Ämnesansvariga

Senast ändrad: 29 mars 2023

Institutionen för akvatiska resurser

Ämnesområden:

 • Kvantitativ fisk- och fiskeriekologi
 • Fiskbiologi med inriktning populationsstruktur och genetik

Kontakt: Noél Holmgren

Institutionen för ekologi

Ämnesområden:

 • Ekosystemekologi särskilt terrestra system
 • Lantbruksentomologi
 • Insektsekologi
 • Ekologi
 • Landskapsekologi
 • Viltekologi med inriktning mot vilt och viltskador i jordbrukslandskapet

Kontakt:Astrid Taylor och Sönke Eggers

Institutionen för ekonomi

Ämnesområden:

 • Ekonomi med inriktning mot tillämpad företagsledning
 • Företagsekonomi inriktning entreprenörskap
 • Nationalekonomi inriktning jordbrukssektorns ekonomi
 • Miljö-och naturresursekonomi

Kontakt: Richard Ferguson

Institutionen för energi och teknik

Ämnesområden:

 • Bioenergiteknik
 • Statistik särskilt biometri
 • Lantbruksteknik inrilktning de levande naturresursernas tillvaratagande
 • Digitalisering med inriktning mot jordbrukets teknologi

Kontakt: Björn Vinnerås

Institutionen för mark och miljö

Ämnesområden:

 • Biogeofysik
 • Markmekanik och jordbearbetning
 • Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
 • Markbiologi (tidigare Markvetenskap inriktning kolomsättning i mark…)
 • Markkemi
 • Markens näringsomsättning

Kontakt: Johan Stendahl

Institutionen för molekylära vetenskaper

Ämnesområden:

 • Oorganisk och fysikalisk kemi
 • Organisk kemi inriktning biomolekylers struktur och egenskaper
 • Strukturell molekylärbiologi
 • Biokemi
 • Livsmedelsvetenskap inriktning metoder för studier av matens strukturer och egenskaper
 • Livsmedelsvetenskap inriktning animaliska livsmedel
 • Livsmedelsvetenskap inriktning vegetabiliska livsmedel
 • Livsmedelsbioteknologi
 • Mikrobiell bioteknologi

Kontakt: Vadim Kessler

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Ämnesområden:

 • Växtpatologi inriktning sjukdomar i jordbruksgrödor
 • Växtpatologi med inriktning mot epidemiologi
 • Markmikrobiologi
 • Mikrobiell metabolism

Kontakt: Nils Högberg

Institutionen för stad och land

Ämnesområden:

 • Landsbygdsutveckling med inriktning mot det Globala Syd
 • Landsbygdsutveckling med inriktning svenska och europeiska förhållanden
 • Miljökommunikation
 • Agrarhistoria
 • Statsvetenskap

Prefekt: Stina Powell

Stf. prefekt: Kristina Marquardt 

Institutionen för vatten och miljö

 • Miljöanalys
 • Miljöanalys inriktning akvatisk biodiversitet
 • Organisk miljökemi inriktning org miljögifters förekomst och spridning i vattenmiljön
 • Funktionell ekologi i limniska system

Prefekt: Lars Sonesten

Stf. prefekt: Stina Drakare 

Institutionen för växtbiologi

Ämnesområden:

 • Växtgenomik och växtförädling
 • Växtvirologi
 • Molekylär cellbiologi med inriktning mot växter
 • Växtfysiologi
 • Genetik
 • Molekylära växt/skadegörarinteraktioner

Kontakt: Pär Ingvarsson

Institutionen för växtproduktionsekologi

Ämnesområden:

 • Ogräsekologi
 • Växtekologi
 • Växtodlingssystem
 • Lövskogsodling särskilt för energiändamål
 • Växtodlingslära inriktning vall och grovfoder

Kontakt: Carolyn Glynn