Ekonomi

Senast ändrad: 16 november 2023

Här återfinns information och dokument som är viktiga inom ekonomiområdet för NJ-fakulteten. Även länkar till andra dokument och sidor som är av vikt inom området finns här.

Anslagsfördelning (AF)

Nedan återfinns de tre senast årens beslutade anslagsfördelningar inom fakulteten. Fakulteten tilldelas anslag från styrelsen uppdelat på redovisningsområden. I fakultetens anslagsfördelningen framgår vilket anslag respektive institution kommer att tilldelas för aktuellt år totalt och inom respektive redovisningsområde. Även avsättningar på fakultetsnivån framgår här och detta anslag fördelas ut efter förbrukning baserat på tidigare fattade beslut men också som nya tillkommande beslut under året.

Principer för anslagsfördelning

I dokumentet principer för anslagsfördelning beskrivs de principer som fakultetsnämnden har fattat beslut om att anslagsfördelningen ska bygga på. Enligt NJ:s delegationsordning är det dekanus som beslutar om tilldelningen av statsanslaget till institutioner och enheter i enlighet med dessa principer.

Se NJ-fakultetens anslagsfördelning (inklusive principer)

Bokslutsarbetet

Ekonomimeddelanden för 2023

Budgetarbetet

Lokalpåslagskalkyl

Mall för spec av statsanslaget