Jämställdhet och lika villkor

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Arbetet med jämställdhet och lika villkor (JLV) leds av rektor som är högst ansvarig. På SLU är arbetet med jämställdhet och lika villkor organiserat utifrån det och finns på tre nivåer, varav fakultetsnivån är en.

Har du blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt?

Här finns information om hur du ska gå till väga, samt länkar till SLU:s riktlinjer vid misstanke om trakasserier av studenter och medarbetare.

Är du chef och behöver stöd i hur du ska gå till väga?

Vid alla fakulteter finns en Lika villkorshandläggare anställd för att ge stöd till ledning och chefer i det strategiska och operativa arbetet med jämställdhet och lika villkor (förbyggande aktiva åtgärder).

Kontaktuppgifter till VH-fakultetens Lika villkorshandläggare hittar du längst ner på denna sida.

Varje institution/motsvarande enhet ska ha en samverkansgrupp. Samverkansgruppen arbetar med det systematiska arbetet både utifrån arbetsmiljölagen och utifrån diskrimineringslagen. SLU har tagit fram en utbildning för samverkansgrupper. Syftet med utbildningen är att visa på hur samverkansgruppen praktiskt kan arbeta med arbetsmiljö och lika villkor tillsammans för att underlätta arbetet.

Utbildningen vänder sig till grupper som har kommit igång med ett systematiskt arbete och kan ges både på svenska och på engelska. Utbildningen är 3 timmar och hålls digitalt eller fysiskt på plats. För att boka in en utbildning för den egna samverkansgruppen kontaktas lokal HR-specialist. Du kan läsa mer om utbildningen här. Målet för fakulteten är att alla samverkansgrupper genomgår utbildningen.

Här hittar du information om SLU:s arbete med jämställdhet och lika villkor samt dokument och mallar som är till stöd i ditt arbete, såsom mall för dokumentation.

Här hittar du information om SLU:s arbete med jämställdhet och lika villkor samt dokument och mallar som är till stöd i ditt arbete.

Fakulteternas roll i JLV-arbetet

Dekanen för vidare rektors vilja och inriktning inom JLV-arbetet till fakultetsnivå, och ansvarar för att det inom fakulteten finns en JLV-kommitté. Dekanen hämtar stöd i det operativa arbetet från fakultetens JLV-handläggare.

Arbetet för jämställdhet och lika villkor (JLV) ska, vid fakulteterna liksom vid SLU i stort, bedrivas genom jämställdhetsintegrering och i enlighet med diskrimineringslagens krav på förebyggande aktiva åtgärder.

Alla medarbetare och studenter ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett de sju diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen:

 • kön
 • könsidentitet och könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor

Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JLV) är ett forum på fakultetsnivå för information och planering av fakultetens systematiska arbete med jämställdhet och lika villkor. Under kontaktinformation längst ned på sidan kan du se ledamöterna i lika villkorskommittén vid NJ-fakulteten.

Frågor till kommittén kan riktas till:

 • Kommitténs ordförande: vicedekan JLV Johanna Bergman Lodin, johanna.bergman.lodin@slu.se
 • Kommitténs administrativa stöd: Lika villkors-handläggare Malin Ekström, malin.ekstrom@slu.se .
 • Är du student och vill lyfta någon fråga till jämställdhets- och lika villkorskommittén? Ta då i så fall kontakt med din kår eller med doktorandrådet.

Kommittén för lika villkor, NJ-fakulteten

E-post: lv-nj@slu.se 

Johanna Bergman Lodin, ordförande, institutionen för stad och land, johanna.bergman.lodin@slu.se

Linley Chiwona Karltun, institutionen för stad och land, linley.chiwona.karltun@slu.se

Karin Eklöf, institutionen för vatten och miljö, karin.eklof@slu.se

Matthew Low, institutionen för ekologi, matthew.low@slu.se

Aurélien Saghai, institutionen för skoglig mykologi, aurelien.saghai@slu.se

Två ledamöter utsedda av Sluss.

Kontaktpersoner vid institutionerna

Varje institution har en kontaktperson för jämställdhet och lika villkor, som kan föra fram frågor till JLV-kommittén. Fråga din prefekt om du vill veta vem som är kontaktperson på din institution.

