Befordran till universitetslektor

Senast ändrad: 20 november 2018

Riktlinjer för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

En biträdande universitetslektor (BUL) som är anställd vid SLU ska efter ansökan befordras till en tills-vidare-anställning som universitetslektor, om den BUL har behörighet för en sådan anställning. Ämnet för anställningen som

UL ska vara detsamma som för anställningen som BUL. För att befordras ska den anställde vara vetenskapligt och skicklig inom ämnet för anställningen som UL.

Inför ansökan om befordran kontaktar den sökande handläggare vid respektive fakultetskansli för erhållande av länk till rekryteringssystemet Reachmee.

Ansökan om befordran initieras av den biträdande universitetslektorn och ska följa riktlinjerna för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU. Den sökande och personen som ansvarar för ämnesområdet där den sökande ingår ska var för sig skriva en självvärdering respektive ett utlåtande som beskriver hur de, av fakultetsnämnden beslutade, specifika kriterierna för befordran har uppfyllts (gärna i tabellform). Både självvärderingen och utlåtandet ska signeras av prefekten och biläggas ansökan liksom halvtidsuppföljningen för BUL.

Fakultetsnämnden utser, på förslag från prefekten, två sakkunniga för prövning av ansökan till befordran.

Vid ansökan om befordran ska sakkunnigas yttranden avse frågan sökanden uppfyller behörighetskraven eller inte och om sökanden ska befordras eller inte.

Lärarförslagsnämnden bereder ärendet och avger förslag om ansökan om befordran ska bifallas eller avslås. Det är prefekten som fattar slutgiltigt beslut om anställning.

De specifika kriterierna kan fås från handläggare på respektive kansli


Kontaktinformation
Sidansvarig: hradm@slu.se