Forska

Senast ändrad: 25 april 2024

Här finns information som kopplar till forskning och samverkan på NJ-fakulteten samt information av betydelse för en akademisk karriär.

Rubriker på denna sida

Meriteringsanställningar vid NJ-fakulteten

NJ-fakulteten introducerar successivt en ny karriärväg vid fakulteten med start 2015.

Policy för rekrytering av lärare vid NJ-fakulteten

Fakultetsnämnden antog 2017-06-14 en policy för rekrytering av lärare vid NJ-fakulteten, i vilken fakultetsnämnden redovisar en policy för hur fakultetens ämnesområden bör bemannas. 

Syftet med denna policy är att ge fakultetsnämnden vägledning i principiella frågor i samband med beslut om rekrytering av lärare. Enskilda rekryteringar kan därmed baseras på fakultetsnämndens uppfattning om hur fakultetens ämnesområden i allmänhet bör bemannas.

Med begreppet lärare avses i denna policy anställningarna professor,
universitetslektor och biträdande universitetslektor.

August T Larssons gästforskarprogram

NJ-fakulteten förvaltar avkastningen från August T Larssons testamenterade förmögenhet för lantbruksforskningens främjande. Den årliga avkastningen används för ett attraktivt och mycket framgångsrikt gästforskarprogram. Inom ramen för programmet finansieras högt kvalificerade, internationella forskares vistelse vid fakulteten. Programmet bekostar resor, boende, lön och en del omkostnader. Omkring 10 gästforskare finansieras samtidigt inom programmet.

Länk till information om programmet och eventuella utlysningar

Fakultetsövergripande forskningsplattformar

Som ett led i Framtidens SLU skapades tre stycken fakultetsövergripande ämnesområden ("plattformar") för sådana ämnen som efter fakultetsreformen kom att ingå i flera fakulteters ansvar. Följande plattformar etablerades (länkar):


Kontaktinformation

Kristine Koch
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
kristine.koch@slu.se, 018-67 22 48