Arbeta förebyggande mot diskriminering

Senast ändrad: 20 juni 2024

Som arbetsgivare och utbildningsanordnare har SLU ett ansvar att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter i vår verksamhet. I diskrimineringslagen kallas det för aktiva åtgärder. Arbetet kan samordnas med motsvarande steg i det systematiska arbetsmiljöarbete, SAM, som ska utföras enligt arbetsmiljölagen. Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande, liksom i SAM.

Arbetet ska dokumenteras i alla fyra steg. I vår roll som arbetsgivare ska vi samverka med arbetstagarna/facken, och i rollen som utbildningsanordnare ska vi samverka med studentrepresentanterna.

Grunder och typer av diskriminering

I arbetet med de fyra stegen ska ni utgå från de sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen:

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Läs mer om diskrimineringsgrunder hos diskrimineringsombudsmannen.

I diskrimineringslagen definieras sex typer av diskriminering:

 • direkt diskriminering
 • indirekt diskriminering
 • trakasserier
 • sexuella trakasserier
 • bristande tillgänglighet
 • instruktioner att diskriminera

Läs mer om olika typer av diskriminering hos diskrimineringsombudsmannen.

I diskrimineringslagen finns ett förbud mot repressalier och gäller den som har:

 • anmält diskriminering
 • påtalat att någon bryter mot diskrimineringslagen
 • medverkat i en utredning om diskriminering
 • avvisat eller fogat sig (gått med på mot sin vilja) i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Läs mer om repressalier hos diskrimineringsombudsmannen.

Arbetet med aktiva åtgärder

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt och kontinuerligt i fyra steg.

 1. Undersöka om det finns risker för diskriminering, repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
 2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.
 3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas.
 4. Följa upp och utvärdera arbetet

Aktiva åtgärder som arbetsgivare

Undersök och riskbedöm följande områden:

 • arbetsförhållanden
 • löner och andra anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • utbildning och övrig kompetensutveckling
 • möjligheter att förena arbete med föräldraskap

Läs mer om de olika områdena som ska undersökas hos diskrimineringsombudsmannen.

Institutioners och avdelningars arbete

Institutioner och avdelningar bestämmer själva hur arbetet ska organiseras. Försök använda befintliga arbetsgrupper som exempelvis ledningsråd, samverkansgrupp eller arbetsplatsträff.

Stödmaterial i arbetet med aktiva åtgärder som arbetsgivare

Nedan finner ni material och länkar till guider gällande aktiva åtgärder. Handläggaren för jämställdhet och lika villkor på respektive fakultet och på HR-enheten finns som stöd för er i arbetet.

Aktiva åtgärder som utbildningsanordnare

Undersök och riskbedöm följande områden:

 • antagnings- och rekryteringsförfarande
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • examinationer och bedömningar av studenternas prestationer
 • studiemiljö
 • möjligheter att förena studier med föräldraskap

Läs mer om de olika områdena som ska undersökas hos diskrimineringsombudsmannen.

Fakultet/institution och avdelningars arbete 

Fakulteter/institutioner och berörda avdelningar bestämmer själva hur arbetet ska organiseras. Försök använda befintliga arbetsgrupper som exempelvis ledningsråd, samverkansgrupp eller arbetsplatsträff. Vid varje fakultet finns en kommitté för jämställdhet och lika villkor.

Stödmaterial i arbetet med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare

Nedan finner ni länkar till guider, andra stödjande dokument och utbildningar. JLV-handläggarna vid respektive fakultet finns som stöd för er i arbetet.

Att motverka sexuella trakasserier

SLU är med i ett forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin.

Läs om programmet och den prevalensstudie som genomförs våren 2021.

Läs mer om sexuella trakasserier