Kunskapsbank och utbildningar

Senast ändrad: 20 december 2021

Vi erbjuder utbildning till olika målgrupper inom SLU. Här samlar vi också länkar till webbplatser där du kan hitta mer information om jämställdhet och lika villkor.

Utbildning till samverkansgrupper

Samverkansgruppen arbetar med det systematiska arbetet både utifrån arbetsmiljölagen och utifrån diskrimineringslagen. Vi vill med denna utbildning visa på hur man praktiskt kan arbeta med arbetsmiljö och lika villkor tillsammans för att underlätta arbetet. Utbildningen vänder sig till grupper som har kommit igång med ett systematiskt arbete och kan ges både på svenska och på engelska. Utbildningen är 3 timmar och hålls digitalt eller fysiskt på plats.

Utbildningens innehåll

 • Arbeta systematiskt med SAM och aktiva åtgärder
 • Normer och normmedvetenhet
 • Case övningar

Om ni är en institution kommer JLV-handläggare och HR-specialist hålla i utbildningen tillsammans. Inom verksamhetsstödet är det er HR-specialist som håller i utbildningen.

Utbildning inom diskriminering till chefer

Jämställdhet och likabehandling ska vara centralt i allt arbete som görs vid SLU. En arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och som kännetecknas av inkludering är en grundläggande förutsättning för ett hållbart arbets- och studieliv.

Som chef har du ansvar för att motverka diskriminering bland dina anställda. Du har också en nyckelroll i att skapa jämställda och inkluderande arbetsgrupper och miljöer.

 • Vad behöver du som chef veta om SLU:s arbete för jämställdhet och lika villkor?
 • Vad ska du göra om en medarbetare eller student anmäler trakasserier?
 • Hur kan du arbeta förebyggande för att motverka diskriminering?
 • Vilket stöd finns att få i dessa frågor?

I den här kursen får du under sju korta lektioner reda på det.

Utbildningen tillhandahålls av SLU:s samordningsgrupp för jämställdhet och lika villkor, jlvsam@slu.se Kontakta oss om du vill gå den.

Det är viktigt att du som chef genomför kursen så att vi har en gemensam bas för det fortsatta arbetet med jämställdhet och lika villkor vid SLU.

Du kommer till kursen genom att klicka på länkarna.

Utbildning inom diskriminering till medarbetare

I SLU:s målbild ingår att vara ett attraktivt lärosäte för medarbetare och studenter, med en god arbetsmiljö där jämställdhet och lika villkor genomsyrar hela verksamheten. Den goda arbetsmiljön skapar vi tillsammans. En grundläggande förutsättning för att alla ska komma till sin rätt är att vår arbetsmiljö är fri från diskriminering.

Under hösten 2021 ges alla medarbetare tillgång till utbildning i frågor om diskriminering, genom en utbildning via mejl i fyra delar. Varje lektion behandlar ett tema.

 • Vad innebär det att tillhöra eller att inte tillhöra normen?
 • Vad innebär diskriminering?
 • Vad gör jag om jag upplever mig utsatt för trakasserier?
 • Vad kan vi göra på arbetsplatsen för att skapa ett bra arbetsklimat där alla kommer till sin rätt?

Vi vill med denna kurs öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, hur du kan bidra till en god arbetsmiljö och hur SLU arbetar med lika villkorsfrågor. 

Utbildningen tillhandahålls av SLU:s samordningsgrupp för jämställdhet och lika villkor, jlvsam@slu.se

Du kommer till kursen genom att klicka på länkarna.

Våld i nära relationer

I den här kursen kommer du att lära dig om våld i nära relationer, vilka tecken som finns när att en person är utsatt och vad du kan göra. Tillsammans kan vi göra stor skillnad i någon annans liv.

Kursen är ett initiativ från Affärs­verken i Karlskrona, Kvinno­jouren i Karlskrona och utbildnings­bolaget Junglemap i samarbete med organisa­tionen Huskurage.

Huskurage är en vålds­preventiv metod för att före­bygga, för­hindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. På huskurage.se finns allt material att ladda ned, skriva ut och sätta upp. Där finns också en färdig­skriven mall att skicka till din hyres­värd, kommun eller förening för att uppmana till att införa Huskurage. Där finns även kontakt­uppgifter för ytterligare kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld mot närstående och vålds­prevention.

Första delen börjar med Välkommen till en kurs.
Länk till kursen: Våld i nära relationer

Kunskapsbank