Rapport skog

Senast ändrad: 07 februari 2024

Så här går det till att ge ut en rapport vid fakulteten för skogsvetenskap.

  1. Rapport sammanställs på någon av fakultetens institutioner/enheter/utbildningsnoder, och minst en av författarna behöver vara anställd vid s-fak eller vara professor emeritus vid s-fak, SLU.
  2. Kontakta redaktören ylva.melin@slu.se för utgivningsplanering.
  3. Granskningsansvaret är delegerat till institutionerna där rapporten sammanställts då ämneskunskaperna finns där. Prefekten godkänner eller avslår publicering av rapport. En eller två granskare utses av författarna och godkänns av prefekt. Granskningen sker transparent, vilket innebär att granskarnas namn anges i rapportens förord.
  4. Ytterst är fakultetens dekan ansvarig utgivare. Denne godkänner om en rapport kan publiceras eller inte. Det sker efter den interna granskingsprocesen på institutionsnivå.
  5. Författaren skickar rapporten i wordformat till redaktören. När samtliga är nöjda lägger Grafisk service in filen i rapportmallen.
  6. Varje rapport ges ett unikt delnummer (exv. 2023:1; 2023:2) samt ett ISBN. ISBN beställs från SLU-biblioteket (ansvarig redaktören).
  7. Grafisk service skapar en fil lämplig för webbpublicering. Om författarna önskar en fil med tryckkvalité skapas en sådan fil också (fakulteten bekostar båda versionerna). Kostnader för eventuellt tryck tas av författaren eller institutionen. Bilderna som används följer SLU:s bildpolicy.
  8. Rapporterna registreras i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) med fulltext för öppet tillgängliggörande enligt rektorsbeslut för SLU-serier (ansvar författarna).
  9. Rapporterna marknadsförs genom fakultetens kanaler av den/de institutioner som författarna tillhör.

Fakta:

Du kan också skriva ett "Fakta Skog". Läs mer om det här:
Fakta Skog