg 4: Institutionen verkställer anställningen

Handläggaren kontaktar institutionen och lämnar över den fortsatta handläggningen av ärendet. Prefekten tar kontakt med den föreslagna kandidaten och institutionen verkställer anställningen.


Kontaktinformation

Kristine Koch
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
kristine.koch@slu.se, 018-67 22 48