Jämställdhet och lika villkor

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Arbetet med jämställdhet och lika villkor (JLV) leds av rektor som är högst ansvarig. På SLU är arbetet med jämställdhet och lika villkor organiserat utifrån det och finns på tre nivåer, varav fakultetsnivån är en.

Har du blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt?

Här finns information om hur du ska gå till väga, samt länkar till SLU:s riktlinjer vid misstanke om trakasserier av studenter och medarbetare.

Ansöka om finansiering av JLV-aktivitet eller material

Anställda, studenter och arbetsenheter uppmuntras att ta initiativ till aktiviteter som främjar jämställdhet och lika villkor. För sådan JLV-inriktad aktivitet kan medel sökas. Exempel på aktivitet kan vara en workshop, en föreläsning, ett studiebesök eller en studiecirkel. Aktiviteten kan vara riktad till en särskild grupp studenter eller anställda, eller öppen för alla. Medel kan också sökas för framtagande eller inköp av särskilt JLV-relaterat material, till exempel böcker eller annat tryckmaterial. Läs mer om detta och vad ansökan ska innehålla i dokumentet ”riktlinjer för ansökan” nedan.

Riktlinjer för ansökan

Är du chef och behöver stöd i hur du ska gå till väga?

Vid alla fakulteter finns en Lika villkors-handläggare anställd för att ge stöd till ledning och chefer i det strategiska och operativa arbetet med jämställdhet och lika villkor.

LTV-fakultetens Lika villkors-handläggare når du på: anna.tengstam@slu.se

Fakulteternas roll i JLV-arbetet

Dekanen för vidare rektors vilja och inriktning inom JLV-arbetet till fakultetsnivå, och ansvarar för att det inom fakulteten finns en JLV-kommitté. Dekanen hämtar stöd i det operativa arbetet från fakultetens JLV-handläggare.

Arbetet för jämställdhet och lika villkor (JLV) ska, vid fakulteterna liksom vid SLU i stort, bedrivas genom jämställdhetsintegrering och i enlighet med diskrimineringslagens krav på förebyggande aktiva åtgärder.

Alla medarbetare och studenter ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett de sju diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen:

 • kön
 • könsidentitet och könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor

Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JLV-kommittén) är ett forum på fakultetsnivå för diskussion och information om lärosätets pågående arbete inom jämställdhet och lika villkor. Fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor sammanträder två gånger per termin.

Kommitténs sammansättning

Samtliga institutioner och administrativa enheter är representerade:

 • Ordförande:
  • Dekan, med ersättare prodekan
 • Ledamöter:
  • Prefekter/motsvarande, med ersättare stf prefekter/motsvarande
  • Fakultetsdirektör
  • Representant från ASK
  • Representant från LMK
  • Doktorandrepresentant
  • Enhetschefer för Ekonomi, HR, utbildning och odling
 • Adjungerad:
  • Lika villkorshandläggare

Frågor till kommittén kan riktas till:

 • Kommitténs ordförande: dekan Christina Lunner Kolstrup, (christina.kolstrup@slu.se)
 • Kommitténs administrativa stöd: Lika villkors-handläggare Anna Tengstam (anna.tengstam@slu.se)

Fakta:

Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är termen för det systematiska och förebyggande arbete som krävs i enlighet med diskrimineringslagen. Det kan på institutionsnivå samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål och innebär att jämställdhet ska beaktas i alla processer och beslut. SLU och andra svenska lärosäten har ett särskilt uppdrag från regeringen att arbeta för ökad jämställdhet genom jämställdhetsintegrering av verksamheten.


Kontaktinformation

Anna Tengstam, jämställdhets-och likavillkorshandläggare
LTV-fakulteten, SLU
anna.tengstam@slu.se, 040-41 54 43