Så här jobbar vi med JLV-arbete vid SLU

Senast ändrad: 04 maj 2021

En arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och som kännetecknas av inkludering är en förutsättning för ett hållbart arbets- och studieliv. Ett gott jämställdhets- och likavillkorsarbete är därför en viktig del i ett välfungerande arbetsmiljöarbete.

Arbetet med jämställdhet och lika villkor (JLV) leds av rektor som är högst ansvarig. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka kring aktiva åtgärder.

Arbetet med jämställdhet och lika villkor är organiserat utifrån det och finns på tre nivåer. Till vänster i bilden finns ansvariga på respektive nivå. Nästa kolumn visar grupper på de olika nivåerna, och därefter stödjande funktioner (JLV-samordningsgrupp resp. JLV-handläggare). Till höger visas organisation för universitetsadministrationen (Uadm) och biblioteket.

Linjerna i bilden illustrerar huvudsakliga interaktionsvägar mellan de olika funktionerna.

Läs om organisationen och det tänkta arbetssättet

JLV-arbete på fakultet

Dekanen för vidare rektors vilja och inriktning inom JLV-arbetet till fakultetsnivå, och ansvarar för att det inom fakulteten finns en JLV-kommitté. Dekanen hämtar stöd i det operativa arbetet från fakultetens JLV-handläggare. 

JLV-kommittén utgör ett forum på fakultetsnivå för diskussion och information om lärosätets pågående arbete inom jämställdhet och lika villkor.

Fakulteternas webbsidor om JLV-arbetet

Läs mer

JLV-arbete på institution

På institutionsnivå är prefekten operativt ansvarig för jämställdhets- och lika villkorsarbetet. Prefekten ansvarar för genomförandet av aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen på institutionen och över att aktiviteterna i planen för jämställdhetsintegrering införlivas i ordinarie verksamhet. Ansvarig prefekt kan i detta arbete söka stöd hos JLV-handläggaren på fakultetsnivå samt institutionens samverkansgrupp. Arbetet med aktiva åtgärder kan med fördel samordnas med systematiskt arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

JLV-arbete på universitetsadministration, bibliotek och universitetsdjursjukhuset

Inom administrationen, biblioteket och universitetsdjursjukhuset (UDS) är respektive chef operativt ansvarig för jämställdhets- och lika villkorsarbetet på respektive avdelning/kansli. Chefen ansvarar för genomförandet av aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen på avdelningen/kansliet och över att aktiviteterna i planen för jämställdhetsintegrering införlivas i ordinarie verksamhet. Ansvarig chef kan i detta arbete söka stöd hos sin HR-specialist samt avdelningens samverkansgrupp. Arbetet med aktiva åtgärder kan med fördel samordnas med systematiskt arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Stöd i arbetet med jämställdhet och lika villkor

Ibland kan det behövas stöd i det systematiska arbetet med jämställdhet och likavillkor. Förutom våra sidor för aktiva åtgärder finns det stöd att få genom JLV-handläggare och HR-specialist.

Handläggare för jämställdhet och lika villkor på fakulteterna

JLV-handläggaren stödjer fakultetsledningen i det fakultetsövergripande JLV-arbetet, och prefekterna i det JLV-arbete som sker på institutionsnivå. Exempelvis det systematiska arbetet med att förebygga och främja diskriminering, hålla i utbildningar och är sekreterare i fakultetens JLV-kommitté.

Inom jämställdhetsarbetet arbetar handläggaren i nära samarbete med fakultetsledningen för att driva genomförandet av fakultetens arbete med jämställdhetsintegrering.

NJ- och VH-fakulteten
Malin Ekström, malin.ekstrom@slu.se

LTV-fakulteten
Anna Tengstam, anna.tengstam@slu.se

S-fakulteten
Tina Sjöström, tina.sjostrom@slu.se

HR-specialist

HR-specialisten stödjer chefer inom universitetsadministrationen i JLV-arbetet, exempelvis det systematiska arbetet med att förebygga och främja diskriminering och hålla i utbildningar.

De stödjer alla chefer inom SLU i utredning vid misstanke om en anställd utsatts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier.

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU 

Länk till knappen ”Kontakt”.