Docentantagning

Senast ändrad: 29 augusti 2018

Prövning och antagning av docenter vid SLU är en viktig del i universitetets kvalitetsarbete avseende forskning och forskarutbildning. Docent bör bedriva forskning och är skyldig att fullgöra uppdrag som huvudhandledare, fakultetsopponent, betygsnämndsledamot, examinator, författare av sakkunnigutlåtande och liknande uppdrag för SLU. Docent antas i forskarutbildningsämne vid respektive fakultet.

Några av fakulteterna har utformat tilläggsanvisningar, se längre ner på sidan.

Om du har frågor så kontakta sekreteraren i fakultetens docentämnd:

Behörig att antas till docent är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens, dels har sådan vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk skicklighet som behövs för en docents åligganden.

En docent skall ha utvecklat eller påbörjat utveckla en egen forskningslinje. Den vetenskapliga självständigheten kan visas genom att sökanden publicerat fritt från sin gamla handledargrupp, varit senior author, genomfört post doc, som huvudsökande erhållit forskningsmedel, fungerat som projektledare eller koordinator för forskningsprogram. Docentens vetenskapliga bredd kan visas genom publicering av översiktsartiklar, populärvetenskaplig publikation eller annan samverkan med omvärlden. För konstnärligt verksamma forskare är medverkan i tävlingar, utställningar etc. av betydelse vid bedömning av vetenskaplig bredd. Normalt torde en fördjupning och breddning av forskningserfarenheten motsvarande en forskarassistentperiod om fyra år behövas för att nå erforderlig kompetensnivå och omfång av den vetenskapliga produktionen.

Sökande ska ha utvecklat kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan. Sökande kan antas till docent om han/hon har 10 veckors (heltid) dokumenterad högskolepedagogisk utbildning, varav minst tre veckors utbildning i forskarhandledning, vid SLU. Fakultetsnämnden kan, efter samråd med SUS, och med SUHF:s kriterier (SUHF rekommendation 2005) som grund, godkänna utbildning som inte ingår SLU:s högskolepedagogiska kursutbud.

Sökande skall också uppvisa pedagogiska erfarenheter viktiga för huvudhandledarfunktionen såsom biträdande handledarskap, handledning av examensarbetare el. liknande.

Alla sökande till en docentur vid SLU:s fakulteter skall genomföra en offentlig docentföreläsning. Föreläsningen skall äga rum under ordinarie terminstid över ämne som väljs i samråd med docentnämnden och inom det ämnesområde där den sökande önskar bli
antagen som docent.

Fakultetsnämnden fattar beslut i ärendet, varefter, vid positivt beslut, docentbevis utfärdas.


Kontaktinformation

Lotta Hansson, planeringsavdelningen
Box 7070, 750 07 Uppsala
lotta.hansson@slu.se 018-67 10 14

Sidansvarig: lotta.hansson@slu.se