Nämnder och organ

Senast ändrad: 20 september 2023

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan. Se fakultetens delegationsordning.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden (FN-S)

Med mandatperiod 2022-01-01 till 2024-12-31

Göran Ericsson
Dekan
090-786 85 08
goran.ericsson@slu.se

Pernilla Christensen
Prodekan
090-786 85 27
pernilla.christensen@slu.se

Ansvarsområden: miljöanalys, samverkan, kommunikation, arbetsmiljö, infrastrukturfrågor i Umeå, miljöledningssystemet, forskningsinfrastrukturfrågor

Sekreterare: Linda Gruffman

Vicedekaner:

Ola Lindroos, vicedekan utbildning på grund och avancerad nivå, dvs kandidat- och masternivå.

090-786 86 36

ola.lindroos@slu.se

María del Rosario García Gil, vicedekan för internationalisering

090-786 84 13

m.rosario.garcia@slu.se

Elias Andersson, vicedekan för jämställdhet och lika villkor

090-786 52 58

elias.andersson@slu.se

Göran Spong, vicedekan för forskarutbildningen

090-786 86 85

goran.spong@slu.se

Christer Björkman, vicedekan för strategisk rekrytering och kompetensförsörjning.

018-671532

christer.bjorkman@slu.se

Francisco X Aguilar Cabezas, vicedekan för utnämning av docenter.

francisco.aguilar@slu.se

Ledamöter

Ola Lindroos
Torgny Näsholm
Vilis Brukas
Charlotta Erefur
María del Rosario García Gil
Elias Andersson

Studerandeledamöter:

Joel Lindblom, studerandeledamot SHS, 2024
Jakob Olsson, studerandeledamot SMS, 2024
Derek Garfield, doktorandledamot

Första suppleant

Ove Nilsson

Andra suppleant

Vakant

Representanter för arbetstagarorganisationer

Thomas Noréus, ST
Vakant, SEKO
Peder Axensten, SACO 

Övriga nämnder

Lärarförslagsnämnden (LFN-S)

Mandatperiod 2022-07-01 till 2025-06-30

Ledamöter och gruppsuppleanter utses av respektive fakultetsnämnd. En ledamot är student och utses av Sluss för en mandatperiod på ett år. För mer information, kontakta sekreteraren i lärarförslagsnämnden.

Ordförande: Christer Björkman
Sekreterare: Ulrika Ganeteg

Ledamöter:
Peichen Gong
Karin Öhman
Marie Spohn
Studentrepresentant

Suppleanter:
Eva Lindberg
Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn
Dag Fjeld
Jens Peter Skovsgaard

Docentnämnden (DN-S)

Mandatperiod 2022-07-01 till 2025-06-30

Ledamöter och gruppsuppleanter utses av respektive fakultetsnämnd. En ledamot är student och utses av Sluss för en mandatperiod på ett år. För mer information, kontakta sekreteraren i docentnämnden.

Ordförande: Francisco X Aguilár
Sekreterare: Louise Tetting och Elisabeth Nyström

Ledamöter:
Adam Felton
Anneli Ågren
En studentrepresentant

Gruppsuppleanter:
Michelle Cleary
Therese Löfroth
Stergios Adamopoulos
Johan Törnblom

Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S)

Mandatperiod 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Ola Lindroos
Sekreterare: Gunnel Eriksson

Ledamöter:
Daniel Gräns
Lars Johansson (utsedd av FN-LTV)
Wiebke Neumann Sivertsson
Dianne Staal Wästerlund
Sarah Säll (utsedd av FN-NJ)
Tre studerandeledamöter (enligt av Sluss beslutad fördelning)

Gruppsuppleanter:
Anders Dahlberg
Narayanan Subramanian

Kontakt:
PN-S-Sekr@slu.se 

Forskarutbildningsnämnden (FUN-S)

