Att tänka på när du söker stipendier

Senast ändrad: 15 februari 2024

NJ-fakulteten ansvarar för ett antal stipendier för såväl studerande på grund- och avancerad nivå som för forskare och forskarstuderande. Vissa stipendier kan sökas även av examinerade.

Utbetalning avseende beviljade stipendium för resor ska rekvireras när datum för resmålet är bestämt och resebokning gjord.

Ansökan

Ansökningsperiod för stipendier är årligen 1–31 mars om inget annat anges.

Ansökan sker digitalt via systemet ReachMee. Mer information om hur du ansöker här

För årets stipendieansökan kan du söka för aktiviteter som pågår eller påbörjas under innevarande period 1 januari till 31 december.

Ansök på denna sida.

Detta kan du söka stipendier för

– om inget annat anges i kriterierna för respektive fond.

 • Utbytesstudier
 • Examensarbete
 • Studieresa (inom utbildningen)
 • Kurs på universitetsnivå
 • Forskningsprojekt
 • Praktik/fältarbete
 • Kurslitteratur (relevant för utbildningen vid SLU)

Men inte detta

 • Datorer och mobiltelefoner

Alla stipendier

Klicka här för presentation av NJ-fakultetens stipendier.

För att göra din ansökan loggar du in eller skapar konto i ReachMee på den här sidan.

Ansökan

 • Kontrollera vilka krav som ställs för de stipendier du söker.
 • Om ett poängkrav finns angivet kommer ansökningar med lägre poäng inte att beaktas.
 • Lämna in varsin ansökan om ni är fler som söker för samma ändamål, men uppge vilka du söker tillsammans med.
 • Fyll i alla uppgifter som efterfrågas för respektive fond.
 • Ofullständig ansökan beaktas inte.

Bilagor

 • Alla bilagor som bifogas ska vara i pdf-format.
 • Säkerställ att alla bilagor som krävs finns med ansökan och är läsbara.
 • Beskriv det som ansökan gäller samt syftet så detaljerat som möjligt. Lämna kortfattade uppgifter om vilka platser och personer (om tillgängligt) som skall besökas. Skriv inte endast exempelvis "besöka några gårdar på USA:s ostkust".
 • Motivera val av resekostnader. Sträva efter de billigaste alternativen.
 • Ange en så detaljerad kostnadskalkyl som möjligt.
 • Ange datum för den planerade aktiviteten.
 • Personbevis beställer du via Skatteverket. Kontrollera att det personbevis du beställer innehåller de uppgifter som krävs.
 • Söker du för examensarbete, studieresa, projektarbete eller praktik- eller fältarbete ska signerat intyg från handledare eller prefekt bifogas (mall för intyg finns att hämta vid varje angiven aktivitet här ovan).

Stipendier på andra fakulteter

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) hanterar en fond som riktar sig till doktorander och yngre forskare. Det är Olof Claessons fond som är avsett att främja forskning och forskarutbildning inom områdena mjölkutvinning och mjölkprodukter. Uppgifter om fonden finns under rubriken "Stipendiefonder och utlysningar för lärare och forskare".

En ny fond om tre stipendier á 25 000 kr finns tillgänglig via VH-fakulteten – Stiftelsen Seydlitz MP bolagens lantbruksstipendium. Uppgifter om fonden finns under rubriken ”Övriga stipendiefonder och utlysningar” via samma länk här nedan.

Klicka här för att komma till rätt sida på VH:s webb.

Hantering av personuppgifter

Klicka här för uppgifter om hantering av personuppgifter

Medel som inte utbetalats

Medel som inte kunnat betalas ut återförs till respektive fond efter två år från stipendiekommitténs beslut.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Marie Forsberg
Fakultetssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marie.forsberg@slu.se, 018-67 10 21