Frågor och svar om utnämning till docent vid SLU

Senast ändrad: 23 januari 2023

 Varför bli docent?

För den som vill etablera sig som forskare vid SLU innebär docentkompetensen att man visar att man är en självständig forskare och att man har visioner för egen forskning och undervisning. Prövning och utnämning till docent är en viktig del i SLU:s kvalitetsarbete både avseende forskning och forskarutbildning. För den enskilde innebär det att man nu får fullgöra uppdrag som huvudhandledare, examinator, författare av sakkunnigutlåtande och liknande uppdrag för SLU. 

Utnämningen till docent är också förknippad med en löneförhöjning. Vid NJ- och S-fakulteten krävs docentkompetens eller motsvarande även för fakultetsopponenter och betygsnämndsledamöter.   

 

Vem kan utnämnas till docent? 

Man kan utnämnas inom de forskarutbildningsämnen som finns vid fakulteten. Man ska ha avlagt doktorsexamen samt ha sådan vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk skicklighet som behövs för en docents åligganden. 

I normalfallet krävs också en anställning vid SLU. Den som är anställd av annan arbetsgivare kan i vissa fall också få en ansökning prövad, om det finns ett samarbete av strategisk vikt för SLU. 

Här kan du läsa mer om SLU:s forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner

 

Är jag behörig sökande? 

Att bli docent i ett ämne markerar att man visat självständig förmåga till forskning och att man besitter betydligt högre kompetens än vad som krävs för doktorsexamen. 

Man ska ha utvecklat eller påbörjat utveckla en egen forskningslinje. Ett mått på självständig förmåga är att man bedrivit forskning utan hjälp från sin tidigare huvudhandledare. Andra mått på den självständiga förmågan är att publicera sin forskning i granskade vetenskapliga tidskrifter och att erhålla forskningsanslag som huvudsökande. 

Man ska ha genomgått högskolepedagogiska kurser motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier varav minst 3 veckor ska avse kurs i forskarhandledning vid SLU. I de fall motsvarande pedagogisk utbildning genomgåtts vid annat lärosäte, kan den tillgodoräknas efter bedömning av enheten för pedagogisk utveckling (EPU).  Observera att oavsett om utbildning har genomförts i Sverige eller utanför Sverige ansvarar den sökande för att kontakta EPU för att få dessa kurser godkända samt bifoga utlåtandet i ansökan innan ansökningstiden gått ut. 

Man ska också uppvisa pedagogiska erfarenheter viktiga för huvudhandledarfunktionen (tex biträdande handledarskap, handledning av examensarbeten). 

 

Hur ansöker man? 

Ansökan om utnämning till docent behandlas vid två tillfällen per år med sista ansökningsdag 1 mars respektive 15 september. 

Den som vill utnämnas till docent ska ansöka om detta hos aktuell fakultet.  Docentansökningen sker via rekryteringsverktyget ReachMee och ska skrivas på engelska. 

I samband med ansökan ska prefekten lämna en tydlig motivering varför det är viktigt för institutionen att personen ifråga utnämns till docent och vilken nytta en utnämning förväntas resultera i för verksamheten. Prefektens motivering samt förslag på två externa sakkunniga av olika kön ska vara inlämnade senast den 1 mars respektive den 15 september. 

 

Vad ska man speciellt tänka på i sin ansökan? 

Det är viktigt att du som sökande tydligt belyser din självständighet och hur du börjat utveckla din egen forskningslinje. Utnyttja fälten i ansökningsformuläret som behandlar  ”Scientific activities and independence ...”, ”Grants ...” samt ”Vision of future research ...” för detta. 

 

Hur lång tid tar det? 

Efter sista ansökningsdag är handläggningstiden cirka nio månader innan man kan erhålla sitt docentbevis. 

 

Vem bedömer min ansökan? 

Docentnämnden bereder docentärenden och inhämtar sakkunnigutlåtanden om den vetenskapliga behörigheten. Sökande bedöms också vid en docentföreläsning av en ämnes- respektive pedagogrepresentant. 

