Så här är fakulteten organiserad

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Begreppet fakultet är inom SLU en samlande benämning på de organisatoriska enheter som fakultetsnämnden ansvarar för.

Fakulteten leds av fakultetsnämnden. Ordförande i fakultetsnämnden är dekanen som har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar till sin ordförande. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Till stöd finns också ett antal inrättade nämnder, kommittéer och råd som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden och som genom delegation fått viss beslutanderätt inom sina ansvarsområden.

Vid sin sida har dekanen en prodekan, vice ordförande i fakultetsnämnden, samt det antal vicedekaner som fakultetsnämnden har beslutat att tillsätta.

I fakultetens delegationsordning framgår ansvarsfördelningen inom fakulteten.

Styrande dokument

SLU är en myndighet och styrs alltså av regeringen. Styrningen utövas genom externa styrande dokument som lagar, förordningar, regleringsbrev och uppdrag.

För att omsätta regeringens avsikter i praktiken har SLU också interna styrande dokument. De används för verksamhetsmässig och ekonomisk styrning. Exempel på interna styrande dokument är verksamhetsplaner och delegationsordningar.

Organistationskarta över LTV-fakulteten.

LTV-fakultetens organisation. Klicka här för att se en större bild.


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 50 30