Information till sakkunnig

Senast ändrad: 14 februari 2024

Här nedan finner du som sakkunnig information för att kunna utföra uppdraget som sakkunnig vid utnämning till docent.

På denna sida finner du som sakkunnig information för att kunna utföra uppdraget som sakkunnig vid utnämning till docent, såsom instruktioner, riktlinjer och blanketter för arvode. Åtkomst till ansökningshandlingar tillhandahålls via separat e-postmeddelande från ansvarig handläggare.

För en bedömning fri från diskriminering finns en länk nedan till en 10 minuter lång utbildning som du som sakkunnig bör genomföra inför bedömning av kandidater. 

Recruitment Bias in Research Institutes

Inledning

Att bli utnämnd till docent vid SLU är ett steg i den akademiska karriären och granskningen av blivande docenter är ett viktigt led i universitetets kvalitetssäkringsarbete inom forskning och utbildning.

Vid utnämning av docent bereds ärendet av den aktuella fakultetens docentnämnd. Bedömningen sker i tre steg.

I steg ett gör docentnämnden en första bedömning av 1) den sökandes självständighet som forskare och huruvida den sökande börjat utveckla en egen forskningslinje, 2) omfattningen av vetenskaplig publicering, samt 3) den pedagogiska kompetensen och huruvida den sökande genomgått erforderlig högskolepedagogisk utbildning (10 veckor heltid), varav minst 3 veckors utbildning i forskarhandledning, vid SLU. I de fall motsvarande pedagogisk utbildning genomgåtts vid annat lärosäte, kan den tillgodoräknas efter bedömning av enheten för pedagogisk utveckling (EPU). Denna första bedömning mynnar ut i docentnämndens beslut om ansökan går vidare till sakkunniggranskning.

I steg två granskar sakkunnig den vetenskapliga skickligheten och självständigheten, vilket mynnar ut i ett skriftligt utlåtande om den sökande i sin vetenskapliga utveckling uppnått den nivå som krävs för att utnämnas till docent i sökt ämne. Vid Skogsfakulteten (S)och fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) granskar sakkunnig även den pedagogiska kompetensen. Vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) utvärderas den sökandes pedagogiska meriter av respektive docentnämnd.

Sakkunnigutlåtandena utgör en del av urvalsprocessen och har en rådgivande funktion till docentnämnden.

I sitt granskningsarbete ska de sakkunniga beakta ansökningshandlingar samt dokumentet Riktlinjer för utnämning av docenter vid SLU. Riktlinjerna finns på denna sida under rubriken ”Länkar och dokument”.

I steg tre hålls en docentföreläsning varpå en bedömning görs av den sökandes förmåga att förmedla bärande tankar och idéer som hen anser angelägna att utveckla inom sitt ämnesområde. Vid docentföreläsningen närvarar en representant för ämnesområdet och en representant från Enheten för pedagogisk utveckling vid SLU. Dessa avger ett skriftligt utlåtande över det vetenskapliga innehållet respektive den pedagogiska presentationen, som förordar att ansökan bifalles eller att den avslås. Även ledamöter från docentnämnden deltar.

Baserat på en sammanvägd bedömning av samtliga för utnämningen relevanta behörighets- och bedömningsgrunder fattar därefter docentnämnden (alternativt fakultetsnämnden beroende på delegationsordning) beslut om utnämning alternativt att erbjuda sökande att hålla en ny föreläsning. 

 

Inför sakkunniguppdrag

Förslag på sakkunniga inkommer från prefekt

Den som vill utnämnas till docent ska ansöka om detta hos aktuell fakultet. Om fakulteten bedömer att behov av en docent i det aktuella forskarutbildningsämnet finns ska prefekten lämna förslag på två externa sakkunniga (med bilagda CV). De föreslagna ska vara vidtalade och beredda att åta sig uppdraget. Prefekten ska beakta jävs- respektive jämställdhetsaspekten och redovisa de föreslagnas kompetens i förhållande till den sökandes vetenskapliga profil. Motsvarande gäller för den ämnesrepresentant som föreslås av prefekten i senare skede av processen.

Av de två föreslagna sakkunniga utser docentnämnden en sakkunnig att granska den sökandes ansökan.

Jäv 

De sakkunniga ska innan påbörjat uppdrag skriftligt bekräfta att jäv inte föreligger. Om det under processen framkommer misstankar om jäv ska handläggaren utan dröjsmål kontaktas. 

Jäv regleras i förvaltningslagen 11 och 12 §§. Exempel på jäv i detta sammanhang kan vara gemensamma beviljade forskningsanslag, gemensamma forskningsprojekt, sampublicering, gemensamma publikationer tidigare än 5 år tillbaka i tiden betraktas dock inte som jäv. Mer information om jäv hittar du här.

