Fakultetens fonder och stipendier

Senast ändrad: 22 maj 2024

 

OBS! För resor eller aktiviteter inom Norden - det vill säga Sverige, Finland, Norge, Danmark eller Island, hänvisas sökande till Fonden till Tor Jonssons minne i stället för Torsten Wangenbergs stipendiefond och Magda och Folke Carlssons stipendiefond. Detta eftersom det är en kapitalstarkare fond.

Fonden till Tor Jonssons minne

Utdelas varje år som resestipendium för studieresa, i de nordiska länderna (inklusive Sverige) till studerande på skogsvetenskapliga fakulteten. Studieresor med fokus på skogsindelning eller skogsskötsel har företräde, liksom sökande som är född i Västergötland. Det stipendiebelopp som står till förfogande för en utbildningslinje får, om inte enskilda stipendieändamål väger tyngre, användas för gruppstudieresor inom de nordiska länderna.

Ansök här

Magda och Folke Carlssons stipendiefond

Fonden är instiftad av f. stiftsjägmästaren Folke Carlsson med maka i samband med deras högtidsdag den 19 november 1964 att överlämnas till skogshögskolan som bevis för den uppskattning, som instiftarna hyser för skogsutbildningen och jägmästarkåren. 

Fondens uppgift är att åt ordinarie studerande vid skogshögskolan lämna ekonomiskt bidrag under studietiden vid högskolan. Av den årliga avkastningen skall minst en femtedel tilläggas kapitalet, Återstoden skall regelmässigt utdelas i form av resestipendier till ordinarie studerande eller till nyutexaminerad civiljägmästare som avlagt examen under tiden efter den 1 april året före det år stipendiet ledigförklaras.

Stipendierna avges som bidrag till täckande av kostnader för enskilda skogliga studieresor i utlandet. Om särskilda skäl föreligga, kan dock stipendium utdelas såsom studiestipendium.

Ansök här

Nils Delins stipendiefond

Utdelas åt en från skogshögskolan avgången elev, som önskar förvärva kunskaper i språk eller i affärsteknik, varvid företräde skall lämnas den elev, som anses hava de största förutsättningarna att tillgodogöra sig sådana kunskaper, alltså oavsett personliga ekonomiska förhållanden. Behörig att söka stipendiet sedan det första gången utdelats är envar som utexaminerats från fakulteten för skogsvetenskap efter ansökningstidens utgång vid närmast tidigare utdelning.

Ansök här

Skandias stipendiefond

Utdelas som ekonomiskt stöd under utbildningsåren till högst tre stipendier till studerande på fakultetens kandidat- och masterprogram, som bedrivit sina studier med nit och framgång samt iakttagit ett hedrande uppförande. Stipendiaten måste också vara aktiv medlem i studentkåren. Stipendiet får innehas mer än en gång.

Ansök här

Torsten Wangenbergs stipendiefond

Utdelas till en eller flera studerande på fakultetens kandidat- och masterprogram som bidrag till kostnader för studieresor avsedda att fullständiga deras utbildning.

Ansök här

Albert N. Cedergrens reseunderstödsfond

Utdelas till, från fakulteten för skogsvetenskap, utexaminerade jägmästare/skogliga master, för skogsvetenskapliga studier i främmande land med hög skogskultur.

Ansök här

Anna-Britta och Vadim Söderströms resestipendiefond

Stipendium utdelas till doktorander inom i första hand ämnesområdet skogsskötsel. I andra hand skall doktorander inom till skogsskötsel närliggande ämnen även anses behöriga. Stipendiet är avsett att stimulera doktorander främst inom skogsskötsel att skaffa sig ökad kunskap om hur skogsskötsel bedrivs samt vilka effekter den medför i länder utanför Norden. Urvalet av stipendiat skall ske genom bedömning av den sökandes erfarenhet av skogsskötselundervisning och nedlagd tid på doktoranduppgiften. Stipendiet kan endast utdelas en gång till samma person.

Ansök här

Bröderna Edlunds donationsfond

Fonden är instiftad av bröderna Georg Wilhelm Edlund och Walter Edlund enligt upprättat testamente år 1966. Avkastningen ur fonden skall användas för forskning inom Skogshögskolan och främst disponeras för utländska gästforskare, i första hand från Kanada.

Anslag kan tilldelas för forskningsprojekt, men även för resa, boende och eventuella flyttkostnader för utländska gästforskare. Ansökan skickas in av den vid SLU som avser bjuda in gästforskare.

Ansök här

Fonden för skogsvetenskaplig forskning

Fonden har till uppgift att stödja all forskning som avser att fördjupa förståelsen av skogens liv, förbättra vården och öka den ekonomiska avkastningen av landets skogskapital samt möjliggöra ett mer fullständigt tillgodogörande av skogens produkter. Anslag kan tilldelas för forskningsprojekt av pilotkaraktär samt för offentliga föreläsningar av externa föreläsare i samtliga delar av skogsforskningsområdet.

Ansökningar från yngre forskare prioriteras framför ansökningar från äldre forskare. Anslag kan tilldelas för forskningsprojekt och offentliga föreläsningar (4st forskningsprojekt a 150 000 kr och 2st offentliga föreläsningar a 25 000 kr)

Ansök här

Wilhelm Smitts stipendiefond

Utdelas som stipendium till studerande på fakultetens kandidat och masterprogram som ådagalagt flit, intresse och lämplighet för sitt yrke, och som finnes därav vara i behov.

Ansök här

Forna elevers stipendiefond

Tre stipendier delas ut. Till stipendiater utses två studerande till skogliga master och en studerande på skogsmästarprogrammet, som med ”nit och framgång bedrivit sina studier och iakttagit ett hedrande uppförande”. Stipendiet får innehas mer än en gång.

Ansök här

Stiftelsen Professor Lars Tiréns donation 1958

Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning rörande skogens föryngring i Sverige. Utlysning sker vart 4:e år. Nästa utlysning 2027

Arvid Lindmans belöningsfond

Varje institutions lärare/kursledare och examinatorer vid fakulteten för skogsvetenskap, erbjuds nominera studenter att erhålla stipendium från Arvid Lindmans pris för förtjänstfullt examensarbete.

Skogshögskolans Publikationsfond

Populärvetenskaplig publicering i olika former i väl avgränsade projekt inom den skogsvetenskapliga fakulteten