Rapport skog

Senast ändrad: 20 september 2023

Så här går det till att ge ut en rapport vid fakulteten för skogsvetenskap.

 1. Rapport sammanställs på någon av fakultetens institutioner/enheter/utbildningsnoder.
 2. Kontakta redaktören Ylva Melin för utgivningsplanering.
 3. Granskningsansvaret är delegerat till institutionerna där rapporten sammanställts då ämneskunskaperna finns där. Prefekten godkänner eller avslår publicering av rapport. En eller två granskare utses och godkänns av prefekt. Granskningen sker transparent, det vill säga granskarnas namn anges i rapporten.
 4. Ytterst är fakultetens dekan ansvarig utgivare. Denne godkänner om en rapport kan publiceras eller inte.
 5. Redaktören lägger in rapporten i rapportmallen. Rapportseriens redaktör är Ylva Melin.
 6. Numrering: Varje rapport ges ett unikt delnummer samt ett ISBN. ISBN beställer man från SLU-biblioteket i ett formulär på deras webb (https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/registrera-och-publicera/isbn/). Årsvis numrering, exempelvis 2021:1; 2021:2; 2021:3 (ansvarig redaktören).
 7. Repro sparar rapporten i två olika versioner: en som är lämplig för webbpublicering och en med tryckkvalitet (fakulteten bekostar båda versionerna)
 8. Utgivning är i första hand digitalt, men Repro kan hjälpa till med tryckfil och tryckning av rapport. Kostnader för eventuell tryckning, layout, användning av bilder tas av författaren eller institutionen. Bilderna som används följer SLU:s bildpolicy.
 9. Rapporterna registreras i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) med fulltext för öppet tillgängliggörande enligt rektorsbeslut för SLU-serier (ansvarig rapportsammanställaren)
 10. Fakulteten arkiverar då fakulteten har arkiveringsskyldighet för allt material.
 11. Rapporterna marknadsförs med fakultetens kanaler.