Fakultetens fonder och stipendier

Senast ändrad: 11 oktober 2023

Fonden till Tor Jonssons minne

ANSÖK HÄR (Länk till reachmee)

Utdelas varje år som resestipendium för studieresa, i de nordiska länderna (inklusive Sverige) till studerande på skogsvetenskapliga fakulteten. Studieresor med fokus på skogsindelning eller skogsskötsel har företräde, liksom sökande som är född i Västergötland.

Magda och Folke Carlssons stipendiefond

Utdelas som resestipendium till ordinarie studerande på fakultetens kandidat- och masterprogram eller till, från fakulteten för skogsvetenskap, nyutexaminerade jägmästare/skogliga magistrar, som avlagt examen efter den 1 april 2010, som bidrag till täckande av kostnader för enskilda skogliga studieresor till utlandet. 1/10 av stipendiebeloppet betalas inte ut förrän reseberättelse inlämnats och godkänts. Om särskilda skäl finns kan stipendium även utdelas som studiestipendium.

Nils Delins stipendiefond

Utdelas till utexaminerade jägmästare och skogliga magistrar vid fakulteten för skogsvetenskap, med examen från 2006 eller senare, för studieresor i språk eller affärsteknik (eller motsvarande) i utlandet.

Skandias stipendiefond

Utdelas som ekonomiskt stöd under utbildningsåren till högst tre stipendier till studerande på fakultetens kandidat- och masterprogram, som bedrivit sina studier med nit och framgång samt iakttagit ett hedrande uppförande. Stipendiaten måste också vara aktiv medlem i studentkåren. Stipendiet får innehas mer än en gång.

Torsten Wangenbergs stipendiefond

Utdelas till en eller flera studerande på fakultetens kandidat- och masterprogram som bidrag till kostnader för studieresor avsedda att fullständiga deras utbildning.

Albert N. Cedergrens reseunderstödsfond

Utdelas till, från fakulteten för skogsvetenskap, utexaminerade jägmästare/skogliga magistrar, för skogsvetenskapliga studier i främmande land med hög skogskultur

Anna-Britta och Vadim Söderströms resestipendiefond

Ett stipendium per år utdelas till en doktorand inom i första hand ämnesområdet skogsskötsel. I andra hand skall doktorander inom till skogsskötsel närliggande ämnen även anses behöriga. Stipendiet är avsett att stimulera doktorander främst inom skogsskötsel att skaffa sig ökad kunskap om hur skogsskötsel bedrivs samt vilka effekter den medför i länder utanför Norden. I första hand prioriteras den som kommit med en bra motivering i hur doktorandarbetet stärks genom erhållande av stipendiet.

Bröderna Edlunds donationsfond

Fonden är instiftad av bröderna Georg Wilhelm Edlund och Walter Edlund enligt upprättat testamente år 1966. Avkastningen ur fonden skall användas för forskaranslag inom Skogshögskolan och främst disponeras för utländska gästforskare, i första hand från Kanada.

Anslag kan tilldelas för forskningsprojekt, men även för resa, boende och eventuella flyttkostnader för utländska gästforskare. Ansökan skickas in av den vid SLU som avser bjuda in gästforskare.

Fonden för skogsvetenskaplig forskning

Fonden har till uppgift att stödja all forskning som avser att fördjupa förståelsen av skogens liv, förbättra vården och öka den ekonomiska avkastningen av landets skogskapital samt möjliggöra ett mer fullständigt tillgodogörande av skogens produkter. Anslag kan tilldelas för forskningsprojekt, utländska studie- och kongressresor samt för offentliga föreläsningar i samtliga delar av skogsforskningsområdet. Ren skogsindustriell forskning ingår däremot ej. 

Ansökningar från yngre forskare prioriteras framför ansökningar från äldre forskare, både för resor och projekt. Anslag kan tilldelas för forskningsprojekt (max 120 000 kr), och för utländska studie- och kongressresor (max 25 000 kr).

Wilhelm Smitts stipendiefond

Utdelas som stipendium till studerande på studerande på fakultetens kandidat och masterprogram som ådagalagt flit, intresse och lämplighet för sitt yrke.

Forna elevers stipendiefond

Tre stipendier delas ut. Till stipendiater utses två studerande på jägmästarprogrammet och en studerande på skogsmästarprogrammet, som med ”nit och framgång bedrivit sina studier och iakttagit ett hedrande uppförande”. Stipendiet får innehas mer än en gång.

Övriga stipendier

Tage Engströmers stipendiefond

Utdelas till en studerande på jägmästarprogrammet som visat lämplighet för sitt yrke. Släktingar till donatorerna, som uppfyller detta villkor, äger företräde. Stipendiet får innehas mer än en gång.

Ingen utdelning 2023.

Stiftelsen Professor Lars Tiréns donation 1958

Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning rörande skogens föryngring i Sverige. Utlysning sker vart 4:e år.

Arvid Lindmans belöningsfond

Varje institutions lärare/kursledare och examinatorer vid fakulteten för skogsvetenskap, erbjuds nominera studenter att erhålla stipendium från Arvid Lindmans pris för förtjänstfullt examensarbete utfört under föregående år.

Ludvig Mattsson Mårns stipendiefond

Utdelas som ekonomiskt bidrag under utbildningsåren till studerande på jägmästarprogrammet för studier inom ämnena skogsekonomi eller skogsteknik, - företrädesvis i någon internordisk fråga.

Ingen utdelning 2023.

Magnus Nordquists stipendiefond

Utdelas som stipendium till studerande på jägmästarprogrammet, i första hand till den som visat fallenhet för skogsmatematiska studier. Företräde har student som är född i Västernorrlands eller Norrbottens län.

Ingen utdelning 2023.

Eugen Hembergs stipendiefond

Stipendium utdelas till programstudent vid fakulteten för skogsvetenskap, som framgångsrikt bedrivit sina studier och visat särskilt intresse för något av ämnena skogsskötsel eller skoglig zooekologi (viltekologi/skogsentomologi eller faunadelen i naturvårdsbiologi) lämpligtvis för genomförande av examensarbete i något av nämnda ämnesområden.

Ingen utdelning 2023.

Skogshögskolans Publikationsfond

ANSÖK HÄR (Länk till ReachMee)

Populärvetenskaplig publicering i olika former i väl avgränsade projekt inom den skogsvetenskapliga fakulteten