Skriva ett Fakta Skog

Senast ändrad: 23 april 2024

I Fakta Skog kan du som forskare presentera ett pågående eller avslutat forskningsprojekt inom det skogsvetenskapliga området.

  1. Faktabladet sammanställs på någon av fakultetens institutioner/enheter/utbildningsnoder, och minst en av författarna behöver vara anställd vid s-fak eller vara professor emeritus vid s-fak, SLU.
  2. Kontakta redaktören ylva.melin@slu.se för utgivningsplanering.
  3. De publiceringar som Fakta Skog-bladen är baserade på har generellt genomgått en granskningsprocess, när så är fallet går bladen inte genom någon ytterligare granskning. Ansvaret för att resultaten återges på ett korrekt sätt ligger hos författarna.
  4. Ytterst är dekanen vid fakulteten för skogsvetenskap ansvarig utgivare. Denne godkänner om ett faktablad kan publiceras eller inte.
  5. Författaren skickar faktabladet i wordformat till redaktören. När samtliga är nöjda lägger Grafisk service in bladet i layoutmallen (redaktören ansvarig för koordinering).
  6. Varje faktablad ges ett unikt delnummer, exv. 2023:1; 2023:2 (ansvarig redaktören).
  7. Fakta Skog ges ut elektroniskt och en fil lämplig för webbpublicering skapas. Om författarna önskar en fil med tryckkvalité skapas en sådan fil också (fakulteten bekostar båda versionerna). Kostnader för eventuell tryckning, layout, användning av bilder tas av författaren eller institutionen. Bilderna som används följer SLU:s bildpolicy.
  8. Faktabladen registreras i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) med fulltext för öppet tillgängliggörande enligt rektorsbeslut för SLU-serier (ansvarig författarna).
  9. Fakta bladen marknadsförs genom fakultetens kanaler av den/de institutioner som författarna tillhör.

Vid fakulteten för skogsvetenskap ges även rapportserien Rapport Skog ut, se Rapport skog | Medarbetarwebben (slu.se)