Mandatperiod 1 april 2022–31 mars 2025

Ordförande: Göran Spong
Sekreterare: Charlotta Bergström

Ledamöter:
Carola Häggström
Annika Felton
Två doktorandledamöter

Lars Östlund, 1:e suppleant
Erik Öckinger, 2:e suppleant

Nämnden för fortlöpande miljöanalys (FOMAN-S) 

Mandatperiod 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Pernilla Christensen
Sekreterare: Elisabeth Nyström

Ledamöter:
Ola Langvall
Henrik Andrén
En doktorandledamot

Kommittéer och utskott

 

Kommittéer

Jämställdhets- och lika villkors-kommittén

Mandatperiod 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Elias Andersson
Sekreterare: Tina Sjöström (tjl)

Ledamöter:
Therese Löfroth
Kelley Bassett Gundale
Sofia Sjögren
Carina Sándor
Luis Andrés Guillén Alm
Jenny Högström
En studerandeledamot från SHS
En studerandeledamot från SMS
En doktorandledamot

Internationella kommittén

Mandatperiod 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: María del Rosario García Gil
Sekreterare: Louise Tetting

Ledamöter
Joris Cromsigt
Henrik Persson
Marine Elbakidze
Carl Salk
Francisco X Aguilár Cabezas
Dimitris Athanassiadis
Erik Karltun
Rimvydas Vasaitis
Simon Kärvemo
Eliza Maher Hasselquist
En studerandeledamot från SHS

Stipendie, pris- och belöningskommittén

Mandatperiod 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Göran Ericsson
Sekreterare: Fredrik Jonsson

Ledamöter:
Torgny Lind
Ove Nilsson
Malin Elfstrand
Giulia Attocchi

Kontakt:
stipendiekommitte-sfak@slu.se

Utskott

Fakultetsnämndens arbetsutskott (AU)

Mandatperiod 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Göran Ericsson
Sekreterare: Linda Gruffman

Ledamöter:
Ola Lindroos
Pernilla Christensen
En studerandeledamot SHS

Adjungerade:
Per Olofsson

Råd

Strategisk referensgrupp

Den strategiska referensgruppen är rådgivande till fakultetsledningen (dekangruppen och fakultetsnämnden i övrigt) i frågor som rör grundutbildning, forskarutbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys vid fakulteten. Gruppen har också en viktig roll att bidra till dialogen mellan skogssektorn och skogsfakulteten generellt sett. Externa referensgrupper finns ibland för vissa specifika projekt vid fakulteten; den aktuella referensgruppens roll är således i normalfallet knuten till strategiska utvecklingsfrågor snarare än genomförandet av enskilda projekt.

 • Energimyndigheten, Åsa Forsum, Enhetschef Hållbar bioenergi
 • Föreningen Skogen, Åsa Willén, Styrelseledamot
 • LRF Skogsägarna, Sofia Backéus, Ansvarig för skogsbruk och forskning
 • Skogsindustrierna, Linda Eriksson, Ansvarig för svensk skogspolitik
 • Skogsstyrelsen, Göran Rune, Avdelningschef
 • Stora Enso, Johan Lindman, Vice VD
 • Sveaskog, Fredrik Klang, Chef marknadsområde syd
 • Svenska Jägareförbundet, Bodil Elmhagen, Forskningskommunikatör
 • Svenska Samernas Riksförbund, Jenny Wik Karlsson, Verksamhetschef/förbundsjurist
 • Svenskt Friluftsliv, Ulf Silvander, Generalsekreterare
 • WWF, Olle Forshed, Seniorrådgivare i skogsfrågor

 

Valberedning

Mandatperiod 1 maj 2024 till 30 april 2027

Ordinarie ledamot

Personlig suppleant

Dan Bergström, ordf

Jörgen Sjögren

Karin Hjelm, vice ordf

Johanna Lundström

Back Tomas Ersson

Johan Westin

Cecilia Mark Herbert

Paul Kardol

Sandra Jämtgård

Joachim Strengbom 

Elvira Löwenadler

Jakob Olsson


Kontaktinformation

Linda Gruffman, fakultetshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
linda.gruffman@slu.se, 090-786 81 69