Nämnder och organ

Senast ändrad: 01 mars 2024

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan. Se fakultetens delegationsordning.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden

Mandatperiod 1 januari 2022 till 31 december 2024

Torleif Härd
Dekan
018-67 10 50
torleif.hard@slu.se

Sara Hallin
Prodekan
018-67 32 09
sara@hallin@slu.se 

Ledamöter

Jon Petter Gustafsson, institutionen för mark och miljö 
Tomas Pärt, institutionen för ekologi 
Hanna Bergeå, institutionen för stad och land 
Jens Olsson, institutionen för akvatiska resurser 
Karin Hamnér, institutionen för mark och miljö 
Stina Drakare, institutionen för vatten och miljö

Suppleant

Helena Hansson, institutionen för ekonomi

Studentledamöter

Emma Haglund, ordförande Ultuna studentkår (ULS)
Fredrik Karlsson, ordförande Lantmästarkåren (LMK)
Emma Bromark, doktorandledamot

Vicedekaner

  • Göran Bergkvist, vicedekan med ansvar för infrastruktur för jordbruksvetenskap och för samverkan inom jordbruksvetenska,
  • Johanna Bergman Lodin, vicedekan med ansvar för arbetet med jämställdhet och lika villkor,
  • Petra Fransson, vicedekan med ansvar för forskarutbildning,
  • Jon Petter Gustafsson, vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå,
  • Helena Hansson, vicedekan ansvar för utveckling av mång- och tvärvetenskap,
  • Brendan McKie, vicedekan med ansvar för docentnämndens arbete,
  • Jens Olsson, vicedekan med ansvar för fortlöpande miljöanalys

Övriga nämnder

Docentnämnden 

1 april 2022–31 mars 2025

Brendan McKie, vicedekan, ordförande, brendan.mckie@slu.se
Anna Schnürer
Anke Fisher
Riccardo Bommarco

Gruppsuppleanter
Elisabet Lewan
Theo Verwijst
Pia Nilsson
Dietrich von Rosen

I nämnden ingår därutöver en ledamot utsedd av Sluss samt personlig ersättare för denne.

Kontakt: Eva Enström, eva.enstrom@slu.se

Lärarförslagsnämnden 

1 juli 2022–30 juni 2025

Torleif Härd, ordförande, torleif.hard@slu.se
Robert Hart
Seema Arora Jonsson
Sara Hallin

Gruppsuppleanter
Tomas Pärt
Anna Gårdmark
Björn Lindahl
Ingrid Öborn

I nämnden ingår därutöver en ledamot av Sluss samt personlig representant för denne.

Kontakt: Kristine Koch, kristine.koch@slu.se, Sarah Hedenskog, sarah.hedenskog@slu.se, Eva Enström, eva.enstrom@slu.se

Nämnden för utbildning på forskarnivå  

1 april 2022–31 mars 2025

Petra Fransson, ordförande
Magnus Huss
Jesper Larsson
Cecilia Sundberg
Ingrid Öborn

Suppleant
Gordana Manevska Tasevska

I nämnden ingår därutöver två ledamöter och en suppleant utsedda av Sluss.

Kontakt: Sabine Sampels, sabine.sampels@slu.se

Programnämnden  

1 april 2022–31 mars 2025

Jon Petter Gustafsson, ordförande, jon-petter.gustafsson@slu.se
Studentrepresentant LMK
Två studentrepresentanter ULS
Örjan Bartholdson, ledamot (NJ)
Karin Hakelius, ledamot (NJ)
Monika Johansson, ledamot (NJ)
David Ljungberg, ledamot (NJ)
Georg Carlsson, ledamot (LTV)
Anders Roos, ledamot (S)
Cecilia Kronqvist, ledamot (VH)

Gruppsuppleanter
Ida Kollberg
Mattias Jonsson

NJ:s representant i LTV-fakultetens programnämnd
Karin Blombäck

NJ:s representant i S-fakultetens programnämnd
Sara Säll

NJ:s representant i VH-fakultetens programnämnd
Anders Sandström

Kontakt: Zsuzsanna Sundström, zsuzsanna.sundstrom@slu.se

Nämnden för fortlöpande miljöanalys 

1 april 2022–31 mars 2025

Jens Olsson, ordförande, jens.olsson@slu.se
Maria Viketoft
Lena Tranvik
Joahn Dannewitz
Pia Geranmayeh

I nämnden ingår därutöver en ledamot utsedd av Sluss.

