Utredningar och uppdrag

Senast ändrad: 12 september 2023

Styrelsen och rektor tillsätter utredningar för att få olika områden belysta inför beslut. Här hittar du också några regeringsuppdrag.

Utredningarna kan vara helt interna eller genomföras med hjälp av externa experter.

Ett urval av gjorda utredningar och uppdrag

SLU och Agenda 2030

FN:s generalförsamling antog i september 2015 resolutionen Agenda 2030, som innehåller en 15-årig agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning.

Regeringen uppdrog i regeringsbeslut den 7 april 2016 till statliga myndigheter, däribland Sveriges lantbruksuniversitet, att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030.

SLU:s organisation och struktur

Styrelsen beslutade den 20 februari 2012 att tillsätta en extern utredning om universitetets struktur och organisation. Utredningen ska göra en översyn av nuvarande organisation och utifrån denna föreslå förändringar som kan förbättra SLU:s möjligheter till ett effektivt resursutnyttjande, intern samverkan, prioriteringar och kraftsamling.

Utredningen ska inhämta internationella erfarenheter av olika organisationsmodeller och bedöma för- och nackdelar med att tillämpa motsvarande modeller vid SLU. Utredningen leds av professor Lars Rask, VD för Stiftelsen för strategisk forskning och tidigare dekanus vid SLU.

Kontakt: Boel Åström, Ledningskansliet

Utbildningsutredningen

En extern utredningsgrupp föreslår en omorganisation av utbildningarna inom SLU. Utredarna föreslår att en ny central organisation skapas som tar ett samlat grepp om utbildningsutbud och ekonomi. Koncentration och renodling av utbildningsutbudet till SLU:s unika områden, samt tydligare ingångar till programmen, är fler rekommendationer i utredningen som överlämnades till styrelsen den 6 november 2012.