SLU:s miljöpolicy

Senast ändrad: 10 april 2024

SLU:s verksamhetsidé enligt styrelsens beslut  

Styrelsen för SLU beslutade den 5 november 2020 att SLU:s verksamhetsidé ska lyda:

”SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.”

SLU:s miljöpolicy

Utöver verksamhetsidén ska alla anställda vid universitetet agera enligt följande miljöpolicy, som antogs år 2011:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.  

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. 

SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."