SLU:s miljöpolicy

Senast ändrad: 15 april 2019

SLU:s verksamhetsidé enligt styrelsens beslut

Styrelsen för SLU beslutade den 16 juni 2016 att SLU:s verksamhetsidé ska lyda:

”SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället”.

SLU:s miljöpolicy

Utöver verksamhetsidén ska alla anställda vid universitetet agera enligt följande miljöpolicy, som antogs år 2011:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.  

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. 

SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."

Sidansvarig: miljo@slu.se