Lista över alla institutioner och prefekter.

Har ni bytt lika villkorsombud på din institution eller enhet? Var snäll och meddela oss (lv-nj@slu.se), så vi kan skicka inbjudningar och information till rätt person.

 

Fakultetsspecifika dokument och resurser

Ansök om JLV-medel

JLV-kommittén utlyser medel för insatser som kan föra frågor om lika villkor vid fakulteten och universitetet framåt. Både studenter och anställda är välkomna att söka medel.

Genom att ge anställda och studenter möjlighet att ansöka om medel kan fakulteten via sin JLV-kommitté ta tillvara det engagemang som finns i olika delar av organisationen och det möjliggör att initiativ från anställda och studenter kan förverkligas. De aktiviteter som initieras bidrar ytterst till det arbete som arbetsgivaren/utbildningsanordnaren är skyldig att bedriva inom jämställdhet och lika villkor.

För ytterligare information och anvisningar om hur en ansökan görs och vad som ska bifogas ansökan, läs vidare här

Inspelade föreläsningar

Inspelade föreläsningar som fakultetens JLV-kommitté arrangerat som exempelvis kan användas i det lokala JLV-arbetet som gemensam aktivitet. För frågor om hur ni kan gå till väga för att göra en aktivitet kontakta fakultetens JLV-handläggare.

Evenemangsarkiv 2012-2020

Bibliotek

Lika villkorskommittéen har en samling böcker och broschyrer. Dessa förvaras i Ekologicentrums referensbibliotek, F-korridoren Ulls väg 16. Alla är välkomna att ta del av litteraturen och skulle du vilja låna hem något är du välkommen att kontakta bibliotekarien Karin Eriksson.
Hör gärna av dig om du har tips på litteratur som vi borde ha i samlingen!

Litteraturlista

 • Härskarteknik av Elaine Bergqvist
 • Feministisk teori i rörliga bilder av Katharina Tollin & Maria Törnqvist
 • Medverkan - fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter från Likabehandling Thematic group on Equality
 • Diskriminering på arbetsplatsen - en handbok av Stefan Flemström & Martina Slorach
 • Efter festen av Sara Eldén & Anna Jonsson
 • Gender Equality and Meritocracy av Stina Powell
 • 10 tips för tillgänglighet av Åsa Gustafsson
 • Doctoral thesis: Women´s Cattle Ownership in Botswana av Andrea Petit
 • Doctoral thesis: Doing Gender (in) Equality in Swedish Family Farming av Elias Andersson
 • Kartläggning och analys av högskolepedagogisk utveckling och jämställdhet vid svenska lärosäten av Fredrik Bondestam
 • Nördar, nomader och duktiga flickor - kön och jämställdhet i excellenta miljöer av Gerd Lindgren mfl.
 • Hans Excellens: Om miljardsatsningar på starkare forskningsmiljöer av Ulf Sandström mfl.
 • Forskarassistenter och karriär av Pär Cederholm
 • Forskarkarriär för både kvinnor och män? från Högskoleverket
 • Bilder som förändrar världen av Tomas (Genusfotografen) Gunnarsson
 • Härifrån till jämställdheten från Delegationen för jämställdhet i högskolan
 • Forskarutbildade på arbetsmarknaden från Högskoleverket
 • Film: Återträffen av Anna Odell på dvd (kontakta Kristin Thored för lån)

Har du förslag på aktiviteter som du vill att vi ska anordna eller information som borde finnas här på webben, kontakta oss på lv-nj@slu.se.

Länktips på temat lika villkor

Evenemangsarkiv

Fakta:

Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är termen för det systematiska och förebyggande arbete som krävs i enlighet med diskrimineringslagen. Det kan på institutionsnivå samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål och innebär att jämställdhet ska beaktas i alla processer och beslut. SLU och andra svenska lärosäten har ett särskilt uppdrag från regeringen att arbeta för ökad jämställdhet genom jämställdhetsintegrering av verksamheten.


Kontaktinformation

Malin Ekström, Lika villkorshandläggare, NJ-fakulteten
malin.ekstrom@slu.se, +4618671015, +46730831465