SLU-nyhet

SLU bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling

Publicerad: 02 september 2016

SLU vill och kan bidra mer för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling genom vår utbildning, forskning och miljöanalys. Detta svarar SLU i en redovisning till regeringen tidigare i veckan.

För SLU är de globala målen i Agenda 2030* att utrota fattigdom och hunger samt att säkerställa att planeten skyddas från att förstöras genom att förvalta dess naturresurser på ett hållbart sätt centrala. De globala målen syftar också till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla i en hälsosam miljö, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt att vidta åtgärder mot klimatförändringarna. De globala målen är integrerade och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ett åttiotal statliga myndigheter har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga och redovisa hur deras verksamhet bidrar till Sveriges arbete med att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. SLU svarar bland annat att för ungefär hälften av FN:s mål bedöms SLU:s verksamhet ha stor inverkan, både på nationell och på internationell nivå. För många av målen kan och vill SLU göra mer.

- SLU:s verksamhetsidé är mitt i prick för den biobaserade utveckling som behövs för att genomföra Agenda2030. Lantbrukets och landsbygdens hållbara utveckling och produktionsökning har avgörande betydelse för andra viktiga mål som fattigdomsbekämpning och jämställdhet i fattiga länder. Här har SLU omfattande verksamhet och kan bidra starkt, säger Anders Malmer, professor i tropiskt skogsbruk och markanvändning, samt föreståndare för SLU Global.

De globala målen berör människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna och samhällsutmaningar som till exempel vatten- och energiförsörjning, helt i linje med SLU:s verksamhetsidé och ansvarsområden. I redovisningen står det att SLU kan och vill bidra till Agenda 2030 med nydanande forskning, forskningsanknuten utbildning och miljöanalys, underlag för agendans indikatorer, kapacitetsutveckling med mera för att stödja andra myndigheters arbete och Sveriges genomförande av agendan internationellt.

- SLU:s unika miljöanalysuppdrag utgör en enorm källa av expertis som kan bistå länder som behöver bygga upp system för mätningar, föreslå lämpliga åtgärder och följa upp resultaten i arbetet med att nå Agenda 2030's mål, tillägger Kevin Bishop, vicerektor för fortlöpande miljöanalys vid SLU.

Fakta:

*Fakta Agenda 2030: Globala mål för hållbar utveckling

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs) under samlingsnamnet Agenda 2030. De 17 målen har i sin tur 169 delmål.

Under en 15-årsperiod, med start 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

De 17 målen är “integrerade och odelbara”. Det betyder att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet för Agenda 2030 ska uppnås.

Alla 193 medlemsländer i FN står bakom resolutionen.


Kontaktinformation

Anders Malmer,  föreståndare för SLU Global. Telefon: 018-671693, 090-7868416, 070 645 9299 E-post: anders.malmer@slu.se

Göran Adelsköld, miljöanalyssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
Telefon: 018-671556, 070-6261556 
E-post: goran.adelskold@slu.se