Jämställdhet och lika villkor

Senast ändrad: 20 september 2023

Fakulteten för skogsvetenskap (S-fak) arbetar för alla ska kunna studera och arbeta på lika villkor. Arbetet med jämställdhet och lika villkor är en självklar del av fakultetens verksamhet.

Arbetet för jämställdhet och lika villkor (JLV) ska ske genom jämställdhetsintegrering och i enlighet med diskrimineringslagens krav på aktivt förebyggande arbete.

Alla studenter och medarbetare ska ha samma rättigheter oavsett

  • kön
  • könsidentitet och könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Har du blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt?

Här finns information om hur du ska gå till väga, samt länkar til SLU:s riktlinjer vid misstanke om trakasserier av studenter och medarbetare

SLU:s arbete med jämställdhet och lika villkor

Aktiva åtgärder är termen för det systematiska och förebyggande lika villkorsarbetet i enlighet med diskrimineringslagen. SLU ska arbeta med aktiva åtgärder på alla nivåer. På institutionsnivå kan aktiva åtgärder samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Jämställdhetsintegrering är Sveriges strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. SLU, tillsammans med övriga lärosäten, har ett särskilt uppdrag från regeringen att arbeta för ökad jämställdhet genom att integrera jämställdhet i verksamhetens processer och beslut.

Här finns mer information och stöd i arbetet med lika villkors- och jämställdhetsarbete vid SLU:

Aktiva åtgärder vid SLU

Jämställdhetsintegrering vid SLU

Organisation och arbetssätt för SLU:s arbete med jämställdhet och lika villkor

S-fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor (JLVK)

Kommittén för jämställdhet och lika villkor är ett forum på fakultetsnivå för information och planering av fakultetens systematiska arbete med jämställdhet och lika villkor. Här kan du se ledamöterna i lika villkorskommittén vid S-fak (länk till beslut).

Frågor till kommittén kan riktas till:

Varje institution har en även kontaktperson för jämställdhet och lika villkor, som kan föra fram frågor till JLV-kommittén. Fråga din prefekt om du vill veta vem som är kontaktperson på din institution.

Är du student och vill lyfta någon fråga till jämställdhets- och lika villkorskommittén? Ta då i så fall kontakt med din kår eller med doktorandrådet.

Dokument


Kontaktinformation

Tina Sjöström, handläggare för jämställdhet och lika villkor

tina.sjostrom@slu.se