Under processen förutsätts sakkunniga och sökande inte ha någon kontakt i ärendet. Om en sökande kontaktar den sakkunniga i ärendet ska sakkunniga snarast hänvisa till handläggaren.

Jämn könsfördelning bland sakkunniga

Bland det totala antalet sökande som utvärderas för utnämning till docent ska jämn könsfördelning bland utnämnda sakkunniga eftersträvas. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl.

Tidsplan

Vid utnämning till docent förväntas utlåtandet vara klart inom utsatt tid efter det att sakkunnig mottagit uppdraget och erhållit ansökningshandlingar. Tidpunkten för när yttrandet ska vara inlämnat bestäms av handläggaren. Yttranden kan inte vara anonyma. Sakkunnigs namn, affiliering och datum för sakkunniggranskning ska framgå samt skickas digitalt till handläggaren.

Ansökningshandlingar

SLU använder sig av rekryteringssystemet ReachMee för digital hantering av ansökningar. Här skriver de sökande sin ansökan i ansökningsmallen och laddar upp de handlingar som efterfrågas inklusive publikationer. De sökande får inte tillföra meriter som uppnåtts efter ansökningstidens utgång. Sökande ska bedömas enbart utifrån de handlingar som finns i rekryteringssystemet.

Åtkomst till ansökningshandlingar tillhandahålls via separat e-postmeddelande från ansvarig handläggare.

Offentlighet och sekretess

När de sakkunnigas yttranden inkommit till SLU är de allmänna handlingar i enlighet med svensk offentlighets- och sekretessförordning och tryckfrihetsförordning. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet. Yttrandet kommer att distribueras till den sökande.

Arvoden

De sakkunniga erhåller ett arvode om 5500 kr för utfört uppdrag. Det utgör ett personligt arvode och utbetalas till dem i egenskap av fysisk person. 

Medarbetare vid SLU som deltar som sakkunniggranskare av docentansökan docentföreläsningar erhåller inget arvode, utan förväntas utföra uppdraget inom ramen för sin ordinarie anställning. Arvode utgår inte heller till ämnes- eller pedagogrepresentanter vid docentföreläsning.   

För att initiera processen för ersättning ska blanketter för arvode fyllas i, signeras och skickas till handläggaren så snart som möjligt då processen kan ta upp till några månader. För utländska sakkunniga ska även en kopia på pass bifogas i mejl till handläggare.

Blanketter för arvode finns på denna sida under rubriken ”Länkar och dokument”.

Sakkunnigs yttrande vid utnämning till docent

För att utnämnas till docent krävs att den sökande har doktorsexamen samt högskolepedagogisk utbildning och erfarenhet, inklusive kurs i forskningshandledning. Dessutom krävs att nivå och kvalitet på den vetenskapliga eller den konstnärliga skickligheten och självständigheten har utvecklats betydligt jämfört med vad som krävs för doktorsexamen.

I granskningsarbete ska de sakkunniga beakta ansökningshandlingar samt samtliga fastställda behörighets- och bedömningsgrunder som återfinns i dokumentet Riktlinjer för utnämning av docenter vid SLU. Riktlinjerna finns på denna sida under rubriken ”Länkar och dokument”.

Formalia

Sakkunnigs utlåtande bör lyfta fram den sökandes vetenskapliga skicklighet och självständighet med avseende på såväl styrkor som svagheter. Det är viktigt att det skriftliga utlåtandet visar huruvida den sökande har nått den forskningskompetens som krävs och om den sökande anses kvalificerad/icke kvalificerad att utnämnas till docent. Motiveringen till detta förslag bör tydligt framgå av utlåtandet.

Vid Skogsfakulteten (S) och fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) gör den sakkunniga även en andra bedömning av den sökandes pedagogiska kompetens. Vid dessa fakulteter ska sakkunniga dessutom skriva sina yttranden enligt beslutade instruktioner. Båda finns att ladda ner under rubriken ”Länkar och dokument”.

Vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) kommer docentnämnden att utvärdera den sökandes pedagogiska meriter; därför behöver du som sakkunnig enbart utvärdera den sökandes vetenskapliga skicklighet och självständighet. Någon mall för sakkunniga att skriva sina yttranden i tillämpas inte vid dessa fakulteter.

Yttranden kan inte vara anonyma. Sakkunnigs namn, affiliering och datum för sakkunniggranskning ska framgå samt skickas digitalt till handläggaren. Yttrandet ska skrivas på engelska och ska även förses med den sökandes personliga SLU ID som tillhandahålls av handläggaren vid utskick av uppdrag.

När de sakkunnigas yttranden inkommit till SLU är de offentliga handlingar i enlighet med svensk offentlighets- och sekretessförordning och tryckfrihetsförordning. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet. Yttrandet kommer distribueras till den sökande.