Miljöarbete S-fakulteten

Senast ändrad: 11 juli 2023

Här hittar du information om lokalt miljöarbete inom S-fakulteten.

Skogsfakulteten vid SLU har verksamhet över hela Sverige. Av institutionerna har sex stycken, inklusive fakultetskansliet verksamhet i Umeå. Två institutioner har verksamhet i Uppsala och en i Alnarp. Skogsmästarskolan ligger i Skinnskatteberg. Enheten för skoglig fältforskning, som har bemannade stationer på fyra platser; Vindeln, Asa, Siljansfors och Tönnersjöheden ingår också i fakultetens miljöarbete. De tre fakultetsgemensamma institutionerna som är placerade i Uppsala deltar i miljöarbetet via NJ-fakulteten.

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i SLU:s ärendehanteringssystem IA, via rapportera miljöärende.

Lokala miljömål

Öka antalet flodpärlmusslor i Hedån vid Skogsmästarskolan.

Uppföljning 2022: Målet har tills vidare pausat på grund av sjukskrivning och därmed resursbrist.

 

Minska mängden brännbart avfall i alla enheter med 2019 som basår.

Uppföljning 2022: Minskning med 60 %.

 

Minska elenergiförbrukning i Skogsmästarskolan.

Uppföljning 2022: Kommunikationsinsatser till personal och studenter har genomförts.

 

Vartannat år genomföra utbildning av lärare gällande implementering av hållbar utveckling i kurser.

Uppföljning 2022: Kursen gavs i oktober 2022.

Miljögrupp

Miljösamordnare

Dianne Wästerlund

Dimitris Athanassiadis

Miljörepresentanter

Börje Börjesson, Skogsmästarskolan  

Carina Jonsson, inst f skogens biomaterial och teknologi (campus Umeå)

Dianne Wästerlund, inst f skoglig resurshushållning

Ingela Sandström, inst f skoglig genetik och växtfysiologi

Jenny Ekman, inst f skogens ekologi och skötsel

Magnus Rudolfsson, inst f skogens biomaterial och teknologi (BTC, Röbäcksdalen)

Maria Ahnlund, inst f skoglig genetik och växtfysiologi

Monika Malmros, inst f skogsekonomi (campus Umeå)

Nasko Terziev, inst f skogens biomaterial och teknologi (campus Ultuna)

Pernilla Christensen, Skogsfakulteten

Per Olofsson, Skogsfakultetens kansli

Per-Ola Hedvall, inst f sydsvensk skogsvetenskap

Rowan Messmer, Enheten för skoglig fältforskning; Vindeln

Sonya Juthberg, inst f vilt, fisk och miljö

Torbjörn Andersson, inst f skogsekonomi  (campus Ultuna)

Wilhelm Lönnqvist, Enheten för skoglig fältforskning, Asas försöksparker

 

Rapportera miljöärende

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.