 

Hur ser utnämningsprocessen ut? 

Bedömningen sker i tre steg. Docentnämnden gör en första bedömning om den sökande är en självständig forskare som börjat utveckla en egen forskningslinje. Nämnden bedömer också omfattningen av vetenskaplig publicering. Nämnden beslutar om sakkunniggranskning, eventuell komplettering av ansökan, avslag eller att föreslå återkallande av ansökan. 

I steg två granskar sakkunnig den vetenskapliga kompetensen och om den sökande i sin vetenskapliga utveckling uppnått den nivå som krävs för att utnämnas till docent i sökt ämne. 

I ett tredje steg hålls en docentföreläsning varpå en bedömning görs av den sökandes förmåga att förmedla bärande tankar och idéer som hen anser angelägna att utveckla inom sitt ämnesområde. Vid docentföreläsningen närvarar en representant för ämnesområdet och en representant från Enheten för pedagogisk utveckling vid SLU. Dessa avger ett skriftligt utlåtande över det vetenskapliga innehållet respektive den pedagogiska presentationen, som förordar att ansökan bifalles eller att den avslås. Även representanter från docentnämnden deltar. 

Docentnämnden (alternativt fakultetsnämnden beroende på delegationsordning) fattar därefter beslut om utnämning alternativt att erbjudas hålla en ny föreläsning. 

 

Hur får jag mitt docentbevis? 

Vid positivt beslut i fakultetsnämnden eller docentnämnden (beroende på delegationsordning) utfärdar docentnämndens sekreterare docentbevis, skickar docentbevis, kopior på yttranden från sakkunnig och från docentföreläsningen till den sökande. Docentbeviset lämnas till institutionsadministratören som ser till att du får en löneförhöjning med 2500 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet i beslut om antagning.

 

Kan jag söka på nytt om jag dragit tillbaka min ansökan? 

Normalt får man en motivering från docentnämnden till varför man inte bedömts ha docentkompetens. När man vid ett senare tillfälle bedömer att man uppfyller kraven för docentkompetens kan man ansöka på nytt. 

Om docentföreläsningen inte skulle godkännas kan den sökande ansöka hos docentnämnden om att göra om föreläsningen vid ett senare tillfälle. Om inte heller den andra föreläsningen godkänns ska ansökan avslås. 

 

När håller jag min docentföreläsning? 

Docentföreläsningar hålls normalt en gång per termin. Dag beslutas av docentnämnden. Senast tre veckor före föreläsningen skall den sökande lämna titel samt en populärvetenskaplig beskrivning på sin föreläsning. 

 

Kan det föreligga jäv? 

Ledamöter i docentnämnden (och fakultetsnämnden beroende på delegationsordning) deltar ej i beslut där de är jäviga. I de fall där ordinarie ledamöter inte kan närvara eller är jäviga när ärenden tas upp för diskussion och/eller bedömning sker handläggningen av suppleanter. Docentnämnden försöker vidare undvika att jävsituationer uppstår genom att diskutera med berörd prefekt om det finns risk att det föreligger jäv. För detta ändamål används en blankett där sakkunnig, ämnes- och pedagogrepresentanterna får intyga att jäv inte föreligger. 

 

Hur gör jag om jag tycker att fel beslut fattats? 

 Ett beslut om avslag kan inte ändras eller överklagas. 

 

Vart vänder jag mig med frågor? 

Kontakta docentnämndens sekreterare vid fakultetskansliet eller docentnämndens ordförande. 

 

S-fakulteten

 

NJ-fakulteten

 

VH-fakulteten

 

LTV-fakulteten

 

Relaterade sidor: 

 

 

 


Kontaktinformation

För tekniska frågor om ansökan i ReachMee: reachmee@slu.se

För allmänna frågor om akademiska karriärvägar: HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

För frågor om docentantagning och ansökningsprocessen, kontakta sekreteraren i respektive fakultets docentnämnd: