Docentantagning

Senast ändrad: 14 november 2018

Här hittar du länkar till de generella anvisningar som gäller vid ansökan om att antas som docent. Några av fakulteterna har dessutom utformat tilläggsanvisningar, se längre ner på sidan.

Om du har frågor så kontakta sekreteraren i fakultetens docentämnd:

  • LTV: DN-LTV@slu.se
  • NJ: Caroline Carlström
  • S: Thomas Palo
  • VH: Linda Ferngren

Behörig att antas till docent är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens, dels har sådan vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk skicklighet som behövs för en docents åligganden.

En docent skall ha utvecklat eller påbörjat utveckla en egen forskningslinje. Den vetenskapliga självständigheten kan visas genom att sökanden publicerat fritt från sin gamla handledargrupp, varit senior author, genomfört post doc, som huvudsökande erhållit forskningsmedel, fungerat som projektledare eller koordinator för forskningsprogram. Docentens vetenskapliga bredd kan visas genom publicering av översiktsartiklar, populärvetenskaplig publikation eller annan samverkan med omvärlden. För konstnärligt verksamma forskare är medverkan i tävlingar, utställningar etc. av betydelse vid bedömning av vetenskaplig bredd. Normalt torde en fördjupning och breddning av forskningserfarenheten motsvarande en forskarassistentperiod om fyra år behövas för att nå erforderlig kompetensnivå och omfång av den vetenskapliga produktionen.

Sökande ska ha utvecklat kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan. Sökande kan antas till docent om han/hon har 10 veckors (heltid) dokumenterad högskolepedagogisk utbildning, varav minst tre veckors utbildning i forskarhandledning, vid SLU. Fakultetsnämnden kan, efter samråd med SUS, och med SUHF:s kriterier (SUHF rekommendation 2005) som grund, godkänna utbildning som inte ingår SLU:s högskolepedagogiska kursutbud.

Sökande skall också uppvisa pedagogiska erfarenheter viktiga för huvudhandledarfunktionen såsom biträdande handledarskap, handledning av examensarbetare el. liknande.

Alla sökande till en docentur vid SLU:s fakulteter skall genomföra en offentlig docentföreläsning. Föreläsningen skall äga rum under ordinarie terminstid över ämne som väljs i samråd med docentnämnden och inom det ämnesområde där den sökande önskar bli
antagen som docent.

Fakultetsnämnden fattar beslut i ärendet, varefter, vid positivt beslut, docentbevis utfärdas.

Fakulteternas tilläggsanvisningar för docentantagning


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: lotta.hansson@slu.se