För handledare och doktorander vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 03 juni 2024

Till dig som är doktorand, handledare eller kursledare för doktorandkurser vid LTV-fakulteten. Här finns länkar till regler, rutiner och blanketter.

Doktorander och handledare

Forskarutbildningsportalen för både doktorander och handledare. Här finns information om både doktoranders rättigheter och handledaransvar.

Guide - administrativ introduktion samt administrativ hantering av SLU-anställd doktorand

Universitetsgemensamma blanketter

Checklista för disputationer på institutionerna VSB, VF, BT

Doktorandrådet, där du även kan få svar på en del av dina studierelaterade frågor, är en del av studentkåren ASK.

Kursledare

Se information på Spira forskarskolan

Forskarutbildningsämnen vid LTV-fakulteten

Forskarutbildningsämnen vid LTV-fakulteten, gäller doktorander antagna fr.o.m. 2016-01-01 (beslutade av fakultetsnämnden 2015-11-04,  2015-12-16, 2017-08-30).

1. Lantbruksvetenskap, alternativt i Lantbruksvetenskap med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Byggnadsteknik, Företagsekonomi, Produktkvalitet, Växtförädling, Växtodling, Växtskyddsbiologi.

2. Trädgårdsvetenskap, alternativt i Trädgårdsvetenskap med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Företagsekonomi, Produktkvalitet, Växtförädling, Växtodling, Växtskyddsbiologi.

3. Landskapsarkitektur, alternativt i Landskapsarkitektur med någon av följande inriktningar; Landskapsanalys, Landskapsplanering, Miljöpsykologi, Vegetation och förvaltning.

4. Biologi, alternativt i Biologi med någon av följande inriktningar; Kemisk ekologi, Växtbioteknik, Växtförädling, Växtskyddsbiologi.

5. Teknologi, alternativt i Teknologi med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Byggnadsteknik, Växtodling.

Läs mer om forskarutbildningsämnen vid SLU.

Policy för forskarutbildningsämnen vid LTV-fakulteten

 

LTV rutin för skapandet av den preliminära ISP:n

Information om ISP och inloggning til ISP-portalen

För att få behörighet till ISP portalen kontakta ISP@slu.se

1. En preliminär ISP skapas av den tänkta huvudhandledaren i ISP-portalen. Den preliminära ISP:n används av prefekten och fakulteten i processen inför beslut om antagning av en ny doktorand. 

2. Huvudhandledaren skickar den preliminära ISP:n till prefekten för granskning och godkännande inför ansökan om antagning hos fakulteten.

3. Om prefekten godkänner ISP skickar hen den till fakultetens studierektor för granskning.

4. Den tänkta huvudhandledaren skriver ut den preliminära ISP:n och bifogar den till övriga antagningshandlingar.

5. Efter att beslut om antagning har fattats fyller fakultetshandläggare vid fakultetskansliet i datum för antagning samt antagningens SLU ID i ISP.

6. Efter att doktoranden har antagits och påbörjat sina studier har doktorand och huvudhandledare tre månader på sig att komplettera ISP med bland annat datum för studiestart (om det skiljer sig från antagningsdatumet) samt åtaganden för doktorand respektive handledare för det kommande året.

7. Därefter skickas ISP till prefekten att granska förslaget till ISP för år 1. Om hen godkänner ISP skickas en pdf-kopia av ISP till Public360 för digitalt godkännande av doktorand, huvudhandledare samt prefekt och arkiveras därefter i Public360.

8. Ett email skickas automatiskt till fakultetens studierektor för kännedom att en ny ISP har fastställts.

9. En ISP för år 2 skapas automatiskt i ISP-portalen i samband med arkivering av pdf-kopian och huvudhandledare och doktorand kan börja revidera denna när de önskar.

LTV rutin för hantering av uppföljning av ISP

Information om ISP och inloggning till ISP-portal

Frågor angående systemet kontakta ISP@slu.se

1. En ISP för nästkommande år skapas automatiskt i ISP-portalen när en pdf-kopia av tidigare års ISP skickas för godkännande och arkivering i Public360.

2. Huvudhandledare och doktorand kan redigera ISP när de önskar. ISP måste uppdateras minst en gång per år.

3. När huvudhandledare och doktorand anser sig vara färdiga skickar huvudhandledaren ISP:n till prefekten för granskning och godkännande. Om hen godkänner ISP skickas den till Public360 för digitalt godkännande av doktorand, huvudhandledare samt prefekt och arkiveras därefter i Public360.

4. Ett automatiskt mail skickas till fakultetens studierektor för kännedom att en ny ISP har fastställts.

5. En ISP för nästkommande år skapas automatiskt i ISP-portalen när en kopia av tidigare års ISP skickas för godkännande och arkivering i Public360.

Information om prolongering

Olika typer av uppdrag kan berättiga till prolongering av doktorandtiden.

Via den här länken hittar du beslut och information om prolongering från LTV-fakulteten. För mer information, kontakta Lotta Malmborg vid LTV-kansliet. Du ansöker om prolongering vid LTV-fakulteten genom att använda blanketten Ansökan om prolongering för doktorand som fullgjort förtroendeuppdrag

Prolongering kan också ske på central SLU-nivå (beroende på vilket uppdrag det gäller). Ansökningsblankett för prolongering på central SLU-nivå. För mer information om detta, kontakta Lotta Jäderlund. 

 

Kontaktpersoner på institutionerna

Studierektorer

Fakulteten har två fakultetsgemensamma studierektorer med ansvar för olika ämnen:

Helene Larsson Jönsson , Institutionen för biosystem och teknologi,  Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.

Åsa Klintborg Ahlklo  , Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Biträdande prefekter för forskarutbildningen

Institutionsansvariga/biträdande prefekter för forskarutbildningen för respektive institution:

Växtskyddsbiologi: Peter Anderson

Landskapsarkitektur, planering och förvaltning: Kristina Blennow

Biosystem och teknologi: Helene Larsson Jönsson

Växtförädling: Li-Hua Zhu 

Människa och samhälle: Caroline Hägerhäll 

Läs mer om minimikrav för ansvar och befogenheter som delegeras till institutionsansvariga/biträdande prefekter för forskarutbildningen vid LTV-fakulteten.