Excellenta lärare

Senast ändrad: 30 augusti 2021

Nästa ansökningsomgång för läsåret 21/22 för att utnämnas till excellent lärare avslutas den 15 november 2021. Ansökningarna ska skickas in via ReachMee.

Excellent lärare är en titel på SLU som är en viktig del i universitetets kvalitetsarbete inom utbildning och pedagogisk utveckling. Titeln excellent lärare ger universitetet en möjlighet att belöna och synliggöra skickliga och pedagogiskt medvetna lärare.

Den som utnämns till excellent lärare får ett lönepåslag som motsvarar det som ges vid antagning som docent.

Excellenta lärare förväntas att aktivt delta i ämnesområdets och universitetets kvalitetsarbete avseende utbildning och lärande.


Klicka på en länk nedan så kommer du direkt till avsnittet.

Krav för antagning

Behörig att utnämnas till excellent lärare är tillsvidareanställda lärare (universitetsadjunkt, universitetslektor och professor) vid SLU, eller tillsvidareanställda med motsvarande kompetens och arbetsuppgifter.

OBS! Länk till instruktioner för sökande finns längst ned på sidan.

För att utnämnas till excellent lärare vid SLU behöver den sökande visa upp en bred pedagogisk skicklighet. För att erhålla titeln excellent lärare ska skicklighet ha visats mot samtliga fem kriterier eller kunskapsområden nedan. Det är med andra ord möjligt att en lärare utför sina undervisande uppgifter med hög grad av skicklighet men ändå inte lever upp till samtliga krav och kriterier för titeln excellent lärare.

Kriterier/kunskapsområden för titeln excellent lärare:

  • Undervisningsskicklighet
  • Vetenskapligt och utvecklande förhållningssätt
  • Samverkan med kollegor och pedagogiskt ledarskap
  • Helhetsperspektiv och samverkan inom universitet och samhälle
  • Kritisk förankring i ämnet

Ansökningshandlingar

Ansökan ska skickas in via ReachMee och innehålla följande sektioner:

Sektion A: CV med redovisning av innehåll och omfattning av pedagogisk verksamhet, samt maximalt två sidor om forskning och annan verksamhet; postadress för korrespondens med Nex ska tydligt framgå i CV. Förtydligande och stödjande dokument ska samlas i sektion DII.

Sektion B: Kontaktuppgifter till referenspersoner; intyg om genomförd högskolepedagogisk workshop, eller motsvarande, i hur man skapar en pedagogisk meritportfölj (intyg behöver inte bifogas om workshoppen genomförts vid SLU).

Sektion C: Sammanställning av högskolepedagogisk utbildning med vidimerade intyg på den utbildning som åberopas. Observera att tidsomfattning (omräknat till veckor) per kurs måste framgå.

Sektion D:

  1. Pedagogisk meritportfölj, max 15 sidor.     
  2. Numrerade bilagor till pedagogisk meritering som den sökande önskar åberopa. Undervisningsmaterial som den sökande önskar åberopa och som inte kan presenteras i pappersform måste vara elektroniskt tillgängligt (t.ex. allmänt tillgänglig webbsida).

Länk till instruktioner för sökande finns längst ned på sidan.

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU) ger kurser i att skriva en pedagogisk meritportfölj.

Nämnden för utnämning av excellenta lärare, Nex

Nämnden för utnämning av excellenta lärare, Nex, utlyser minst en ansökningsomgång per år. Nex granskar inkommande ansökningar med avseende på sökandes behörighet och ansökans fullständighet. Ansökningar som uppfyller kraven på behörighet och fullständighet går vidare till sakkunniggranskning med påföljande intervju.

Efter avslutad granskning lämnar nämnden förslag till rektor för beslut om antagning. Sökande vars ansökan avslagits erhåller skriftlig motivering till beslutet från Nex.

Nex ledamöter utses av rektor. Sluss utser studeranderepresentanterna.

Instruktioner för sökande

Instruktioner för dig som vill ansöka om att bli utnämnd till excellent lärare

Ansök i ReachMee

Du skapar din ansökan i ReachMee.

Fakta:

Ledamöter i Nex

Ordinarie ledamöter

Göran Hartman, ordförande
Jörg Brunet, S-fakulteten
Helene Hamlin, VH-fakulteten
Salla Marttila, LTV-fakulteten
Folke Sitbon, NJ-fakulteten
Marie Peterson, studentrepresentant, Sluss

Suppleanter

Åsa Bensch, LTV-fakulteten
Anders Dahlberg, S-fakulteten
Elisabeth Persson, VH-fakulteten
Gulaim Seisenbaeva, NJ-fakulteten

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se