Kontakt: Kristine Koch, kristine.koch@slu.se

Samverkansnämnden

I avvaktan på ett kommande rektorsbeslut om en ny samverkansorganisation på SLU är samverkansnämnden vilande.

Kontakt: Kristine Koch, kristine.koch@slu.se

Kommittéer och utskott

Fakultetsnämndens arbetsutskott 

1 april 2022–31 mars 2025

Torleif Härd, ordförande, Torleif.Hard@slu.se
Sara Hallin, prodekan
Johanna Bergman Lodin, vicedekan
Jon Petter Gustafsson, vicedekan
Brendan McKie, vicedekan
Jens Olsson, vicedekan
Petra Fransson, vicedekan
Helena Hansson, vicedekan
Göran Bergkvist, vicedekan

Studentledamot: Emma Haglund, ordförande i Ultuna studentkår (ULS)

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Kommittén för global utveckling  

1 april 2022–31 mars 2025

Willem Goedkoop, ordförande, willem.goedkoop@slu.se
Linley Chiwona Karltun
Åsa Berggren
Monika Johansson
Patrik Oskarsson
Jens Rommel

Kontakt: Kristine Koch, kristine.koch@slu.se

Jämställdhets- och likavillkorskommittén

1 april 2022–31 mars 2025

Johanna Bergman Lodin, ordförande, johanna.bergman.lodin@slu.se

Linley Chiwona Karltun
Karin Eklöf
Matthey Low
Aurélien Saghai
Två ledamöter utsedda av Sluss

Styrgrupp för FältForsk

1 april 2022–31 mars 2025

Göran Bergkvist, ordförande, goran.bergkvist@slu.se
Karin Hamnér,
Anna Larsson, Jordbruksverket,
Pär-Johan Lööf, Lantmännen
Jonas Bodenhem, Hushållningssällskapet
Mattias Norrby, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF)

Kontakt: Pär Aronsson, par.aronsson@slu.se

Kommittén för stipendiefrågor 

1 april 2022–31 mars 2025

Anna Mårtensson, ordförande, anna.martensson@slu.se
Shon Ferguson
Anders Larsolle
Helena Aronsson

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Kommittén för August T Larssons gästforskarprogram 

1 april 2022–31 mars 2025

Gulaim Seisenbaeva, ordförande, gulaim.seisenbaeva@slu.se
Ali Moazzami
Hanna Bergeå

Suppleant
Björn Lindahl

Kontakt: Kristine Koch, kristine.koch@slu.se

Råd

Prefektråd

Dekan (ordförande), prodekan, vicedekaner, prefekter samt chef för SLU Artdatabanken.

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Intendenturråd

1 juli 2022–30 juni 2025 

Kontakt: Pär Aronsson, par.aronsson@slu.se 

Intendenturråd vid Ekologicentrum

Martin Weih, ordförande och föreståndare, martin.weih@slu.se
Pär Aronsson
David Back
Carolyn Glynn
Sönke Eggers
Astrid Taylor
Studentledamot

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Intendenturråd vid Biocentrum

Mats Sandgren, ordförande och föreståndare, mats.sandgren@slu.se
Pär Aronsson
Pär Ingvarsson
Nils Högberg
Magnus Åberg
Vadim Kessler
Studentledamot

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Intendenturråd vid Mark-Vatten-Miljöcentrum

Lars Sonesten, ordförande och föreståndare, lars.sonesten@slu.se 
Pär Aronsson
Mats Linde
Johan Stendahl
Anders Sandström
Björn Vinnerås
Studentledamot

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt